Skip to content

Ingen konsertmoms trots konserter - "musiken bidrar mest till krogens atmosfär"

Foto: Jan Collsiöö/TT

Trots att krogen har lagt ner stora pengar på att arrangera konserter så ska entréavgifterna inte beskattas med så kallad konsertmoms. Orsaken är att "live-musiken visserligen är ett stort inslag, men att den främst är något som bidrar till krogens atmosfär". Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.

 

Skatteverket hade beslutat att en krog i Uddevalla skulle beskattas med 25 procent moms för sina entréavgifter under åren 2009 till och med 2014.

Krogen överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg och hävdade att att inkomsterna i stället skulle beskattas enligt den bestämmelse om moms som gäller för konserter - det vill säga sex procent.

Krogens verksamhet har bestått av en restaurangdel, en pianobar och en lokal med en större scen där det anordnas live-framträdanden och ett diskotek med discjockey.

Pianobar och stor scen
Entréavgiften har gett tillträde till diskoteket, pianobaren och stora scenen men det har inte tagits någon entréavgift till restaurangdelen.

Krogen och Skatteverket var överens om entréavgifterna som beskattningsunderlag inte skulle delas upp att allt skulle bedömas sammantaget.

Krogen hävdade att verksamheten huvudsakligen hade bestått av att tillhandahålla sådana tjänster som beskrivs som "konsert" och att den därmed skulle omfattas av en skattesats på sex procent.

Huvudregeln är 25 procent
Skatteverket, å sin sida, vidhöll att skattesatsen borde vara 25 procent på entréavgifterna enligt den så kallade huvudregeln.

Skatteverket pekade på att krogen tillhandahöll en god stämning, där gästerna har kunnat roa sig i största allmänhet och ha en trevlig kväll.

Skatteverkets slutsats baserade sig på att gästtillströmningen inte verkar ha påverkas av konserterna och att lokalen har verkat vara utformad med syfte att gästerna ska kunna cirkulera - inte bara uppehålla sig vid en scen och ett framträdande.

Tillhör inte "kulturområdet"
Förvaltningsrätten i Göteborg kom fram till att pianobaren och diskoteket inte kan räknas som konserter i lagens mening. Förvaltningsrätten hänvisade bland annat till momslagens förarbeten som föreskriver att verksamheten på ett tydligt sätt ska utgöra en del av "kulturområdet" för att omfattas av den lägre momssatsen.

Restaurangunderhållning och danstillställningar räknas, enligt förvaltningsrätten, normalt inte heller som konsert.

Live-framträdandena på stora scenen kunde visserligen ses som konserter men avgörande blev "tillhandahållandets huvudsakliga karaktär" efter en sammantagen bedömning och utifrån en genomsnittlig gästs förväntan.

Två nämndemän skiljaktiga
Domstolen kom fram till att "tillhandahållandets huvudsakliga karaktär" inte kunde anses utgöra konsertverksamhet eftersom pianobaren och diskoteket inte kunde räknas som konserter. 

Förvaltningsrätten hänvisade dessutom till EU-rättslig praxis där restriktivitet uppmanas vid tillämpningen av undantagsbestämmelser.

Två av nämndemännen var skiljaktiga och ansåg att hela tillhandahållandet skulle anses som konsert och att den lägre skattesatsen skulle tillämpas.

Krogen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som gick  på samma linje som förvaltningsrätten.

Musiken visserligen stort inslag
Krogen har visserligen haft en inriktning på verksamheten som bygger på live-framträdanden i olika form och har lagt ner stora resurser på ljus-, ljud- och scenmiljön.

Kammarrätten skrev dock:

"Ovanstående visar inte annat än att den genomsnittlige besökaren förväntar sig att bli road och umgås i en upptempoatmosfär med barer, god stämning och möjlighet till variation. Detta är enligt kammarrättens mening tyngdpunkten i tillhandahållandet."

"Live-musiken är visserligen ett stort inslag, men den är främst något som bidrar till krogens atmosfär och alltså något som är till för att på bästa sätt tillhandahålla vad som huvudsakligen förväntas." 

HFD tar inte upp fallet
Det finns enligt kammarrätten ingenting i utredningen som visar att krogens gäster anlänt inför framträdandena i någon större utsträckning än vid övriga tidpunkter på kvällen.

Av vittnesuppgifter framgår att vissa gäster gått till krogen för musiken men andra inte. Att krogen erbjudit live-musik har inte varit det huvudsakliga tillhandahållandet utan snarare något som bidrar till krogens atmosfär.

Kammarrätten avslog därmed krogens överklagande och Skatteverkets beslut stod fast.

Krogen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen - som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast och krogen ska alltså beskattas enligt huvudregeln med 25 procent moms.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt