Skip to content

HD prövar ombuds rätt till ersättning efter "processtaktisk stridsåtgärd"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ombuden begär att deras klients motpart ska betala för det arbete de fick lägga ner på att besvara motpartens yrkande om att de själva skulle bli solidariskt betalningsansvariga för sin klients rättegångskostnader - trots att klienten hade gått i konkurs. Tingsrätten och hovrätten sa nej men nu beviljar Högsta domstolen prövnings-tillstånd.

 

De båda juristerna var ombud för ett företag i en skadeståndstvist vid Ångermanlands tingsrätt.

Företaget försattes i konkurs år 2015 –någonting som gjorde att ombuden meddelade tingsrätten att målet borde avskrivas, eftersom deras huvudman hade "upplösts".

Bemötte motpartens yrkande
Motparten - ett enskild firma - meddelade en vecka senare att man stod fast vid ett yrkande om så kallat solidariskt ansvar för rättegångskostnaderna som hade riktats mot ombuden redan tidigare i processen.

Tingsrätten förelade ombuden att yttra sig över yrkandet och begärde senare ersättning av motparten för de rättegångskostnader som motsvarade arbetet med att bemöta motpartens yrkande.

Tingsrätten beslutade dock att skriva av målet och att avvisa alla anspråk på ersättning för rättegångskostnader. Tingsrätten konstaterade att det numera upplösta företaget saknade så kallad "partshabilitet" och därför inte kunde åläggas något ersättningsansvar alls.

Ingen självständig rätt
Enligt tingsrätten gällde samma sak för ombuden eftersom ombud bara kan åläggas att svara för rättegångskostnad tillsammans med deras klient - det vill säga parten.

Ombuden kunde inte heller få ersättning från motparten med hänvisning till att rättegångsombud inte kan anses ha en självständig rätt till ersättning för rättegångskostnad enligt rättegångsbalken.

De båda juristerna överklagade tingsrättens avgörande till Hovrätten för Nedre Norrland som dock avslog deras överklagade.

Vidhöll sitt yrkande
Hovrätten ansåg inte att yrkandet om solidarisk ersättningsskyldighet innebar att ombudet kunde anses ha fått partsställning i målet och ombuden kunde heller inte tillerkännas någon så kallad interventionsrätt.

Tingsrätten hade därför gjort rätt när man avvisade ombudens yrkande eftersom de saknat rätt att yrka ersättning för rättegångskostnader, enligt hovrätten.

Juristerna överklagade till Högsta domstolen och pekade på att motparten de facto hade vidhållit sitt yrkande om solidariskt betalningsansvar även efter att deras klient - alltså företaget - hade upplösts och att detta innebar att de hade en laglig rätt att intervenera i processen.

"Processtaktisk åtgärd"
Målet handlar alltså om vem som ska betala för bemötandet av motpartens yrkande –en fråga som enligt ombuden är särskilt relevant när yrkandet utnyttjas som en “processtaktisk stridsåtgärd”.

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd i målet.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt