Skip to content

HD läxar upp tingsrätt och hovrätt i vårdnadstvist - dåligt skriven dom måste prövas igen

Högsta domstolen anser att de slutsatser som tingsrätten drar inte kan härledas ur den information som i övrigt redovisas i domen. Foto: DJ och Jessica Gow/TT

Tingsrättens slutsatser saknar stöd i den infor-mation som i övrigt finns i den dom som ger pappan ensam vårdnad om den 15-årige pojken. Det konstaterar Högsta domstolen som därför beslutar att fallet måste prövas av hovrätten.   

 

Gällivare tingsrätt avgjorde i maj 2017 ett vårdnadsmål där pappan fick ensam vårdnad. Vårdnadstvisten hade inletts av pojkens mamma som begärde att hon skulle få ensam vårdnad om sonen.

Tingsrätten konstaterade att mamman hade vägrat att följa ett tidigare domstolsbeslut när hon hade hämtat pojken för "påskumgänge" och sedan hållit honom kvar.

Inget prövningstillstånd i hovrätten
Tingsrätten pekade också på utredningen där det framgick att mamman "dels inte förstår vikten av att sätta S (sonens) bästa framför sina behov, dels att hennes nätverk inte är tillräckligt för att hon ska klara ut S”.

Utredningen visade också på "tydliga brister" som visade att mamman var mindre lämplig som vårdnadshavare.

Mamman överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Ger inte stöd för slutsatsen
Mamman överklagade till Högsta domstolen som nu river upp hovrättens beslut och meddelar prövningstillstånd i hovrätten. 

HD pekar på att tingsrättens dom är otydligt skriven:

"Av tingsrättens dom framgår att det var av stor betydelse för utgången i vårdnadsfrågan att tingsrätten bedömde att M (mamman) utan samråd hade hämtat S (sonen) för umgänge inför påsken och därefter hållit honom kvar hos sig. Redovisningen i domen av parternas uppgifter om omständigheterna kring påskumgänget ger emellertid inte underlag för en sådan bedömning."

HD fortsätter:

"Enligt vad som antecknats i domen uppgav S, som har fyllt 15 år, vid huvudf6rhandlingen att han vill bo hos sin mamma. Det framgår emellertid inte om tingsrätten har beaktat detta vid sin bedömning." 

Ska prövas av hovrätten
Sammantaget anser HD att det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens avgörande och att hovrätten därför borde ha meddelat prövningstillstånd.

Målet återförvisas därför till hovrätten för prövning i sak.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Verkar vara korrekt dömt av HD. Är man 15 år gammal ska man väl i princip själv få välja hos vem man vill bo även om delad vårdnad vore det allra bästa.

Det är vardagsmat att domslutet inte speglar vad som förekommit i målet eller att man inte kan utläsa att rätten prövat det som parterna anfört. Det går oftast inte att utläsa av domslutet att rätten tagit del av och prövat samtliga omständigheter som anförts. Ibland framstår det som om man bara läst den först ingivna inlagan. Men för en gångs skull fick Hovrätten för Övre Norrland lite pisk på fingrarna, skamligt nog så är de så fräcka att de använder samma mall beträffande flera domslut i olika ärenden men samma ärendetyp när man prövar ärendet/överklagandet i sak så att man i domslutet tillskriver parten saker som den inte ens anfört. Dags för JK att göra ett tillsynsbesök där. Hoppas att man hittar mallarna så man kan skrota dem.

Hur gammal var pojken när ärendet startade? Nu är han 15? Och han kommer att vara 18 när det är klart. Härligt. ;)

" mamman hade vägrat att följa ett tidigare domstolsbeslut "
Klarar modern inte av att samarbeta med fadern om umgänge och andra saker som berör barnets bästa,vilket är grunden för gemensam vårdnad, så är det rättsligt korrekt att flytta vårdnaden till fadern ensam.
Bra dom.

Avgörandet avser endast frågan om prövningstillstånd skulle meddelat eller ej. Läst domen och den är precis lika vag som tingsrättens domar i regel alltid är i dessa mål. En annan tingsrätt som är inte på något sätt lever upp till de rättssäkerhetskrav som gäller i dessa mål är Jönköpings tingsrätt.

Då finns det ju minst en till tingsrätt som behöver ett tillsynsbesök omgående av JO och JK. Ring dit och framför synpunkter så de har möjlighet att göra upp en rutt efter de domstolar som ådragit sig mest klagomål.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.