Skip to content

HD läxar upp tingsrätt och hovrätt i vårdnadstvist - dåligt skriven dom måste prövas igen

Högsta domstolen anser att de slutsatser som tingsrätten drar inte kan härledas ur den information som i övrigt redovisas i domen. Foto: DJ och Jessica Gow/TT

Tingsrättens slutsatser saknar stöd i den infor-mation som i övrigt finns i den dom som ger pappan ensam vårdnad om den 15-årige pojken. Det konstaterar Högsta domstolen som därför beslutar att fallet måste prövas av hovrätten.   

 

Gällivare tingsrätt avgjorde i maj 2017 ett vårdnadsmål där pappan fick ensam vårdnad. Vårdnadstvisten hade inletts av pojkens mamma som begärde att hon skulle få ensam vårdnad om sonen.

Tingsrätten konstaterade att mamman hade vägrat att följa ett tidigare domstolsbeslut när hon hade hämtat pojken för "påskumgänge" och sedan hållit honom kvar.

Inget prövningstillstånd i hovrätten
Tingsrätten pekade också på utredningen där det framgick att mamman "dels inte förstår vikten av att sätta S (sonens) bästa framför sina behov, dels att hennes nätverk inte är tillräckligt för att hon ska klara ut S”.

Utredningen visade också på "tydliga brister" som visade att mamman var mindre lämplig som vårdnadshavare.

Mamman överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Ger inte stöd för slutsatsen
Mamman överklagade till Högsta domstolen som nu river upp hovrättens beslut och meddelar prövningstillstånd i hovrätten. 

HD pekar på att tingsrättens dom är otydligt skriven:

"Av tingsrättens dom framgår att det var av stor betydelse för utgången i vårdnadsfrågan att tingsrätten bedömde att M (mamman) utan samråd hade hämtat S (sonen) för umgänge inför påsken och därefter hållit honom kvar hos sig. Redovisningen i domen av parternas uppgifter om omständigheterna kring påskumgänget ger emellertid inte underlag för en sådan bedömning."

HD fortsätter:

"Enligt vad som antecknats i domen uppgav S, som har fyllt 15 år, vid huvudf6rhandlingen att han vill bo hos sin mamma. Det framgår emellertid inte om tingsrätten har beaktat detta vid sin bedömning." 

Ska prövas av hovrätten
Sammantaget anser HD att det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens avgörande och att hovrätten därför borde ha meddelat prövningstillstånd.

Målet återförvisas därför till hovrätten för prövning i sak.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt