Skip to content

Fem skarpladdade automatkarbiner inte synnerligen grovt vapenbrott - men HD djupt oenig

Inte synnerligen grovt vapenbrott med fem skarpladdade automatkarbiner, enligt HD. AK 4:an och AK 5:an på bilden kommer från ett annat vapenbeslag. Foto: DJ och Polisen/FUP

Fallet handlar om tre unga män som åtalades vid Solna tingsrätt för synnerligen grovt vapenbrott efter att ha gripits med fem automatkarbiner, fem magasin med 99 skarpa patroner och ytterligare 280 skarpa patroner i en bil i Stockholm.

Åklagaren ansåg att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt eftersom vapnen var av "särskilt farlig typ" och hade funnits på allmän plats. Tingsrätten instämde i detta.

Straffvärde på tre års fängelse
Enligt tingsrätten hade brottet ett straffvärd på tre års fängelse. Med hänvisning till de tilltalades låga ålder dömdes dock två av dem - som var 19 år när de begick brottet - till fängelse i två år och den tredje - som var 17 år när han begick brottet - till åtta månaders sluten ungdomsvård.

De tilltalade överklagade till Svea hovrätt som rev upp domen och rubricerade brotten som "grovt vapenbrott" i stället för "synnerligen grovt vapenbrott".

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"I det nu aktuella fallet har det handlat om fem helautomatiska automatkarbiner jämte magasin och skarpa patroner. Enligt hovrätten är antalet vapen inte så stort att enbart den omständigheten medför att brottet ska bedömas som synnerligen grovt... Det förhållandet att magasin och skarpladdade patroner också anträffats vid tillfället ändrar inte den bedömningen."

"En försvårande omständighet i målet är emellertid att vapnen med tillhörande skarp ammunition har lastats in i en bil på allmän plats och transporterats genom staden, vilket i sig måste anses vara riskfyllt. Det har dock inte kommit fram något som talar för att det har funnits en betydande risk för att vapnen skulle komma till användning vid tillfället. Åklagaren har inte heller i hovrätten uttryckligen gjort gällande att vapnen varit avsedda att användas i vissa kriminella kretsar även om så säkert varit fallet." 

RÅ överklagade till HD
Hovrätten kom därför fram till att det inte handlade om synnerligen grovt vapenbrott - utan "bara" om grovt vapenbrott. Straffen sänktes därför till ett år och åtta månaders fängelse respektive sex månaders sluten ungdomsvård.

Riksåklagaren Anders Perklev överklagade domen till Högsta domstolen och skrev i sitt överklagande:

"Det torde vara bl.a. fall som det förevarande som av lagstiftaren ansetts motivera införandet av det synnerligen grova brottet och därmed en skärpt straffskala för särskilt allvarliga vapenbrott."

Högsta domstolen går nu på hovrättens linje.

De "allra" allvarligaste fallen
Enligt HD råder det inget tvivel om att gärningarna är så allvarliga att de når upp till grovt vapenbrott. Regeringen har dock i lagmotiven angett att det "synnerligen" grova brottet är avsett för de "allra allvarligaste fallen" och då främst fall där det rör sig om ett stort antal vapen.

Straffskalan för synnerligen grovt brott går från tre års fängelse till sex år och enligt HD måste det här finnas utrymme i den övre delen av straffskalan för fall där det handlar om befattning med ett avsevärt mycket större antal vapen i sammanhang som är mer allvarliga än det nu aktuella fallet.

Fallet får därför, enligt HD, anses handla om grovt vapenbrott.

HD djupt oenig
Två justitieråd - Lars Edlund och Ingemar Persson - är dock skiljaktiga och vill rubricera brottet som synnerligen grovt.

Redan antalet vapen av särskilt farlig beskaffenhet gör att brottet ligger nära gränsen och med hänsyn till ammunitionen, innehavet på allmän plats och den uppenbara risken för brottslig användning borde vapenbrottet rubriceras som synnerligen grovt, enligt de skiljaktiga ledamöterna.

HD:s majoritet bestod av justitieråden Petter Asp, Agneta Bäcklund och Ella Nyström. 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt