Skip to content

Fastighetsägare vinner mot byggbolag - inte ansvarig för beställning som gjorts av hennes man

Foto: Pernilla Wahlman/TT

Mannen beställde en bergvärmeanläggning för 230 000 kronor till familjens hus - som formellt ägs av hans hustru. När bolaget inte fick betalt stämde man hustrun och hävdade att beställningen hade gjorts genom ett fullmaktsförhållande. Tingsrätten och hovrätten slår dock fast att hudstrun inte behöver betala någonting.  

 

Under vintern 2011 installerade ett bolag en bergvärmeanläggning i Norrbotten.

Bolaget stämde senare den kvinna som stod som ägare till fastigheten vid Haparanda tingsrätt eftersom fakturan på 230 000 kronor inte hade betalats.

Muntlig beställning
Avtalet om installationen hade ingåtts muntligt mellan kvinnans man och en företrädare för bolaget.

Enligt kvinnan hade anläggningen beställts av hennes man vilket innebar att det var han som är avtalspart. När avtalet ingicks hade han gjort klart att det var han som var beställare och betalningsansvarig.

Bolaget, å sin sida, hävdade dock att mannen hade beställt arbetena för kvinnans räkning genom en så kallad "kombinations- eller toleransfullmakt" och att det därför var kvinnan som var avtalspart.

Obehörig vinst
I andra hand gjorde bolaget gällande att kvinnan, under alla omständigheter, var skyldig att betala eftersom hon hade gjort en obehörig vinst genom bergvärmeanläggningen.

Tingsrätten konstaterade att praxis kring de två fullmaktstyperna, kombinations- och toleransfullmakt, fortfarande är under utveckling och att deras tillämpningsområden inte är helt klarlagda. Tingsrätten konstaterade dock att den praxis som finns tar sikte på så kallade kvalificerade kommersiella affärsförhållanden och inte på rena konsumentförhållanden.

Oklar princip ska inte tillämpas
Tingsrätten slog fast att kriterierna inte var uppfyllda för någon av de båda fullmaktsformerna.

Enligt tingsrätten framstod påståendet om att betalningsskyldighet skulle ha uppstått på grund av att kvinnan gjort en obehörig vinst som "ren lappri":

"I juridisk doktrin påstås det ibland att det förekommer en princip om obehörig vinst i svensk rätt. Högsta domstolen har också under senare år i ett par rättsfall formulerat sig på sätt som möjligvis kan tolkas som att det finns en sådan princip. Vad principen innebär, hur den ska tillämpas och huruvida den överhuvudtaget existerar är dock fortfarande omdiskuterat."

"Om principen existerar, finns det i så fall helt klart ingen entydig och tydlig överrättspraxis som ger ledning i frågan om hur den är konstruerad eller när den kan bli aktuell. Att i ett sådant rättsläge experimentera med principen på ett småskaligt konsumentförhållande är vanskligt. Det är inget tingsrätten avser att göra." 

Ovanligt ljuga mot sig själv
När det gällde frågan om för vems räkning som mannen egentligen hade gjort beställningen skrev tingsrätten:

" X (kvinnans man) har uttryckligen och under ed sagt att han var tydlig med AB (bolaget) att det var han som var avtalspart och att han beställde installationen för sin egen räkning. Det finns inget särskilt som tyder på att X har lämnat osanna uppgifter i förhöret."

"Tvärtom torde omständigheten att han faktiskt påtar sig betalningsansvar för anläggningen tyda på att han inte ljuger. Det bör vara ganska ovanligt att någon lämnar falska uppgifter i syfte att bli betalningsansvarig." 

Tingsrätten gick därför på kvinnans linje.

HD prövar inte fallet
Bolaget överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som fastställde tingsrättens dom.

Enligt hovrätten fanns det ingen bevisning som talade för att avtalet hade haft något annat innehåll än vad mannen uppgett och att bolaget därför inte hade bevisat att avtalet hade ingåtts i kvinnans namn.

Någon obehörig vinst hade inte heller uppkommit eftersom bolaget inte visat att anläggningen blivit ett fastighetstillbehör eller på annat sätt "berikat" kvinnan.

Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt