Skip to content

Domstolsverket förlorar i domstol - bröt mot lagen

Domstolsverket bröt mot lagen i samband med en offentlig upphandling om annonser i sociala medier. Det konstaterar förvaltningsrätten och ger därmed två av de bolag som inte vunnit upp-handlingen rätt. Upphandlingen måste nu göras om.

 

Det är Förvaltningsrätten i Jönköping - som efter en överprövning av Domstolsverkets upphandling - beslutar att upphandlingen ska göras om.

Upphandlingen gäller "riktade annonskampanjer i sociala medier vid rekrytering".

Inte tydligt och proportionellt
Två av de anbudsgivare som inte vann upphandlingen vände sig till förvaltningsrätten och ansökte om överprövning.

Enligt anbudsgivarna har Domstolsverket inte följt de krav på "tydlighet och proportionalitet" som framgår av lagen om offentlig upphandling, LOU - detta när det gäller  Domstolsverkets "tilldelningskriterium kvalitet".

Anbudsgivarna anser också att Domstolsverkets utvärderingsmodell är godtycklig och strider mot likabehandlingsprincipen i LOU.

Alla har bedömts lika
Domstolsverket, å sin sida, anser inte att de har brutit mot LOU. Domstolsverkets uppfattning redovisas i domen:

"Domstolsverket har utvärderat inkomna anbud utifrån iförväg tydligt angivna kriterier. Samtliga kriterier är sakligt motiverade och ämnade att uppnå målet för upphandlingen. Viktningen av kriterierna har tydligt angivits i upphandlingsdokumenten och ligger helt inom ramen for upphandlande myndighets handlingsutrymme. Alla anbudsgivare har givits möjligheter att på samma villkor presentera sina anbud. Alla anbud har bedömts utifrån samma kriterier."

Domstolsverket har i sin upphandling tillämpat en modell där ett fiktivt pristillägg läggs på anbudsgivarens faktiska pris - kopplat till den bedömning verket gör av anbudsgivarens kvalitet.

Olika kvalitet motsvarar olika belopp
Vid ”Mycket bra kvalité” blir pristillägget noll kronor, vid ”Bra kvalité” nio miljoner kronor, ”Godtagbar kvalité” tolv miljoner kronor och vid ”Bristande kvalité” diskvalificeras anbudet.

I nästa steg har de anbudsgivare som är aktuella fått presentera sitt anbud och ytterligare pristillägg har sedan kunnat läggas på utifrån kvalitén på även detta moment.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att det inte finns några hinder mot att använda sig av så kallade fiktiva pristillägg - även om mycket betydande pristillägg tillämpas så att kvaliteten i praktiken väger väsentligt tyngre än priset.

Upphandlingen ska göras om
Dock saknar upphandlingsdokumentet närmare uppgifter om vilka objektiva faktorer som bedöms och inom vilka ramar bedömningen sker, anser domstolen. Det framgår heller inte hur presentationen bedöms utifrån kvalitetskriteriet.

Eftersom det inte går att utvärdera hur felen i upphandlingen skulle ha påverkat anbudsgivarna, anser förvaltningsrätten att det inte räcker med en rättelse. Domstolsverket måste därför göra om hela upphandlingen.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt