Skip to content

Brevbärare som skadat armen borde ha bytt jobb - har inte rätt till sjukpenning

Foto: Bertil Ericson Enevåg/TT

Trots att brevbäraren väntade på operation för sin skadade arm så skulle hon kunna ta ett annat arbete där armen inte behövde användas. Hon har därför inte rätt till sjukpenning. Det slår kammar-rätten fast och går därmed på Försäkringskassans linje.

 

Försäkringskassan beslutade att inte bevilja sjukpenning till den 56-årig kvinnan som hade arbetat som brevbärare och skadat sin högerarm.

Kvinnans arbetsförmåga ansågs inte ha varit nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till "normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden".

Normalt förekommande arbete
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som tog sikte på om arbetsförmågan skulle bedömas i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden - eller specifikt till brevbärararbetet.

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan hade väntat på en operation för sin arm under den aktuella perioden - en operation som väntades bli "lyckad" och som till slut förväntades innebära att hon kunde gå tillbaka till sitt arbete som brevbärare.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det skulle vara oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till "normalt förekommande arbete". Prövningen skulle istället ske i förhållande till just brevbärararbetet.

Nedsatt till hälften
Förvaltningsrätten slog också fast att kvinnans arbetsförmåga hade varit nedsatt till hälften och att hon därför hade rätt till halv sjukpenning för perioden.

Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu instämmer i Försäkringskassans bedömning och river upp förvaltningsrättens avgörande.

Enligt kammarrätten var det, utifrån kvinnans skada, inte oskäligt att pröva hennes arbetsförmåga i förhållande till "normalt arbete på arbetsmarknaden". Att hon väntade på en operation ändrade inte på detta.

Betydande konsekvenser
Kammarrätten pekar på att den av lagens förarbeten framgår det i och för sig finns vissa situationer där det kan anses oskäligt att göra en prövning mot hela arbetsmarknaden.

Kammarrätten skriver:

"I samband med olyckor och vissa sjukdomar kan en försäkrad drabbas av funktionshinder med betydande konsekvenser för arbetsförmågan. Det kan t.ex. gälla omfattande brännskador, förlarnningar, fårlust av en kroppsdel eller förmågan att se eller att tala eller liknande funktionshinder."

"Prövningen mot hela arbetsmarknaden bör i dessa fall kunna skjutas upp så länge rehabilitering pågår i enlighet med en av Försäkringskassan godkänd plan (bet. 2009/10:SfU13 s. 7-8)."

Kunde ha tagit ett annat jobb
Kammarrätten anser dock att kvinnans armskada inte är så allvarlig att det kan anses oskäligt att pröva hennes arbetsförmåga i fårhållande till "normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden".

Kammarrätten skriver:

"Den omständigheten att K (kvinnan) under den aktuella perioden väntade på operation som förväntades utfalla med gott resultat medför ingen annan bedömning eftersom hon beräknades återgå i sitt ordinarie heltidsarbete först långt efter det att 365 dagar passerat." 

Enligt kammarrätten skulle hon därför ha kunnat ta ett annat arbete som inte medför en belastning i höger arm. Därmed skulle hon också, enligt kammarrätten, ha kunnat arbeta heltid.

 

 

  • Alt-texten
    Moa Stenberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt