Skip to content

Bostadsbristen för nyanlända akut - kommun fick dra Migrationsverket inför rätta

Foto: Claudio Bresciani/TT och Leif R Jansson/TT

Bristen på bostäder för nyanlända har lett till att det kommunala bostadsbolaget fick dra Migra-tionsverket inför domstol. Orsaken var att kom-munen behöver de lägenheter som Migrations-verket hyr för att själv kunna förse de nyanlända som kommunen har "tilldelats" med bostad. Hovrätten går nu på kommunens linje men ger Migrationsverket uppskov.

 

Migrationsverket hyrde 20 lägenheter av ett kommunalt bostadsbolag i Borås som bostad åt nyanlända. Bostadsbolaget sade dock upp hyresavtalen.

Orsaken var att man ansåg sig ha ett stort behov av att kunna upplåta sina hyreslägenheter till de nyanlända som staten hade "tilldelat" kommunen.

"Tilldelade" nyanlända
Eftersom antalet nyanlända som självmant kom till Borås hade minskat ansåg det kommunala bostadsbolaget att Migrationsverkets behov inte var lika stort som kommunens när det gällde de "tilldelade" nyanlända.

Enligt bostadsbolaget använde Migrationsverket lägenheterna som tillfälliga boenden och kunde dessutom lösa detta på annat sätt i sin egenskap av statligt verk - till skillnad från kommunen.

Migrationsverket sa dock nej till att flytta.

Störst behov avgör
Frågan hamnade förra året på hyresnämndens bord i Göteborg där bostadsbolaget begärde att Migrationsverket skulle åläggas att flytta från lägenheterna.

Migrationsverket motsatte sig detta och begärde i andra hand att man åtminstone skulle beviljas uppskov med avflyttning. Enligt Migrationsverket innebar den ström av nyanlända att verket hade ett större behov av lägenheterna än kommunen.

Hyresnämnden kom dock fram till att kommunens behov var större än Migrationsverkets eftersom kommunen bara har de kommunägda lägengheterna till hands för att kunna erbjuda de nyanlända boende.

Hyresnämnden ansåg dessutom att det inte fanns skäl att medge Migrationsverket något uppskov med avflyttning utöver vad bostadsbolaget hade medgett.

Får uppskov men ska flytta
Migrationsverket överklagade till Svea hovrätt som nu river upp nämndens beslut när det gäller uppskovet. Enligt hovrätten är det motiverat med ett längre uppskov än vanligt. Orsaken är bland annat att det bor barn i många av lägenheterna som riskerar bli lidande av ett avbrott från skolan mitt i terminen.

Hovrätten medger därför uppskov fram till den 30 juni nästa år. Med tanke på Migrationsverkets "förmodade förmåga", i egenskap av statlig myndighet, att hitta nya boenden relativt fort anses dock uppskov hela året ut oskäligt långt.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt