Skip to content

Asylsökande får förvaras i häkte - trots att hans våldsamhet ligger bakåt i tiden

Foto: Ola Torkelsson/TT

Mannen han varit våldsam vid flera tillfällen och dömts till fängelse för våldsbrott på ett asyl-boende. Migrationsverket vill därför förvara honom i häkte under den fortsatta asylprocessen. Mannen prote-sterade och fick rätt i domstol. Nu slår dock  Migrationsöverdomstolen fast att hans tidigare beteende får vägas in i beslutet.  

 

Den 26-årige mannen ansökte förra året om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.

Eftersom det fanns indikationer på att ett annat EU-land var ansvarigt för prövningen av hans ansökan inleddes ett ärende enligt Dublinförordningen.

Dök inte upp på något möte
Mannen dök dock inte upp på ett enda utredningsmöte och fristen för ett så kallat återtagande löpte till slut ut. Fallet lämnades därför till asylprövningen för fortsatt handläggning.

Senare samma år dömdes mannen för försök till grov misshandel, försök till misshandel och skadegörelse på ett asylboende till åtta månaders fängelse. Han frigavs villkorligt i augusti och kallades då till asylutredning – men uteblev även då

I januari i år påträffades mannen i Tyskland som begärde att Sverige skulle återta honom enligt Dublinförordningen - vilket också skedde.

"Utgör ett allvarligt hot"
Migrationsverket kom då först fram till att han inte skulle få bo på ett vanligt asylboende utan hållas avskild och sedan att han skulle placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest enligt utlänningslagen.

I sina beslut hänvisade Migrationsverket till mannens tidigare våldsbrottslighet, att han hade varit berusad och uppträtt våldsamt och hotfullt på olika boenden och att han enligt tyska myndigheter även hade varit våldsam i samband med överföringen till Sverige:

"Han utgjorde ett allvarligt hot mot sig själv, andra förvarstagna och personalen samt en fara för säkerheten och ordningen i lokalen."

Samband saknades
Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Stockholm som höll med honom och upphävde Migrationsverkets beslut. Detta motiverades med att de tidigare händelserna inte ansågs ha något samband med själva förvarstagandet.

Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen eftersom man ansåg att Migrationsdomstolens dom var orimlig.

Mannen, å sin sida, pekade på att det skulle vara orimligt att hålla honom i förvar:

"En rättstillämpning som innebär att det skulle vara möjligt att placera personer i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest utan att det först har inträffat någon incident i förvarslokalen strider mot lagstiftarens intentioner och allmänna rättsprinciper".

Förfluten tid ska vägas in
Migrationsöverdomstolen upphäver nu migrationsdomstolens dom skriver:

"Sammanfattningsvis anser Migrationsöverdomstolen att det vid beslut om avskiljande och placering är möjligt att beakta både utlänningens beteende i förvarslokalen och omständigheter som hänför sig till dennes beteende före vistelsen i förvarslokalen. Allvaret i tidigare händelser måste då vägas mot den tid som förflutit sedan de inträffade." 

Målet återförvisas därför till Migrationsverket för ny handläggning.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt