Skip to content

Advokatsamfundet principiellt emot jourdomstolar - "stora risker för rättssäkerheten"

Advokatsamfundet ställer sig kritiskt till jour-domstolar. Det visar samfundets remissyttrande till utredningen om möjligheter till snabbare lag-föringar. 

 

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att man inte har någon erinran mot att brottmål av okomplicerad natur handläggs snabbt och smidigt - så länge rättssäkerheten inte åsidosätts.

I yttrandet framförs dock att man är principiellt mot att införa särskilda jourdomstolar, eftersom det finns alltför stora risker för att misstänktas rättssäkerhet då inte kan upprätthållas.

Normala rättssäkerhetsgarantier
Advokatsamfundet anser att vissa av förslagen i utredningen är tveksamma av konstitutionella skäl och att vissa förslag framstår som dåligt underbyggda.

Samfundet framhåller även att den som misstänks för brott av de slag som omfattas av försöksverksamheten måste garanteras samma rättssäkerhetsgarantier som normalt gäller vid utredning om brott i alla avseenden.

Val av utredningsform
I yttrandet noterar Advokatsamfundet att den enskilde polisens bedömning av vilken utredningsform som ska användas kommer att påverka den misstänktes möjligheter att förbereda sitt försvar negativt, eftersom den misstänktes rådrum blir kortare än annars.

Därför anser samfundet att det måste regleras i lag vilka kriterier som ska ligga till grund för polisens beslut att avvika från vad som annars gäller vid förundersökning och handläggning av brottmål.

Nödvändigt att ha en försvarare redan vid första förhöret
Advokatsamfundet understryker också i sitt yttrande att det är absolut nödvändigt att misstänkta biträds av försvarare redan vid inledande förhör.

Detta eftersom en person, även en oskyldig sådan, som plötsligt finner sig gripen av polis och anklagad för brott, i tillstånd av exempelvis överraskning, affekt, förtvivlan, stress eller förvirring kan lämna en utsaga som är ofullständig eller felaktig till egen nackdel.

Det gäller särskilt unga som misstänks för brott, som inte bör förhöras utan biträde av försvarare under några förhållanden.

Bristfälligt underlag
I fråga om förslaget att utvidga polisens rätt att föreslå den misstänkte fullmakt för godkännande av strafföreläggande menar Advokatsamfundet att underlaget är bristfälligt samtidigt som nyttan av lagändringen framstår som tveksam.

Därför kan samfundet inte ställa sig bakom förslaget.

Måste garanteras jourersättning
Advokatsamfundet pekar i yttrandet på att det är nödvändigt att den föreslagna försöksverksamheten kombineras med garantier för att den misstänkte även utanför ordinarie kontorstid biträds av offentlig försvarare.

Offentliga försvarare som på grund av försöksverksamheten behöver biträda misstänkta kvällar, nätter och helger bör ersättas i enlighet med den jourtaxan.

Det är av yttersta vikt att försöksverksamheten inte medför ökad belastning för vare sig polisen eller för Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), och påminner om att utredningstiderna i framför allt häktade mål i många fall redan är oacceptabelt långa.

För kort tid för remissyttrande
Som avslutning kritiserar Advokatsamfundet den korta remisstiden för yttrandet - fem veckor.

Samfundet framhåller att den korta tiden medför att eventuella brister i förslaget kan bli otillräckligt övervägda eller i värsta fall inte uppmärksammade alls. Det gäller i synnerhet som utredningens förslag i vissa fall medför att polis i framtiden ska utföra och kommunicera uppgifter som åligger domstolarna.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt