Skip to content

"135 anmälningar om sexuella trakasserier till DO - men få utredningar eller försök till uppgörelse"

REPLIK - av Lena Svenaeus, fil.dr. i rättssociologi, jurist och f.d. JämO

 

Det är roligt att DO Agneta Broberg, som så sällan deltar i samhällsdebatten, svarar på mitt debattinlägg (Dagens Juridik 2017-11-06 och 2017-11-07). Jag konstaterar dock att min konkreta kritik mot processföringen i målet mot Lunds universitet viftas bort som ”oseriös” utan bemötande i sak. Och i diskussionen om hur myndigheten bör arbeta väljer Broberg att argumentera mot uppfattningar som jag inte har.

Det är en grov förvanskning av min text när jag tillskrivs åsikten att ”det främjar lagens efterlevnad att DO aktivt verkar för att den som bryter mot lagen kan köpa sig fri från anklagelser om diskriminering.”

Min kritik avser förhållandet att DO kräver erkännande av lagbrott för att ingå förlikning, vilket i praktiken så gott som helt stänger vägen för att förhandla fram en bra lösning på anmälarens situation.

DO är ingen domstol och ska inte agera som en sådan. Det är inte lämpligt att DO, när utgången i målet är oviss, kräver att lagbrott ska erkännas för att en lösning utom rätta ska vara möjlig.

Jag är också kritisk till att resultatet av DO:s tillsynsverksamhet är så påfallande magert. I tillsynen ingår nämligen som en mycket viktig del att handlägga anmälningar om diskriminering.

För att anknyta till metoo-kampanjen kan nämnas att det i fjol inkom 135 anmälningar om sexuella trakasserier till DO. Det har inte främjat lagens efterlevnad att DO avslutade det stora flertalet utan utredning och utan försök till uppgörelser i godo. Det förhållningssättet ger motsatt budskap, nämligen att det inte är någon idé att anmäla sexuella trakasserier.

Sverige ska tillämpa FNs så kallade Paris Principles, beslutade genom FN-resolutionen nr 48/134 den 20 december 1993.

I det avsnitt som rör tillsynsmyndigheter med rättsliga befogenheter anges som första punkt:” … seeking an amicable settlement through conciliation …”.

Tyngdpunkten i tillsynsmyndighetens arbete ska ligga i just detta. Den som är diskriminerad ska kunna få kontakt med en handläggare på myndigheten som undersöker ärendet och så snabbt som möjligt försöker få fram en lösning.

Det är helt riktigt att DO har en rättighet, inte en skyldighet att företräda enskilda i domstol. Det är frånvaron av försök att hjälpa anmälare på ett konstruktivt sätt som väckt kritik, inte att människor fått för sig att DO är skyldig att driva alla fall till domstol.  

Om riksdagen beslutar att återgå till den bestämmelse som fanns före år 2009, nämligen att talerätten gäller prejudicerande eller särskilt ömmande fall, så innebär det inte, vilket Agneta Broberg tycks tro, ett kvitto på att utredning och lösningar utom rätta kan väljas bort.

Agneta Broberg hänvisar till att hon som tillträdande chef för DO bedömde att myndigheten inte skulle vara ett tvistlösande organ. Men det är faktiskt vad  regering och riksdag bestämt att DO ska vara förutom att en rad andra uppgifter lagts på myndigheten.

Att lösa tvister kallas föraktfullt av Broberg ”att i tid och otid mot enskildas vilja pressa fram förlikningar”. Jag menar att medling erbjuder en tvistlösningsmetodik som skulle vara av stort värde i DO:s verksamhet.

I omvärlden finns goda exempel på att myndigheter av samma slag som DO satsar hårt på att genom  medling och en strukturerad hantering av diskrimineringsanmälningar ge effektiv hjälp till de drabbade samtidigt som fall förs till domstol.

Nyligen besökte jag Canadian Human Rights Commission (CHRC)  i Kanada, en högt aktad institution som arbetar med mänskliga rättigheter på ett föredömligt sätt. Här kan studeras vilka goda resultat som medling och förlikning kan ge!

 

Läs också:

"Processrättslig cirkus när DO hanterar mål om sexuella trakasserier i domstol"

"Inte cirkus att försöka få sexuella trakasserier konstaterade - din kritik är oseriös Lena Svenaues"

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt