Skip to content

Vräkt hyresgäst vinner i HD - "allvarligt" när hovrätten vägrade pröva hans fall

Foto: Hasse Holmberg/TT

Eftersom hyresgästen redan hade blivit avhyst ansåg hovrätten inte att hans överklagande från hyresnämnden behövde prövas i sak. Det avvisa-des därför. Högsta domstolen slår nu fast att hovrättens fel är "allvarligt" och innebar ett grovt rättegångsfel.

 

Tvisten inleddes i Hyresnämnden i Malmö efter långvariga och allvarliga störningar med koppling till mannens lägenhet.

Hyresnämnden beslutade att hyresavtalet skulle upphöra på grund av förverkade och beslutade samtidigt att hyresgästen genast skulle flytta – ett beslut som fick verkställas trots att avgörandet inte hade vunnit laga kraft.

Begärde inhibition
Hyresgästen överklagade beslutet till Svea hovrätt där han dessutom begärde så kallad inhibition - det vill säga att verkställigheten skulle stoppas i brist på att ärendet avgjordes slutgiltigt.

Hovrätten avslog dock inhibitionsyrkandet och avhysningen verkställdes. Senare beslutade hovrätten också att avvisa överklagandet i sak.

Hyresgästen bodde på grund av avhysningen inte längre kvar och hade därför inte längre något rättsligt intresse av att få frågan om förlängning av hyresavtalet prövad, enligt hovrätten.

Avgörandet överklagades till Högsta domstolen där hyresgästen klagade över så kallad domvilla - alltså ett allvarligt rättegångsfel.

Framgår av systematiken
Högsta domstolen konstaterar att de rättsliga verkningarna av att en förpliktelse från ett avgörande infrias, i vissa fall, kan motivera att ett överklagande avvisas i sak. Detta förutsätter dock att klaganden överhuvudtaget inte kan ha framgång med sin talan eller att han eller hon har frånsagt sig rätten att överklaga –någonting som måste vara uppenbart.

I hyresrättsliga sammanhang är det förutsatt att även en hyresgäst som avhysts måste kunna få ett överklagande prövat – någonting som bland annat framgår av systematiken, där en värd till exempel kan åläggas skadeståndsskyldighet om beslutet ändras efter överklagande.

HD skriver:

"Felet är till sitt slag allvarligt. Ett oriktigt avvisande av ett överklagande innebär att målet avgörs i sak på det sätt som underinstansen har beslutat. Avvisningen får alltså ingripande följder för den klagande parten. Om i det aktuella fallet hyresnämndens beslut består såsom lagakraftvunnet, så fråntas H (hyresgästen) sin rätt till överprövning av hyresnämndens beslut rörande hyresförhållandets bestånd." 

Återförvisas till hovrätten
HD konstaterar att hyresgästen också förlorar möjligheten att få till en upphävning av exekutionstiteln enligt utsökningsbalken – någonting som gör att felet ska kategoriseras som grovt.

HD går därför på hyresgästens linje och återförvisar målet till hovrätten för ny behandling.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt