Skip to content

Svenska modellen för arbetsmarknaden utmanas av internationell privaträtt - ny avhandling

Erik Sinander

Internationell privaträtt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det konstateras i en ny avhandling från Juridicum vid Stockholms universitet. Författaren föreslår bland annat att man ska reglera i vilket land tvister om stridsåtgärder ska lösas och att man gör det möjligt att "allmängiltigförklara" kollektivavtal.

 

I avhandlingen "Internationell kollektivavtalsreglering: En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor" konstaterar författaren och doktoranden Erik Sinander att den svenska arbetsmarknadsmodellen utmanas av den internationella privaträtten som i många fall utgörs av EU-rätt.

- Avhandlingens övergripande slutsats är att det uppstår många juridiska problem eftersom rättsområdena bygger på olika grundtankar, säger Erik Sinander.

- Den svenska modellen bygger på ett kollektivistiskt tänkande där kollektivavtalsparterna kan reglera anställningsvillkor genom kollektivavtal medan den internationella privaträtten bygger på ett slags individualism på så sätt att behörig domstol och tillämplig lag ska fastställas för varje enskilt rättsförhållande. 

Lagstiftning och inte kollektivavtal
Samtidigt pekar han på att man i flera andra europeiska länder reglerar en större del av anställningsvillkoren genom lagstiftning och inte genom kollektivavtal som i Sverige.

Frågan om minimilöner är ett sådant exempel där man har en lagstadgad nivå i många andra länder medan detta i Sverige är en avtalsrättslig fråga mellan fack och arbetsgivare.

Hur anställningsvillkor "blir till"
Erik Sinander har delat upp de svenska anställningsvillkorens framväxt i tre olika steg där han konstaterar att hotet om stridsåtgärder är det första steget för att anställningsvillkoren ska "bli till".

Efter att man har förhandlat fastställer man villkoren i kollektivavtal och efter det ska de verkställas genom anställningsavtal.

Avhandlingen följer de tre stegen och "redogör för hur de internationellt privaträttsliga frågorna om domstols behörighet, lagval och behandling av utländska avgöranden påverkar den svenska modellen". 

Kan "shoppa" efter domstol
En av de oklarheter som han varnar för är när utländska bolag hamnar i konflikt med svenska fackföreningar och det kan bli aktuellt med stridsåtgärder från svensk sida.

Det kan handla om till exempel bolag som har utstationerad personal i Sverige eller utländska flygbolag eller andra typer av transportföretag som befinner sig tillfälligt i Sverige.

- I dag finns det möjlighet för utländska arbetsgivare att "forum-shoppa" vilket innebär att man kan välja behörig domstol. På det sättet kan rätten till stridsåtgärder enligt den svenska modellen sägas vara försvagad i situationer med internationella anknytningar.

- Därför föreslår jag i min avhandling att man ändrar i den gällande EU-förordningen och inför regler som innebär att stridsåtgärder blir föremål för domstolsprocesser i det land där de vidtas.

Asöka om "allmängiltigförklaring"
Han för även fram flera andra förslag i sin avhandling. Bland annat att Sverige i likhet med andra länder kan använda sig av så kallad "allmängiltigförklarade kollektivavtal" för att reglera anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare.

Detta skulle kunna innebära att arbetsmarknadens parter kan ansöka om "allmängiltigförklaring" som gör att avtalen får samma dignitet som lagstiftning. 

- Med de nya utstationeringsreglerna som trädde ikraft i somras är utstationerade arbetstagare fortfarande beroende av att svenska fackföreningar vidtar stridsåtgärder för att kollektivavtalad minimilön ska gälla. Med allmängiltigförklaring skulle det inte behövas.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt