Skip to content

Regelrådet borde bli egen myndighet - professor vill se "starkare ställning och vidare kompetens"

Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Karlstads universitet.

Regelrådet borde bli en egen myndighet igen och de borde även granska regler som avser enskilda personer. Det föreslås i en promemoria om rådet som man anser har "reducerats" till ett organ inom Tillväxtverket .

 

Det är Anders Hultqvist, professor i finansrätt vid Karlstads universitet, som på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd (NNR) har tagit fram det han kallar ett "diskussionsunderlag" om Regelrådet.

Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag.

Rådet hörde tidigare till de tyngsta instanserna i det förberedande lagstiftningsarbetet men sedan 2015 är man "reducerad" till ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, skriver Hultqvist.

De tidigare "stödjande proaktiva uppgifterna" har också förts över på Tillväxtverkets andra enheter. 

Beslut "i blindo"
Hultqvist vill ge Regelrådet "en starkare ställning och vidare kompetens", det vill säga höja rådets status, betydelse och inflytande.

Han pekar på att det "måste finnas tillförlitligt underlag" för att inte politiker och myndighetsföreträdare ska fatta beslut "i blindo" och för att man ska undvika att negativa konsekvenser blir kända först i efterhand.

Egen myndighet igen
Han konstaterar att om Regelrådet återigen skulle bli en egen myndighet skulle man kunna begära att konsekvensutredningar kompletteras och att de återremitteras till rådet. Även Svenskt Näringsliv krävde detta i våras i en debattartikel i Dagens Industri.

Detta skulle enligt Hultqvist "inskärpa kraven och skapa en bättre uppföljning av att rådets synpunkter verkligen beaktas".

Även de "proaktiva uppgifterna" skulle kunna återföras till Regelrådet enligt Hultqvist och samordnas med de "stödjande åtgärderna".

Svårt att följa upp
När det gäller vilka regler som ska granskas föreslår Hultqvist att rådet ska granska även regler som avser enskilda "på motsvarande sätt som de som avser näringslivet".

Regelrådets egen årliga utvärdering visar att det fortfarande är stora brister i konsekvensutredningarna och att det också är svårt att kontrollera och utvärdera hur mycket av de påtalade bristerna som rättas till i det fortsatta beredningsarbetet. 

Det pågår en utredning hos Statskontoret om frågan om fler arbetsuppgifter för Regelrådet. Utredningen ska redovisas i januari nästa år.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt