Skip to content

Rådman sköt upp domar vid 18 tillfällen - anmäls av JO till Statens ansvarsnämnd

"Allvarligt". Justitieombudsmannen Lars Lindström anmäler rådmannen till Statens ansvarsnämnd. Foto: KU

Rådmannen sköt vid 18 tillfällen upp sina domar i fyra olika mål - och hänvisade bland annat till "arbetsanhopning". Två av målen gällde tvister och två gällde brottmål - varav ett handlade om en grov våldäkt där tre tonåringar stod åtalade. JO anser att rådmannens agerande är så allvarligt att han anmäls till Statens ansvarsnämnd.

 

Justitieombudsmannen fick in två anmälningar mot rådmannen vid Västmanlands tingsrätt.

Den ena anmälan var anonym och gällde ett brottmål och två olika tvistemål. Den andra anmälan gällde ett annat brottmål.

Av tingsrättens dagboksblad framgick det att det ena tvistemålet - som gällde en fordran - inleddes den i maj 2014, att muntlig förberedelse hölls den i augusti 2016 och att huvudförhandling hölls den i januari 2017.

"Arbetsanhopning"
Domen meddelades i mars - efter att rådmannen vid fem tillfällen hade meddelat att domen skulle skjutas upp med hänvisning till "arbetsanhopning" och "mellankommande ledighet". Domen var på totalt elva sidor, varav domskälen utgjorde fyra sidor.

Den totala handläggningstiden av målet uppgick alltså till knappt fyra år och det tog knappt två månader att skriva domen efter rättegången.

Justitieombudsmannen Lars Lindström konstaterar nu att dom i tvistemål enligt huvudregeln ska meddelas senast två veckor efter avslutad huvudförhandling. Ytterligare anstånd kan ges om det finns ”synnerligt hinder”.

Inget extraordinärt
JO skriver att om rådmannen "hade gjort vad han skulle" enligt reglerna hade handläggningstiden "sannolikt förkortats betydligt".

JO konstaterar också att det inte har varit fråga om ”något extraordinärt mål”. Rådmannen för därför kritik för den långsamma handläggningen. JO konstaterar också att rådmannen inte åberopat något synnerligt hinder mot att meddela domen inom föreskriven tid och kan inte heller se att något sådant förelåg.

När det gäller domen i det andra tvistemålet - ett vårdnadsmål - sköts den upp vid sex tillfällen med hänvisning till "arbetsanhopning" och "behov av ytterligare överläggning" och kom att meddelas en och en halv månad efter det att huvudförhandlingen hade avslutats.

Skyldighet planera sitt arbete
Domen är på totalt 13 sidor, varav de egentliga domskälen omfattar tre och en halv sida. Enligt rådmannen tog domen lång tid att skriva eftersom han inte var övertygad om att det som hade beslutats vid överläggningen var korrekt.

JO anser dock att det inte heller i detta fall funnits synnerligt hinder mot att meddela domen inom den tid som huvudregeln anger – och konstaterar bland annat att rådmannen har haft skyldighet att planera sitt arbete så att det funnits utrymme för att reda ut tveksamheter av olika slag.

I ett av brottmålen var tre tilltalade tonåringar åtalade för grov våldtäkt, våldtäkt och grov misshandel. Domen på totalt 22 sidor sköts upp två gånger och meddelades två och en halv vecka efter det att huvudförhandlingen hade avslutats och en och en halv vecka efter det datum då den enligt huvudregeln skulle ha meddelats.

Borde ha förberett domen
Rådmannen har bland annat uppgett att domskrivningen tog längre tid än beräknat eftersom målet var ganska omfattande och det tog särskild tid att bedöma utvisningsyrkandena.

Varken målets omfattning eller svårigheterna att ta ställning till utvisningsyrkandena innebar dock, enligt JO, något synnerligt hinder mot att meddela dom enligt huvudregeln.

En del av arbetet med domen – till exempel redovisning av de tilltalades och målsägandens berättelser – borde enligt JO rimligen ha kunnat förberedas redan innan huvudförhandlingen avslutades.

I det andra brottmålet var en vuxen person åtalad och häktad för grov fridskränkning och domen – på 21 sidor – kom att skjutas upp vid fem tillfällen och slutligen meddelas drygt en månad efter det att huvudförhandlingen hade avslutats.

Unga som stod åtalade
Rådmannen har uppgett att han varit osäker på hur gärningarna skulle bedömas och att han därför behövde extra tid för domskrivningen.

JO konstaterar att när det gäller brottmål ska dom meddelas inom en vecka då den tilltalade är häktad och i andra fall inom två veckor efter avslutad huvudförhandling. Anstånd kan ges endast om det är "oundgängligen erforderligt", även om ytterligare anstånd kan komma ifråga om det finns "synnerligt hinder".

Mål mot den som inte har fyllt 21 år ska alltid behandlas "skyndsamt" och om åtal väcks mot den som inte har fyllt 18 år för ett brott som kan leda till minst sex månaders fängelse gäller samma tidsfrister som i mål där den tilltalade är häktad. 

JO konstaterar nu att det måste krävas av en domare att han eller hon arbetar med sådan framförhållning att eventuella juridiska problem upptäcks i så god tid att lagstadgade tidsfrister kan hållas.

Kan bryta mot Europakonventionen
JO skriver i sitt beslut att det är en domares skyldighet att på ett rättssäkert och effektivt sätt avgöra de mål och ärenden som han eller hon ska handlägga inom de tidsfrister som lagen anger. Om längre tid förflyter mellan huvudförhandling och domskrivande är risken stor att något väsentligt blir förbisett, bortglömt eller värderat på ett oriktigt sätt.

Dessutom kan dröjsmål leda till att kraven på att en rättegång enligt Europakonventionen ska genomföras inom skälig tid.

JO ser allvarligt på att rådmannen medvetet har skjutit upp domen i de fyra målen vid sammanlagt 18 tillfällen, i mellan två och en halv vecka och knappt två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna.

Enligt JO har rådmannen åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör sådan tjänsteförseelse som enligt lagen om offentlig anställning bör leda till disciplinpåföljd. JO beslutar därför att överlämna ärendena till Statens ansvarsnämnd för prövning.

 

 

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt