Skip to content

Olagligt när kommun vägrar nyanlända bidrag - "systemet riskerar att haverera"

En lapp från frivilliga resursgruppen och svenska kyrkan som delade ut nödhjälp med mat i Hultsfred när kommunen inte klarade av situationen. Foto: Bertil Ericson/TT och Pontus Lundahl/TT

Hultsfreds kommun beslutade att de nyanlända som sökte sig till kommunen inte skulle få eko-nomiskt bistånd. Orsaken var att "anstormningen" riskerade att få "verksamheten för försörjnings-stöd att haverera". Förvaltningsrätten slår nu fast att detta är olagligt och att kommunen senast i januari ska ha löst frågan.

 

Kommunens krisledningsnämnd beslutade i december 2016 att ekonomiskt bistånd endast skulle lämnas till nyanlända som blev placerade i kommunen av Migrationsverket men inte till dem som självmant valde att bosätta sig där.

Anledningen till beslutet var att "verksamheten för försörjningsstöd annars hade havererat och/eller att skyddsombudet skulle ha beslutat om stängning av arbetsplatsen på grund av arbetsmiljöskäl".

Vite på en miljon kronor
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick reda på detta och beslutade i maj att förelägga Hultsfreds kommun att lösa frågan senast i augusti. Om detta inte hade skett skulle kommunen få betala vite på en miljon kronor.

Kommunen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping. Kommunens uppfattning framgår av förvaltningsrättens dom. 

"Kommunen har haft extremt många flyktingar som på egen hand valt att bosätta sig i kommunen. Från den 1 januari 2016 till nämndens beslut den 19 december 2016 valde 693 personer att bosätta sig där på egen hand samt ytterligare 250 personer därefter. Detta motsvarar nästan sju procent av kommunens hela befolkning."

"Anstormningen av bosättare har inneburit en enorm belastning på kommunens verksamhet för försörjningsstöd. Den höga arbetsbelastningen på personalen har medfört stress- och utmattningssymtom, sjukskrivningar och att personal sagt upp sig."

"Saknar möjlighet"
Enligt Hultsfreds kommun saknar man "faktisk och rättslig möjlighet" att leva upp till IVO:s krav.  

IVO, å sin sida, anser att kommunens beslut innebär ett brott mot socialtjänstlagen. Orsaken är att kommunen inte tar sitt ansvar för att de som bor där de facto får den hjälp och det stöd som de har rätt till enligt lag.

Även kommunens uppfattning redovisas i domen:

"Att inte hantera ansökningar från enskilda som är i behov av stöd och hjälp från kommunen är ett allvarligt missförhållande.... Socialtjänstlagen ger inte möjlighet till att göra undantag från lagens krav oavsett yttre omständigheter."

Förvaltningsrätten slår nu fast att kommunen har brustit i sitt ansvar när det gäller att tillförsäkra de boende i kommunen det stöd och den hjälp som de har rätt till. En ansökan om ekonomiskt bistånd ska enligt förvaltningsrätten utredas så snabbt och enkelt som möjligt.

Ansvaret fråntas inte kommunen
Förvaltningsrätten pekar på att kommunen har lyft fram den stora mängden ärenden som orsak till sitt beslut. Förvaltningsrätten skriver:

"Anstormningen av ärenden fråntar emellertid inte kommunen sitt ansvar att, då socialtjänstlagen intar en form av rättighetslagstiftning, vara en yttersta garanti för att de enskilda får det stöd som de är i behov av i de fall detta inte kan tillgodoses av dem själva eller någon annan." 

"Det är alltså fråga om allvarliga missförhållanden som har betydelse för de enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till."

Förvaltningsrätten går därför på IVO:s linje men anser dock att kommunens begäran om att få datumet för vite framflyttat till januari är skäligt.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Enkelt beslut för kommunen. Gör inget och ta den billiga lösningen på en miljon. Det rör sig om ca 1000 lycksökare som sannolikt kostar flera miljoner i månaden. Vad är då en futtig miljon. Som för övrigt stannar i Statskassan och inte skickas till tredje världen.

Vitet borde givetvis varit löpande, men det är det inte.

Jag tror vi får se mer av detta när pengarna tar slut och tjänstemännen tar slut.

De cirka 50-70 år vi haft med välfärdsstat är sannolikt en liten liten parentes i världshistorien.

Ett socialt experiment!

Låter som ett ganska rättframt, ansvarsfullt och realistiskt beslut av kommunen att inte ta det fulla ansvaret för beslut man inte kan råda över eller förbereda sig på. Om man på regerings-/riksdagsnivå väljer att dra på landet stora kostnader på kort tid så ska de också fullfinansiera de besluten. Dvs tillåter man en extrem migration så får man också finansiera migranternas vistelse i landet åtminstone tills de skaffat sig sitt första heltidsjobb, då blir ansvarsområdena tydliga. Staten tar ansvar för sina beslut och kommunerna för sina. Alternativt så får man väl besluta om tvångsutplacering, återigen tills första heltidsjobbet, med fördelning efter kommuninnevånarnas inkomster.

En kommun kan inte gå i konkurs! Kommunledningen kan ju bara höja kommunalskatten, anställa ytterligare personal, låna upp kapital på banken och köpa upp Hultsfredsbornas hus/bostadsrätter så är problemet löst så kan de gamla ortsborna söka sig ett nytt jobb i en annan kommun.

Det är riktigt att en kommun inte kan gå i konkurs. Däremot kan en kommun på fallrepet bl.a dra Kommuninvest med sig i fallet och på så sätt smitta andra kommuner med sin bristfälliga ekonomi.

Det kan också påverka värdet på den svenska kronan, vilket får stora konsekvenser för utrikeshandeln och också slår hårt mot alla privatpersoners ekonomi.

En kommun på fallrepet får alltså effekter långt utanför kommungränsen.

Jag tänker att det nog inte BARA är att höja kommunalskatten hur som helst, speciellt inte när den redan är hög. Sökning efter personal görs hela tiden men det finns inte tillräckligt med sökande. Skulle kommunen också köpa upp alla fastigheter (för pengar som inte finns) blir det inte direkt lättare att locka sökande från andra orter..

I och med det kommunala utjämningssystemet så finns det väl inte längre något givet förhållande mellan kommunens intäckter och kommunalskatten? Dvs det kanske snarare är Täby eller Vellinge som skulle behöva höja sin kommunalskatt för att Hultsfred ska få mer resurser?

Hur ska rättighetslagarna kunna fungera på sikt och inte haverera när statens mångåriga och generösa hållning till migration och asylrätt tar allt mer av kommunernas resurser? Den till antal okontrollerbara rättigheten till asylprövning, och vid bifall bosättning, har redan försämrat Sverige som välfärdsland. Med asylrätten följer också rätten att välja bosättningskommun och få "det stöd och den hjälp de har rätt till". Det går således bra att välja Södertälje som formell bosättningskommun om man är en invandrare men inte om man är en ursprungssvensk som heter Erik och är "LSS-are".

Staten trycker mängder av sedlar varje dag. Det kan väl kommunerna också göra? Så är det problemet ur världen..

Här en kommun som ser till skattebetalarnas intressen och straffas för det medans andra kommuner delar ut socialbidrag till personer som är efterlysta och inte ens får vistas i landet.

Om en sedan generationer Svensk skulle flytta till Hultsfred
så kan man neka socialbidrag. Men inte för den som kom till Sverige i går.

Ja, så är det med jämnlikheten i Sverige idag

" Överrullningen" av kostnader från stat till kommun fungerar som tänkt. Och vänta bara på nästa våg dvs när anhöriginvandrarna anländer. Ofta än mindre anställningsbara än de ynglingar som nu anlänt. Nog har våra (?) " förtroendevalda" i riksdagen dragit på oss "utmaningar" vilka kommer att rasera mycket av det som bla (S) och facket slagits för under de senaste 70 åren.

Har kollat över kostnaderna i våra kommuner och det är skrämmande läsning. 90% av Sveriges kommuner är anslutna till Kommuninvest där man fram till årsskiftet lånat upp 600 miljarder, samtidigt säljer kommunerna ut sina fastighetsbolag i en rasande takt för att finansiera sig temporärt. ni som tycker att försäljning av två bostäder för att bygga en bostad är hållbart i längden är ute och cyklar. Sedan tillkommer 120 miljarder som landstingen lånat upp samt en total pensionsskuld hos kommuner och landsting på 475 miljarder (till största delen ofinansierad), tillsammans bildar det en ofantlig skuldbörda. kommunerna gillar att låna nu med negativ ränta men en skulden är dyr den dag räntan stiger. Glöm inte heller att migrationsverkets betalningsansvar för de 140000 som kom 2015 upphör i år (de betalar första två åren, sedan skall kommunerna betala) vilket gör läget än sämre.
Malmö kommun får i dagsläget 5 miljarder i utjämningspengar från andra kommuner, vad händer den dag när resten av våra kommuner behöver utjämningsbidrag???

Som pillemausaren sa: 'Stautens kauka äj liten men säjker.'

Skulle vilja se IVO gå i taket och utdöma skadeståndsansvar för att man inte tar hand om brottsoffer- varför är det så ointressant?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.