Skip to content

"Nya lagen ger möjlighet till kreativa varumärken - men juristerna måste in i processen tidigare"

KOMMENTAR - av Angela Boman, IP-jurist på Awapatent

 

Den första oktober började en ny EU-förordning gälla genom vilken registreringskravet på grafisk återgivning av EU-varumärken slopas.

Varumärket kan nu återges i ansökan i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, så länge det kan återges i registret på ett tydligt, exakt, komplett, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt så att behöriga myndigheter och allmänheten tydligt och klart kan avgöra vad som skyddats.

Regeländringen kommer innebära att ansökningsprocessen blir mer flexibel och att ny teknik löpande kan användas.

Avsikten med regeländringen är också att förbättra rättssäkerheten för användare och minska antalet formella registreringshinder och det är så klart en välkommen utveckling för alla.

Varumärkesbyggande handlar alltmer om olika sätt att skapar upplevelse av varumärket i vid bemärkelse och bidra till dess ”look-and-feel”. Det kan röra så mycket mer än rena ordvarumärken, loggor och annat som typiskt sett återges grafiskt.

Det finns nu alltså fler tekniska sätt för företag att återge framförallt mindre konventionella aspekter av varumärkesbyggandet såsom till exempel hologram, rörliga bilder, ljud eller tredimensionella varumärken. Företagen kommer också framöver att kunna utnyttja ny teknisk utveckling i registreringssammanhang i en värld där vad som kan fungera som varumärken blir allt mer okonventionellt.

Man bör dock vara medveten om att även fortsättningsvis kommer det för registrering av  ett varumärke, oberoende av återgivningssätt, krävas att varumärket har så kallad särskiljningsförmåga - det vill säga det skall vara ett kännetecken med hjälp av vilket en näringsidkares vara eller tjänst kan särskiljas från en annan näringsidkares.

Varumärken som från början saknar särskiljningsförmåga kan förvisso bli registrerbara i efterhand om de används i en stor omfattning, men för det krävs normalt en mycket hög kännedomsgrad.

De nya återgivningsmöjligheterna kommer gissningsvis främst att utnyttjas av branscher med utpräglade konsumentprodukter eller tjänster.

En fråga som tidigare varit aktuell är möjligheten att skydda dofter. Dofter kommer troligen även i närtid vara svåra att återge tekniskt, men kanske kommer det finnas tekniska lösningar för detta i framtiden, vilket skulle vara mycket intressant för till exempel parfymbranschen.

Min erfarenhet är att de företag som låter IP-jurister delta i ett tidigt skede i företagets kreativa process vid varumärkesbyggandet har ofta större möjligheter att ta vara på de legala skyddsmöjligheterna och dessutom på ett mer strategiskt sätt. Därtill ökar chanserna att undvika intrångsproblematik.

Min förhoppning är att slopandet av kravet på grafisk återgivning för registrering kommer medföra att företag släpper in oss IP jurister tidigare i utvecklingsfasen och att vi tillsammans skall kunna tänka mer ”out of the box” när det gäller vilka ”varumärkesfeatures” som bör skyddas liksom vilka tekniska möjligheter som står till buds för att säkra kärnvärden i företagens identitetsskapande utveckling och kommunikation.

 

Angela Boman är jurist och varumärkesexpert på Awapatent. Hon är auktoriserad European Trademark and Design Attorney och företräder både svenska och internationella kunder i alla typer av legala frågor som rör bl.a. varumärkes- och designskydd och är invald medlem i organisationen Marques European Trade Mark Law and Practice Team.

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt