Skip to content

"Misstag bli gravid med min fd man tre gånger" - kvinna slipper betala tillbaka 136 000 i bidrag

Foto: Claudio Bresciani/TT och DJ

När Försäkringskassan fick klart för sig att kvin-nans tre barn hade fötts efter det att barnens föräldrar hade skilt sig ansåg man att de fort-farande fanns en "familjegemenskap". Försäk-ringskassan begärde därför tillbaka 136 000 i bidrag. Kvinnan förlorade i förvaltningsrätten med vinner nu mot staten i kammarrätten.

 

Försäkringskassan krävde tillbaka bostadsbidrag och underhållstöd på drygt 136 000 kronor från kvinnan. Myndigheten motiverade sitt beslut med att hon hade levt - och fortfarande levde - "i familjegemenskap" med pappan till sina tre barn.

Alla tre barnen hade fötts efter det att föräldrarna skilt sig –någonting som enligt Försäkringskassan "talar starkt för ett fortsatt nära familjesamband".

"Mannen i mitt liv"
Kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Falun. Av hennes överklagande framgår bland annat:

"Barnens pappa har en ny flickvän och bor med denna. Det var misstag att bli gravid med honom tre gånger efter skilsmässan, men han var mannen i mitt liv."

Enligt förvaltningsrätten fanns det mer som talade för att det verkligen fanns ett nära familjesamband än som talade emot det.

Själv orsakat utbetalningarna
Förvaltningsrätten instämde i Försäkringskassans bedömning när det gällde det faktum att de tre barnen hade fötts efter skilsmässan.

Förvaltningsrätten ansåg att kvinnan själv hade orsakat den felaktiga utbetalningen genom att inte lämna korrekta uppgifter om sin familjesituation till Försäkringskassan. Hon var därför återbetalningsskyldig och några skäl att göra undnatag från det fanns inte heller, enligt domstolen.

Kvinnan överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall där hon pekade på att hon hade bott ensam med barnen sedan april 2010.

Lägre beviskrav för Försäkringskassan
Försäkringskassan vidhöll samtidigt sin uppfattning och hävdade att det saknades bevis för kvinnans påstående om att hon inte hade levt tillsammans med mannen hela tiden.

Kammarrätten konstaterar nu att en utredning från Försäkringskassan om ett faktiskt samboförhållande kan vara svår att ta fram - om det inte kan fastställas genom till exempel folkbokföringen.

Beviskravet bör därför, enligt kammarrätten, inte sättas lika högt som det vanligtvis gör när det gäller återbetalning av socialförsäkringsförmåner.

Kammarrätten väger dock in iakttagelser från en socialsekreterare som i samband med ett hembesök 2015 hade noterat att det inte fanns några tecken på att en man bodde i kvinnans lägenhet.

Bevisen räcker inte
Barnens pappa är dessutom folkbokförd och har hyresavtal på en annan adress dit han får sin post.

"Utifrån detta begränsade underlag" anser kammarrätten att Försäkringskassan inte har lyckats bevisa att de före detta makarna är eller har varit sambos under den aktuella perioden.

Kvinnan behöver därför inte återbetala de 136 000 kronorna till staten.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt