Skip to content

Kvinna vinner mot fd sambo - hovrätten ogiltigförklarar "obalanserat" bodelningsavtal

Foto: Pontus Lundahl/TT

Bodelningsvavtalet mellan kvinnan och mannen är så "vagt och opreciserat" att mannen i praktiken inte skulle behöva leva upp till sina åtaganden under hela sin livstid. Det konstaterar både tingsrätten och hovrätten och ogiltigförklarar därför de avtalsvillkoren med hänvisning till att de är oskäliga enligt 36 paragrafen avtalslagen.

 

Kvinnan stämde sin före detta sambo vid Attunda tingsrätt och begärde jämkning av det bodelningsavtal som hade upprättats i samband med att paret separerade år 2012. Mannen och kvinnan ägde då tillsammans en fastighet med gemensamma lån.

För att få hjälp med en bodelning kontaktades en advokat. Mannen och kvinnan skrev under avtalet efter att det på kvinnans initiativ hade justerats i två omgångar.

Begärde betalning flera gånger
Genom det underetcknade bodelningsavtalet tog mannen på sig en skyldighet att överta kvinnans betalningsansvar för lånen så snart hans privatekonomiska situation tillät det. I utbyte överlät kvinnan sin del av fastigheten till mannen. Mannen bor numera i huset med sin nya sambo.

Hans före detta sambo har sedan separation - vid flera tillfällen - begärt att han ska fullgöra sin del av avtalet, vilket han hela tiden har hävdat att han inte råd med.

Tingsrätten ansåg att avtalet var oskäligt eftersom villkoret att överta lånet var "vagt och opreciserat". Det framgick inte heller hur mannens ekonomiska situation skulle bedömas för att villkoret skulle kunna uppfyllas och det fanns inte heller någonting i avtalet som innebar ett krav på att mannen skulle anstränga sig för att förbättra sin privatekonomiska situation.

"För all framtid"
I praktiken fanns det därför en risk att kvinnan skulle stå kvar som medfinansiär till mannens boende "för all framtid".

Tingsrätten hänvisade till 36 paragrafen i avtalslagen som handlar om avtal som är oskäliga och jämkade avtalet så att mannen blev tvungen att lösa kvinnans lån inom två månader.

Mannen överklagade till Svea hovrätt som inledningsvis tar ställning till om en dom som går kvinnans väg skulle kunna verkställas av Kronofogden enligt reglerna i utsökningsbalken - någonting som är en förutsättning för att kunna gå på kvinnans linje.

Hovrätten anser att mannens ekonomiska situation visserligen inte ger stöd för att han skulle kunna beviljas ett nytt bostadslån och därigenom lösa kvinnans lån. Mannen anses dock ha tillräckliga tillgångar eftersom han är ensam ägare till fastigheten.

Tydlig obalans
När det gäller avtalsvillkorens oskälighet i sig instämmer hovrätten  i tingsrättens bedömning och skriver:

"I domen har tingsrätten redogjort för den rättsliga innebörden av 36 § avtalslagen. Frågan om oskälighet och därmed jämkning blir i enlighet med den överklagade domen aktuell i fråga om andra och fjärde styckena i bodelningsavtalet. Hovrätten instämmer här i tingsrättens bedömning att avtalet i dessa delar har fått en utformning som innebär en tydlig obalans mellan parternas prestationer." 

Även hovrätten går därför på kvinnans linje även om tidsfristen för mannen att lösa kvinnans lån förlängs till sex månader.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt