Skip to content

Inget skadestånd för fem år i svenskt fängelse - trots "allvarliga brister" vid kinesisk rättegång

Foto: Lars Pehrson/TT

Den kinesiska processen mot den svenske affärsmannen har i och för sig haft "allvarliga brister" och inte levt upp till Europakonventionen. Trots detta har han dock inte rätt till skadestånd från den svenska staten för de fem år som han avtjänade i fängelse här sedan han överförts från Kina. Det slår tingsrätten fast.

 

Den svenske affärsmannen greps i Kina hösten 2003 och dömdes tre år senare i kinesisk domstol till livstids fängelse för att ha sålt förfalskad valuta i form av amerikanska dollar.

Efter ett beslut från kinesiska myndigheter omvandlades livstidsstraffet senare till fängelse i 18 år och två månaders fängelse.

Fick avtjäna straffet i Sverige
Våren 2009 nådde den svenska regeringen en överenskommelse om att mannen skulle få avtjäna sitt straff i Sverige och sommaren 2010 överfördes han hit.

Hösten 2015 frigavs mannen villkorligt efter att dessförinnan ha fått avslag på två nådeansökningar hos regeringen.

Mannen stämde svenska staten och krävde ersättning för de skador han ansåg sig ha lidit till följd av det drygt fem år långa frihetsberövandet i Sverige.

Inget skadestånd enligt JK
Mannen anser sig vara utsatts för ett flertal rättighetskränkningar i samband med brottmålsprocessen i Kina och att rättegången har varit så orättvis att Sverige inte borde ha verkställt domen.

Svenska staten - genom Justitiekanslern - motsätter sig att betala skadestånd.

Tingsrätten anser att det i stora delar inte finns anledning att ifrågasätta mannens berättelse om den kinesiska brottmålsprocessen.

Allvarliga brister
Domstolen konstaterar också att förfarandet i Kina "inte var helt kontradiktoriskt". Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"Bristerna är så allvarliga att det kan konstateras att X (mannens) rättigheter enligt artikel 6 EKMR inte till fullo blivit tillgodosedda. Det får anses särskilt allvarligt att X möjligheter att försvara sig begränsats genom att han fått del av åtalet först i ett sent skede och att åtalet efter att rättegången påbörjats justerats till ett mer allvarligt brott." 

Mannen har inte heller fått vara med när medtilltalade i målet förhördes.

Tortyr inte bevisat
Tingsrätten anser dock inte att den mest anmärkningsvärda rättighetskränkning som mannen hävdar har skett - nämligen att domen baserat sig på bevisning som tagits fram under tortyr - är bevisad.

Bristerna har heller inte medfört en "utradering av kärnan av rätten till en rättvis rättegång" - även om mannens chanser att försvara sig påverkats.

Tingsrätten skriver:

"Det kan inte anses visat att bristerna varit så omfattande att det rört sig om ett en s.k. skådespelsprocess där utgången varit bestämd i förhand eller att bristerna medfört en annullering eller utradering av kärnan av rätten till en rättvis rättegång."

"Tingsrätten är av uppfattningen att de omständigheter som kunnat styrkas i målet varken vid en enskild eller samlad bedömning medfört sådant fundamentalt åsidosättande av X rättigheter som krävs för att rättegången ska anses flagrant orättvist."

Inget förbud mot verkställighet
Det har därför enligt tingsrätten inte förelegat något förbud mot att domen verkställdes i Sverige. 

Tingsrätten anser inte heller att frihetsberövandet i Sverige har varit oproportionerligt eller har vilat på felaktiga grunder.

Tingsrätten går därför på statens linje.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Ett fall för Europadomstolen så småningom, får man hoppas.

Nu ska vi först komma ihåg att valutaförfalskning har varit ett enormt problem i Kina, som man numera i stor utsträckning har fått bukt med. Kina ser alltså oerhört allvarligt på att förfalska pengar, när nog lika allvarligt som grova narkotikabrott. Att tortyr används är en amerikansk propaganda myt som har etablerats på samma sätt som Josef Goebbels metod, upprepa lögnen tillräcklig ofta och det blir sanning. Tvärtom tar polisen bättre hand om de anklaga än i Sverige. Rättsprocesserna är olika, som i Sverige tillåts den anklaga inte kommunicera utåt, och en försvarare utses först när polisens förundersökning är avslutat. Anledningen är att försvarare regelmässigt har fabricerat ”bevis”. Sedan ges försvararen god tid och tillgång till allt material för att förbereda försvaret. Vid grova brott, vilket detta är, hålls den anklagade häktad. Rättegångarna är offentliga, och det finns tre till fyra nivåer för överklagande. Tolkar finns tillgängliga om dom behövs.

"inte var helt kontrafaktisk" innebär ändå att försvaret inte fått vara med och ställt frågor vid förhör som hållits med inblandade, vittnesutsagor har alltså fått stå oemotsagda för åtalets räkning. Är det en sådan rättegång du själv skulle vilja få, valutaförfalskning eller inte?
Den dömde i fråga borde däremot vara lite mer tacksam att Sverige tog på sig verkställandet och släppte honom efter fem år. Tror knappast Kina släppt iväg honom ifall inte staten gått med på att han skulle få sitta i då fängelse, så en livstid bakom galler i Kina mot 5 år i Sverige

Nej det är helt fel. En gång förundersökningen är avslutat för försvaret tillgång till samma vittnet, och båda parter kan korsförhöra i rätten. Vittnesutsagor står alltså inte oemotsagda varken i förarbetena eller under rättegången. Om Kina dömer till livstid är det regel att den dömde benådas efter ett antal år, men det är beroende på om personen ändrar sin inställning till brott och samhället. I Sverige är det bara att sitta av tiden, och fortsätta som brottsling när man kommer ut, om personen så önskar. Kina fungerar olika. Målet är att återanpassa och återintegrera personen i samhället, inte bara ta en organiserad hämnd. Systemet fungerar annorlunda än det svenska.

Varför stämmer han inte den kinesiska staten?

Det går inte att stämma den kinesiska staten. Bakgrunden är historien. Under flera decennier under Mao Zedong eran fanns inte ens ett juridiskt system, inget justitiedepartement, inga domstolar, inga åklagare, inga domare eller advokater. Sveriges rättsväsende har växt fram över årtusenden och är anpassat till en mycket homogen befolkning med en relativt homogen rättsuppfattning, i alla fall som det brukade vara. Det är inte fallet i Kina där man har över tusen olika nationer med olika folk och kulturer med egna rättsuppfattningar och rättsväsenden och traditionella hävdvunna lagar och seder. Kinas rättsväsende är mycket ungt och outvecklat i jämförelse. Man började egentligen inte att seriös utveckla ett modernt nationellt rättsväsende förrän medlemskapet i WTO 1991. Med tanke på Kinas många nationer och rättsuppfattningar är det inte lätt, det kommer att ta tid, men man arbetar på det. Däremot har man olika funktioner som kan utföra ungefär samma uppdrag, lite liknade KU, JO, DO, osv. I fallet med just staten finns dessutom en slags interndomstol och funktionen, dock inte formellt, en konstitutionsdomstol.

Det förstår jag med. Vad jag menar är att det väl knappast kan vara Sveriges fel att han blev dömd för brott i Kina. Han kanske anser att Sverige skulle ha ljugit för Kina och sagt att "visst, killen får sitta av resten i Sverige" men sedan försatt honom på fri fot. Vad skulle det innebära för andra svenskar dömda utomlands? Han hade väl kunnat stanna kvar i kinesiskt fängelse om galoscherna inte passar här?

Du tänker helt efter hur svenskt rättsväsen fungerar, men Kina fungerar annorlunda. Man resonerar annorlunda. Det har blivit mer vanligt att dömda får avtjäna straffet i sitt hemland, Lisa Holms mördare ett exempel. I och med att personen då hamnar under ett annat rättsväsende går det att ompröva domen och straffet. En del av förklaringen är att det kostar att ha folk i fängelse och Kina vill nog slippa den kostnaden och Sverige kan knappast neka att ta emot personen. Samtidigt vill Kina se avskräckningseffekten, att det blir ett straff, även om ett efter svensk lag. Falskmynteri är ju straffbart i båda länderna. Det skall inte gå att begå brott och bli utlämnad och slippa straff.

Det har funnits andra fall, jag tror det rörde Somalia eller Etiopien, där en dömd i Sverige ville avtjäna sitt straff i hemlandet, men svenska myndigheter sa nej, man misstänkte, troligen med viss rätta, att personen bara skulle släppas fri ganska omedelbart. Hela detta område är oerhört intressant juridiskt. Ett annat fall, en ung kines från Peking slog ihjäl en taxichaufför i Auckland Nya Zeeland efter ett gräl om betalning. Sedan tog han en taxi till flygplatsen och lämnade landet. Kina utelämnar inte sina medborgare och några andra avtal finns inte. Polisen i Nya Zeeland gjorde en helt vanlig brottsutredning, översatte den, och överlämnade den till åklagaren i Peking. Mannen arresterades och ställdes inför rätta. Dråp eller mord är et brott i båda länderna, och Kina anser, liksom Nya Zeeland och Sverige, att en medborgare står under sitt hemlands lagar även när han besöker utlandet. En polis från Auckland reste till rättegången för att bekräfta att utredning var autentisk som vittne.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.