Skip to content

Advokat vinner arvodesmål i hovrätten - myndighets schablon inte tillämplig

Foto: Heiko Junge/TT

Hovrätten ifrågasätter inte att tillsynsmyndighetens schablon för ersättning till konkursförvaltare många gånger kan vara "både praktisk, lämplig och ge ett rimligt resultat". Advokatens sätt att debitera sitt arbete är dock rimligt och hovrätten går därför på advokatens linje.

 

Advokaten hade varit konkursförvaltare för ett bolag. Han begärde i Norrköpings tingsrätt att konkursen skulle skrivas av och att han skulle få 168 750 kronor i ersättning fördelat på 135 000 kronor för arbetet och 33 750 kronor för moms.

Tillsynsmyndigheten menade dock att ersättningen för arbete borde bestämmas till 127 000 kronor enligt den så kallade schablonen.

Skäligt arvode
Mer specifikt var det posten för bokföring och administration som myndigheten hade invändningar mot. Ett skäligt arvode för de cirka åtta timmarnas arbete uppgick här enligt myndigheten till 3 000 kronor men advokaten hade begärt 11 000 varav 9 500 kronor gällde administration.

Tillsynsmyndigheten hänvisade till bokföringsarbetets rutinartade karaktär och konstaterade att man i många konkurser kan bestämma ersättningen schablonmässigt med utgångspunkt i antalet verifikationer.

Advokaten kunde heller inte anses ha visat att arbetet med bokföring och administration hade varit mer arbetskrävande än normalt, enligt myndigheten.

Debiterade per transaktion
Advokaten, å sin sida, hävdade att han inte hade debiterat utifrån verifikationer utan med 30 kronor per transaktion. Det administrativa arbetet hade gjorts av administrativ personal och debiterats under administration - det handlade här om bland annat upprättande av momsdeklarationer, adressändring och bankkontakter.

Tingsrätten konstaterade att schabloner bör tillämpas med "viss försiktighet" vid bedömning av skälig ersättning för utfört arbete. En tariff riskerar också att vara missvisande vid arbete med få verifikationer och arbete med verifikat innefattar även andra arbetsmoment än själva bokföringen.

Tingsrätten hade inga invändningar mot att advokaten hade tillämpat en tariff per transaktion för själva bokföringen av transaktionerna och begärt ersättning för de relativt omfattande ytterligare administrativa åtgärderna separat.

Hovrätten på samma linje
Ersättningen ansågs också skälig och advokatens ersättningsyrkande bifölls därför.

Tillsynsmyndigheten överklagade till Göta hovrätt som nu går på samma linje som tingsrätten. 

Domstolen ifrågasätter inte att tillsynsmyndighetens schablon många gånger kan vara "både praktisk, lämplig och ge ett rimligt resultat". De skäl som åberopats av advokaten i det aktuella fallet är dock tillräckliga.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt