Skip to content

Vägde in bevisfakta och inte rättsfakta - skiljenämnd överskred inte sitt uppdrag

Foto: Henrik Montgomery/TT

De omständigheter som skiljenämnden tagit hänsyn till utan att de hade åberopats direkt utgjordes inte av rättsfakta utan av bevisfakta. Skiljenämnden har därför inte överskridit sitt uppdrag. Det konstaterar Svea hovrätt sedan en av parterna klandrat skiljedomen.

 

Restaurangkedjan vände sig till Svea hovrätt och klandrade en skiljedom där det slås fast att en franchisetagare till kedjan inte är skyldig att betala lokalhyra för en viss period.

Det var restaurangkedjan som hade påkallat skiljeförfarandet för att få ut obetald hyra på drygt 870 000 kronor med hänvisning till parternas skriftliga avtal.

Franchisetagaren, å sin sida, hävdade att det fanns en muntlig överenskommelse parterna emellan om att ingen hyra skulle betalas för månader då omsättningen understeg 200 000 kronor.

"Bristande processledning"
I sin klandertalan mot skiljedomen har restaurangkedjan hävdat att skiljenämnden har överskridit sitt uppdrag genom att ta hänsyn till omständigheter som inte har åberopats.

Restaurangkedjans uppfattning redovisas i hovrättens dom:

"Felet består i att skiljenämnden har brustit i sin processledning genom att inte upplysa AB (restaurangkedjan) om att nämnden har tolkat in faktiska omständigheter till stöd för svarandeparternas talan trots att svarandeparterna inte åberopat dem."

"Skiljenämnden har därigenom betagit AB möjligheten att bemöta dessa rättsfakta eftersom AB utgått ifrån att de icke åberopade omständigheterna inte skulle läggas till grund för skiljedomen."

"Haft inverkan på utgången"
Enligt restauarangkedjan är detta ett sådant allvarligt handläggningsfel som haft en betydande inverkan på utgången i målet.

De omständigheter som skiljenämnden hade tagit hänsyn till var bland annat att en person som arbetar på restaurangkedjan hade informerats om det muntliga avtalet samt att restaurangkedjan hade omförhandlat hyresavtalet med förstahandshyresvärden utan franchisetagarens godkännande och då även åtagit sig att betala en betydligt högre hyra.

Bevisfaktum - inte rättsfaktum
Hovrätten konstaterar nu att en skiljedom kan upphävas om skiljemännen har överskridit sitt uppdrag och att utgångspunkten är att skiljemännen är bundna att avgöra tvisten med stöd av de omständigheter som parterna har åberopat.

Hovrätten skriver:

"Om en skiljeman grundar sitt avgörande på en omständighet som inte har åberopats av en part bör han normalt anses ha överskridit sitt uppdrag... Med omständighet avses i detta sammanhang en faktisk omständighet av omedelbar betydelse för rättsföljden, dvs. ett rättsfaktum. Ett bevisfaktum eller ett hjälpfaktum behöver inte åberopas men måste föras in i målet."

Inget överskridande
De omständigheter som skiljenämnden har tagit hänsyn till utan att de har åberopats har alltså enligt hovrätten inte karaktären av rättsfakta utan av bevisfakta.

Skiljenämnden har alltså inte överskridit sitt uppdrag och hovrätten går därmed på Franchisetagarens linje.

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt