Skip to content

"Regeringen bryter mot grundlagen" - därför sågar lagrådet planerna på skärpta straff för vapenbrott

Justitieminister Morgan Johansson (S) och hans departement får svidande kritik av lagrådet. Foto: Adam Ihse/TT

För kort remisstid, komplicerade frågor och bristande analyser gör att lagförslaget om skärpta straff för grova vapenbrott inte lever upp till den svenska grundlagens krav. Det konstaterar lagrådet och underkänner därmed regeringens planer helt.

 

Justitiedepartementet har gjort ett dåligt jobb och regeringen har inte gett remissinstanserna tillräckligt med tid.

Det är kontentan av lagrådets beslut om att underkänna regeringens förslag om skärpta straff för vapenbrott med skjutvapen och handgranater som skulle träda ikraft vid årsskiftet.

Förslaget handlar om att justera straffskalorna så att de skyldiga i princip alltid ska kunna häktas och dömas till minst två års fängelse.

Regeringen går emot lagrådet
Justitieminister Morgan Johansson anser att lagrådet är för "formella" och planerar att lägga fram förslaget i riksdagen ändå.

Han säger i en kommentar till Sveriges Radio att det är "angeläget och viktigt att få stopp på skjutningarna" och att lagförslaget "är en väsentlig del av det".

Underkänner beredningsarbetet
Departementspromemorian som ligger till grund för lagförslaget har tagits fram inom Justitiedepartementet. Promemorian får hård kritik av lagrådet som underkänner beredningsarbetet.

Lagrådet pekar på att remissinstanserna har haft mindre än en månad på sig att lämna synpunkter och att lagförslaget landat hos dem strax före sommarsemestrarna.

Förslagen är dessutom "långt ifrån okomplicerade" och "innebörden och konsekvenserna av förslagen" har inte redovisats tillräckligt, enligt lagrådet.

"Inte ligga till grund för lagstiftning"
Det har inte heller funnits någon förklaring till varför det var så bråttom genomföra de föreslagna straffskärpningarna.

Lagrådet påpekar att det krävs "alldeles särskilda skäl" för att man ska "godta en avvikelse från det gängse beredningskravet med en så kort remisstid". Några sådan skäl har dock inte redovisats. 

Promemorian är "inte godtagbar", konstaterar lagrådet, eftersom den inte uppfyller regeringsformens beredningskrav. Den kan därför "inte ligga till grund för lagstiftning".

Lagrådet avstyrker därmed förslaget.

Fängelse i minst två år
I lagrådsremissen föreslås att straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett år och högst fyra år till fängelse i lägst två år och högst fem år.

Vidare föreslås att minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Slutligen föreslås att straffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Har inget emot förslaget i sig men att regeringen har haft tre år på sig och ger remissinstanserna en månad talar för att man inte riktigt vet vad man håller på med.

...eller att man på sant skendemokratiskt manér vill baxa igenom sitt förslag med minimal möjlighet för remissinstanserna att lägga sig i...

Justitieminister Morgan Johansson (S) bör begrunda att ett samhälle som inte respekterar sina egna lagar är ett samhälle i förruttnelse.

Lagrådet underkänner beredningsarbetet. Hade det varit en helt ny lag hade jag kunnat förstå invändningarna men nu handlar det ”bara” om straffskärpningar för att försöka få kontroll på den illegala vapenhanteringen. Dessa straffskärpningar borde ha kommit för åratal sedan eftersom det inte finns ett enda skäl till varför någon har ett vapen för vilket han saknar tillstånd.
Förslaget är dessutom långt ifrån okomplicerat och innebörden och konsekvenserna har inte redovisats tillräckligt. Vad vill dom veta? Det räcker väl med syftet att få ner skjutningarna och den illegala vapenhanteringen. Vad tror dom att det kan bli för konsekvenser genom straffskärpningen? Fler häktade? Fler inlåsta?
Med alla de skjutningar och sprängningar som sker idag med en ständigt stigande frekvens borde väl ”alldeles särskilda skäl” föreligga för en snabb handläggning. Har lagrådet blivit ”trampade på tårna” eller menar dom att det krävs ytterligare skjutoffer innan det är dags.
Lagrådet avstyrker på grund av att beredningskravet inte uppfyllts.
Det är uppenbart att i Sverige får inga snabba beslut tas.

Det minsta man kan begära är att regeringen anger motiv och konsekvenser för förslag som avses inarbetas i propositioner om lagar och lagändringar. Lagrådet är säkert medvetna om varför regeringen föreslår den här straffskärpningen, men ange det då. Hur svårt kan det vara? lagrådet ska inte behöva att sitta och gissa sig till intentioner. Att det finns skäl för snabb handläggning är säkert riktigt m.h.t. den för Sverige i det här sammanhanget internationellt sett unika och snabbt accelererande brottsutveckling, men samma sak här, ange då varför det finns sådana skäl. Det hade säkert Lagrådet godtagit.

Att ett viktigt, och i sak korrekt och nödvändigt förslag, sjabblas bort på det här sättet kan säkert ha sin grund i den diversehandel som Justitiedepartementet blivit, dessutom återigen lett av en person utan insikter och kunskaper om det juridiska hantverket.

Vad är det för vits med en grundlag egentligen? Regeringen kan ju skita i den närhelst det är bekvämt.

Lagrådet är "för formellt"? Den bristande agilititeten i lagstiftningsprocessen kan väl knappast bäst adresseras genom att ignorera just de formella krav som nogsamt eftertänkts och intagits i grundlag bara för att man "just i det här fallet" har bråttom?

Alldeles oavsett om man vill argumentera för eller emot själva lagförslaget så är ett sådant argument helt irrelevant. Den långsamma processen bör adresseras helt för sig och på ett mycket mer genomtänkt sätt.

Suck... Vad är det för mening med att ha ett lagråd, eller remissförfaranden när regeringen gång på gång struntar fullständigt i de yttranden som lämnas. Kan tycka det vore en god idé att återgå till att ha en justieminister som faktiskt förstår juridik, jobbar heltid med sitt uppdrag och ägnar tid till annat än att hasta igenom populististiska lagförslag, även om önskan att få bort fler vapen från gatorna i och för sig är lovvärd.

Du behöver inte vara orolig Fiskalen. Du ska se att domstolarna kommer att bedöma att det är uppenbart att skäl till häktning saknas.

Nu visar det sej vilka som är orsak till att rättssamhällets sammanbrott !Juristerna har inget intresse av att fängelserna skall fyllas upp igen. Politikerna har försökt att höja straffen och införa "grov" och "synnerligen grov" beträffande flera brott och att normalstraffet för mord skall vara livstids fängelse. Detta har domstolarna struntat i och hittar alltid argument för att fortsätta som tidigare. Hur många gånger har inte juristerna påpekat att domstolarna skall vara fristående. Skälet är att de slåss för att behålla makten över rättsskipningen.

Lagrådet är uppenbarligen i symbios med vårdideologerna som fått styra alltför länge.
Socialdemokraterna har alltid varit motståndare till hårdare straff och det måste vara svårt för Morgan Johansson att nu av omständigheterna tvingas att t.o.m. köra över lagrådet för att åstadkomma en verklig förändring ! Vi får se vem som vinner. I varje fall blir säkert allt framskjutet så att det blir en valfråga nästa höst. Det kan vara de borgerligas möjlighet att ta regeringsmakten !

Rättskipning är verksamhet för rättsordningens upprätthållande, i synnerhet domstolars verksamhet i rättegång i syfte att fastställa vad som är juridiskt rätt (gällande rätt). Vem tycker du ska ha makten över det? Fristående domstolar, som alla konventioner på rättsområdet antingen kräver eller förutsätter, nu senast EU visavi Polen, är uppenbart inte vad du anser. Men vilka då? Politiker? Polismyndigheten? Bloggare? DJ:s kommentarsfält? Tänk om, tänk rätt!

Vad har Lagrådet med vårdideologerna att göra? Lagrådet är ingen dömande instans, utan en granskande.

Det är Riksdag och Regering som stiftar lagar. Då måste man kräva att domstolarna dömer därefter. Min käpphäst är ju återfallsförbrytarna och bostadsinbrotten. Tidigare var ju även bostadsinbrott rubricerat som stöld. Missnöjet med låga straff ledde till att rubriceringen blev grov stöld med brottsskala fängelse 6 månader till 6 år. Hur kan det då komma sig att sedan har straffen sjunkit dramatiskt och återfallsförbrytare med 10-20 års oavbruten brottslighet har fått mindre och mindre straff. Trots att avstampet är fängelse 6 månader har man dömt till skyddstillsyn i frihet eller någon månads fängelse ! Det är fullständigt obegripligt och orsak till hela den kris vi i dag har på alla områden. Fängelserna töms hela tiden men ingen reagerar på att det är följden utan drar slutsatsen att återfallsförbrytarna blivit laglydigare. Det är helt otroligt !

Till att börja med stiftar inte regeringen några lagar, det gör riksdagen exklusivt. Regeringens förslag, propositionen, utgör förarbeten till aktuell lag, som Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen lägger till grund för sin närmare tolkning av lagens innebörd. Dock inte alltid, i närtid främst exemplifierat, vad gäller brottmål, med att HD underkände riksdagens senaste formulering av "mordparagrafen", som grund för att livstidsstraffet normala påföljd för mord ska vara livstid. Slafs och hafs från lagstiftarens sida.

Polisens besvärande, för att inte säga skandalösa, låga uppklaringsprocent av bostadsinbrotten gör att den typen av brott alltmera sällan leder till åtal och fällande dom. Och fälls någon så är det som regel någon som inte har hemvist här i landet, utan som i de sällsynta samordnade och noggrant planerade tillslagen mot utländska ligor råkar gripas, häktas och lagföras.

Jag delar uppfattningen att återfall i brott ska bedömas mycket hårdare. Att någon döms för grov stöld andra resan till skyddstillsyn eller till 1 månads fängelse har jag aldrig upplevt.

Den nu pågående krisen inom rättsväsendet har främst att göra med polisens tillkortakommanden i samband med den oskickligt genomförda omorganisationen i kombination med ett under de senaste decennierna allt för stort inflöde av människor från klan- och familjekulturer som som regel löser tvister med våld, i ökande utsträckning dödligt våld. Att mord och mordförsök är ett allvarligare brott än olika former av tillgreppsbrott, oaktat dessa är grova, urgröper polisens utredande resurse där endast mycket grov brottslighet kan utredas. Men inte ens sådan brottslighet, vilket i dagarna påtalats och uppmärksammats vad gäller våldtäkter. Varför har omorganisationen av polisen slagit sönder och skingrat omvittnat kompetenta specialiserade utredningsgrupper? Pengar och folk kan knappast saknas. De var ju mindre och färre för ett antal år sedan med högre uppklaringsprocent? Även här är svaret delvis beroende på den demografiska utvecklingen. För det sakernas tillstånd kan varken åklagare eller domstolar lastas. Det är en mycket vidare, politisk samhällsfråga.

Så mycket viktigare då att man från regeringen och Rgeringskansliet ser till att inte dra på sig den kritik man nu fått från Lagrådet i ett lagstiftningsärende som just syftar till att ge polis och åklagare skarpare och effektivare verktyg i lådan. Kritiken handlar ju inte om lagens innebörd som sådant (verktygets skärpa) och hur den mer än marginellt hänger ihop med smuggellagstiftningen. Kritiken rör ju att man inte synes kunna de enklaste handgreppen i lagstiftningsprocessen. Handgrepp vi tillämpat sedan mycket lång tid tillbaka och för vilket det finns mallar som inte är märkvärdigare än att sätta ihop bokhyllan Billy. Men, det är klart, lan man inte hantera ett skruvdon, eller ens kanske vet att man behöver ett sådant, då kommer inte bokhyllan upp. Svårare än så är det inte.

http://www.dagensjuridik.se/2016/05/debatt-anders-bergstedt-I
Gunnar Magnusson ! Har du verkligen inte följt med min debatt under många år beträffande återfallsförbrytarna där jag påvisat att fler och fler knappt får några straff alls. Ovanstående är en av de värsta. Där har du alla tänkbara ingredienser även vapenbrott !

Polischeferna desinformerar då de påstår att så många utredare som jobbat med relations- och sexualbrott nu måste jobba med mord. Sanningen är att de skrotat specialenheterna och att personalen nu ingår i "grova brott". Att en stor del nu måste jobba med skjutningar och mord döljer det faktum att detta bara är gräddan av de utredningsenheter som finns. De andra enheterna jobbar också med vardagsbrottsligheten och där finns en otrolig massa duktiga utredare som nu styrs att jobba med lättutredda brott istället för att använda sin kapacitet till mera komplicerade brott som det tar längre tid att utreda. De skulle med glans kunna ta itu med sexualbrotten.

Där har du hela problemet som Eliasson och Löfving gör allt för att dölja för Morgan Johansson. Efter journalisternas och bl.a. Elisabeth Fritz och ordföranden i advokatsamfundet Bengt Ingvarssons kraftfulla inhopp verkar det nu som om Morgan Johansson genomskådat bluffen ! Naturligtvis måste man nu på allvar börja ta i anspråk alla polisbyråkrater som sitter i orubbat bo vad som än händer. 28.000 polisanställda borde räcka väldigt långt. Finland har skurit ner kraftigt på polisen och då blivit uppseendeväckande effektiva !

Det var väl ungefär vad jag sade. Kompetenser skingras, finns i och för sig kvar i organisationen, men synergierna försvinner. Men vi är långt från ämnet rörande regeringens misslyckande med att få Lagrådet att godkänna en välbehövlig ändring av vapenlagen och lagen om explosiva varor.