Skip to content

Postnord slarvade bort inkassobrev - juristbyrå ska strykas ur Kronofogdens register

Foto: Tomas Oneborg/TT

Juristbyrån registrerades i Kronofogdens databas för betalningsföreläggande - trots att man inte hade mottagit något krav från inkassobolaget. Kammarrätten slår nu fast att det finns bevis för att brevet försvunnit i Postnords hantering och att Kronofogden ska ändra uppgifterna i sitt register.

 

Inkassobolaget lämnade in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten i november 2015.

Ärendet gällde en fordran från Bolagsverket mot en juristbyrå och Kronofogden registrerade detta i sin betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas.

Krävde ändring
Juristbyrån motsatte sig dock betalningsföreläggandet och begärde att Kronofogden skulle ändra uppgifterna i databasen eftersom de var felaktiga.

Efter att Kronofogdemyndigheten vägrat rättelse överklagade juristbyrån beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Juristbyrån pekade på att det var Postnords felaktiga posthantering som hade lett till att bolaget aldrig hade nåtts av det ursprungliga inkassokrav som hade skickats från inkassobolaget.

Inte felaktiga
Förvaltningsrätten ansåg att uppgifterna var korrekta när de registrerades i Kronofogdemyndighetens databas eftersom det vid denna tidpunkt de facto fanns en indrivningsbar fordran mot bolaget. Uppgifterna kunde därför inte tas bort med hänvisning till att de var felaktiga.

Förvaltningsrätten ansåg inte ens att juristbyrån hade bevisat att uppgifterna var missvisande.

Postnord medger tänkbart fel
Att juristbyrån hade inhämtat ett intyg från Postnord ansåg förvaltningsrätten inte var tillräckligt för att bolaget skulle kunna få uppgifterna rättade hos Kronofogden.

Förvaltningsrätten skrev:

"Av de skrivelser från Postnord som bolaget åberopat som stödbevisning framgår följande: Det kan ha blivit fel vid sorteringen av bolagets postbox. Detta på grund av att Postnord under oktober till december 2015 förberedde sig på att stänga sitt företagscenter och låta en extern leverantör ta över. Under den tiden är det därför möjligt att det kan ha blivit fel i sorteringen på grund av inkörningsproblem." 

Förvaltningsrätten pekade på att beviskraven måste ställas högre än så och avslog därför juristbyråns överklagande.

Ger stöd för påstående
Juristbyrån överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten skriver:

"Kammarrätten anser att den av bolaget åberopade bevisningen i form av intyg från Postnord, i vilka anges att det under den tid då inkassokravet ska ha skickats kan ha blivit fel i sorteringen av bolagets postbox, ger stöd för bolagets påstående att bolaget inte före ansökan om betalningsföreläggande hade nåtts av någon betalningsuppmaning." 

Kammarrätten pekar särskilt på att inkassobolaget uppger att ett enda kravbrev hade skickats.

Uppgifterna i Kronofogdens databas ska därför ändras.

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt