Skip to content

Nämndemän avstängda från domstol i Stockholm - kan ha meddelat olaglig dom

Foto: Henrik Montgomery/TT

Tre nämndemän har stängts av från Förvaltnings-rätten i Stockholm efter att de vägrat utvisa ett äldre par till Grekland. Nämndemännen utreds för tjänstefel av JO eftersom domen de meddelade kan strida mot svensk lag.

 

Det var i våras som de tre nämndemännen deltog i ett avgörande i Migrationsdomstolen vid förvaltningsrätten i Stockholm.

När rätten skulle fatta beslut gick nämndemännen emot domaren och beslutade att ett äldre par från Grekland skulle beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. De ansåg att det var likställt med tortyr att utvisa det sjukdomsdrabbade paret. Det rapporterar Aftonbladet och Sveriges Radio (SR).

Domaren i målet ansåg att det skulle strida mot svensk lag att ge paret uppehållstillstånd.

Utreds för tjänstefel
Nämndemännen utreds enligt Aftonbladet och SR sedan i somras för tjänstefel. Förundersökningen leds av Justitieombudsmannen (JO) tillsammans med en åklagare från Särskilda åklagarkammaren och poliser från Särskilda utredningar.

Christian Groth, tillförordnad lagman vid förvaltningsrätten i Stockholm, beslutade i somras att stänga av nämndemännen.

- Vi fick kunskap om att det pågår en förundersökning mot tre av våra nämndemän och då säger våra regler att nämndemannadomare som är föremål för föremål för förundersökning normalt sett ska stängas av från vidare tjänstgöring under utredningstiden, säger Groth till SR.

Förnekar brott
Enligt advokaten Mikael Westerlund som företräder en av nämndemännen förnekar denne brott. Enligt advokaten har hans klient uppfattat att man "kommit fram till en slutsats som hon har uppfattat är förenlig med den lagstiftning som har varit gällande". Det skriver SR.

Enligt SR står det i domen att man ansett att bedömningen har följt Europakonventionen och att man varit medveten om att beslutet stred mot svensk lag.

Domaren ska i sin skiljaktiga mening ha konstaterat att avgörandet stred mot svensk lag och mot domareden.

Migrationsverket ska ha överklagat domen till migrationsöverdomstolen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Någon som har målnummer/vet om domen går att läsa på internet?

Kontakta domstolen och begär ut den. Är du tillräckligt specifik kan de söka fram den utan att du behöver något målnummer.

Målnr UM 2281-17 meddelad 2017-05-12.

Intressant! När Lars Kihlstedt dömdes för ett brott som inte existerar, så utreddes ingen domare för brott. När HD hittade på att man kan få underhåll för barn, utanför de förhållanden som beskrivs i FB 7:2 (NJA 2013 s. 955), så utreddes ingen för brott.

Är det skillnad på folk och folk, kanske?

" att man varit medveten om att beslutet stred mot svensk lag."
Det är fullständigt horribelt att domstolsledamöter tar efter transportstyrelsen vanor.
Visserligen kan det finnas olika uppfattningar om det som framförs i olika mål med lagen måste ovillkorligen följas.

Om du läser hela det stycke som du citerar en bit av, så ser du att de verkar stödja sig på Europakonventionen (om de männskliga rättigheterna) snarare än på nationell lagstiftning.

Europakonventionen är ju svensk lag.

Som sagt var-lagen måste ovillkorligen följas och agendasättande politiska nämndemannaavgöranden är en styggelse för rättsväsendet.

Citerar det värsta ur domskälen så kan alla göra sin egen tolkning av nämndemännens insats:

Ett uppehållstillstånd som beviljas pga. synnerligen ömmande omständighe-
ter enligt 12 § begränsningslagen ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton
månader.
Att i förevarande situation följa lagtexten och enbart bevilja L
och M ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bedöms som icke
humanitärt. Som en fingervisning till lagstiftaren om att det i denna typ av
fall snarare bör beviljas permanenta uppehållstillstånd finner migrations-
domstolen att L och M, oaktat lagtextens
ordalydelse, ska beviljas var sitt permanent uppehållstillstånd.

Alla som, någonsin, har läst en hovrättsdom där nämndemän har deltagit har sett den formuleringen. Den är heller inte alldeles ovanlig i domar från tingsrätt. Jag kan inte uttala mig om hur vanligt det är i förvaltningsrätten. För någon som "aldrig" har sett en sådan formulering är du väldigt aktiv på ett juridikforum.

Ps: Det här är nog det enda inlägg från dig som jag över huvud taget har begripit.

Jag har sett den aktuella formuleringen, att nämndemännen a, b och c också deltagit i avgörandet, hundratals gånger om inte mer.

Vad menar du förresten att jursitdomaren skulle ha gjort (mer än vad hen gjorde?)? Envarsgripit nämndenmännen omedelbart?

"Som en fingervisning till lagstiftaren om att det i denna typ av
fall snarare bör beviljas permanenta "
Man vill med andra ord lagstifta bakvägen-först olagliga domar som lagstiftaren därefter ska rätta sig efter.
Agendasättande nämndemän,som sagt var.

Skrämmande, nämndemännen slickar inte domaren i röven då stängs dom av

Rent allmänt är det positivt med nämndemän som inte räds att ta en dust med jurister som gärna pekar med hela handen, men i detta mål var det nog ett uppenbart fall av tjänstefel. Som nybliven nämndeman får man svära domareden där det bl. a. står "... döma efter Sveriges lag och laga stadgar".

Om det hade varit juristdomaren som avkunnat en lagstridig dom hade det nog runnit ut i sanden så småningom, kanske lite böter i värsta fall. Det krävs ju ganska allvarliga händelser för att kunna avsätta en domare medan nämndemän sitter ganska löst även vid ringare fall av tjänstefel.

Om det var juristdomaren som dömde så hade han inte skrivit med i domskälen att domen var lagstridig. Hade nämndemännen inte skrivit att de visste att de dömde mot lagen så hade inget hänt dem heller. Domstolar dömer på tvärs med lagen hela tiden.

Sen kunde de ju t.ex. gjort en lagprövning. Om lagen strider mot grundlag eller EKMR så får man ju åsidosätta den.

Nämndemännen trodde väl vi hade ett anglosaxiskt system.

Visst, nämndemännen gick, med full insikt, emot ordalydelsen när de inte tidsbegränsade uppehållstillståndet. Men det är inte att ge sig den på att Europadomstolen inte skulle ha kunnat komma till samma slutsats. Och oavsett om det är rätt eller fel så vete tusan om det kan vara tjänstefel. Det är inte helt ovanligt att även juristdomare dömer materiellt fel och det kan även vara tämligen flagrant fel ibland. Inte döms en domare för tjänstefel för det. I princip tror jag att felaktig rättstillämpning i dag kan vara tjänstefel endast om det rör sig om häktningsbeslut eller dylikt.

Normalt sett hade jag delat din uppfattning att det är/var svårt att nå slutsatsen att felbedömande och feldömande ska rendera i misstankar om tjänstefel men i det aktuella fallet hade rådmannen vänligen nog utformat domskälen och den skiljaktiga meningen med ena ögat mot bestämmelsen om tjänstefel så det framstår inte som orimligt att nämndemännen trillar dit.

Vad har de grekiska gamlingarna gjort?
Även om de är gamla tycks det vara något allvarligt eftersom de skall utvisas.

Gjort och gjort. De anses inte ha skyddsskäl för att stanna här.