Skip to content

Läkare beskattas för 60 miljoner vardera - försäljning av klinik i flera led var skatteflykt

Två läkare som genom en kedja av utländska bolag och kapitalförsäkringar har sålt sin läkarpraktik ska ta upp detta som privata inkomster mot-svarande 60 miljoner kronor per person. Det slår kammarrätten fast sedan Skatteverket begärt att läkarnas "konstruktion" strider mot skattelag-stiftningens syfte och därmed omfattas av skatte-flyktslagen.

 

Skatteverket vände sig år 2014 till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att skatteflyktslagen skulle tillämpas på de båda läkarnas inkomster.

Männen drev tillsammans en privat läkarklinik som några år tidigare hade sålts av ett moderbolag för knappt 138 miljoner kronor.

Ägande i flera led
Strax före försäljningen delades 27 miljoner kronor ut till moderbolaget - som i sin tur ägdes av av ett brittiskt bolag, som i sin tur ägdes av ett bolag i Luxemburg, som i sin tur ägdes av ett försäkringsbolag på Bermuda där läkarna hade tecknat kapitalförsäkringar i eget namn - och som försäkringsbolaget hade placerat bolagets andelar i.

Enligt Skatteverket hade kapitalförsäkringarna ägt Luxemburg-bolaget under perioden.

Läkarna, å sin sida, hävdade att de personligen hade ägt bolaget och att utdelning och försäljningslikvid aldrig hade kommit dem tillgodo utan stannat kvar i bolagen.

Hade inneburit skatteförmån
Skatteverket hävdade dock att kapitalförsäkringen i och med förfarandet hade stigit i värde och slutligen inneburit en skatteförmån för sin ägare.

Förvaltningsrätten kom fram till att läkarna hade tillgodogjort sig utdelningen och försäljningslikviden utan att inkomsterna hade beskattats enligt inkomstskattelagen. Läkarna invändning om att kapitalförsäkringarna strax före affären hade upphört att äga bolagen var enligt förvaltningsrätten "en efterhandskonstruktion" och inte trovärdig.

Bolagskonstruktionen med en kapitalförsäkring som ägare hade enligt förvaltningsrätten använts främst för att kringgå regleringen om inkomstskatt och läkarna hade genom sitt inflytande i bolagskedjan och sin kontroll över sina kapitalförsäkringar medverkat direkt eller indirekt i förfarandet.

Stred mot lagens syfte
Tillvägagångssättet stred, enligt förvaltningsrätten, mot syftet bakom skattelagstiftningen och läkarna skulle därför enligt skatteflyktslagen beskattas som om de personligen hade erhållit utdelningen och försäljningslikviden.

Läkarna överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu - precis som kammarrätten - anser att männens påståenden om att de personligen ägt bolagen inte är trovärdig. Bedömningen motiveras bland annat med hänvisning till att läkarna ett annat år lämnat in material till Skatteverket där det framgår att bolaget ägts av deras kapitalförsäkringar.

Påförs 60 miljoner var
Kammarrätten instämmer även i övrigt med vad förvaltningsrätten kommit fram till och läkarna ska därmed beskattas som om de personligen hade erhållit utdelningen och försäljningslikviden.

Läkarna ska därför påföras närmare 60 miljoner kronor vardera som beskattningsbara inkomster.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt