Skip to content

"Går inte tillämpa på enskilda fall" - lagrådet vill stoppa regeringens lag om Barnkonventionen

Barnminister Åsa Regnér kämpar för att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag. Foto: Linus Sundahl/TT och Fredrik Sandberg/TT

Barnkonventionen går inte att tillämpa på enskilda fall och bör därför inte bli svensk lag. Den slut-satsen dra juristerna i lagrådet efter att ha granskat regeringens förslag om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag.

 

Det var i somras som regeringen beslutade att FN:s Barnkonvention ska vara på plats som svensk lag till år 2020. Detta trots kritik från flera remissinstanser.

Och nu säger alltså även lagrådet nej till förslaget.

"De flesta av konventionens artiklar är allmänt hållna och utformade så att de inte passar för en direkt tillämpning i enskilda fall", skriver man i sitt yttrande. 

Kan inte avhjälpa brister
Lagrådet har invändningar mot argumenten om att svenska myndigheter "inte tillämpar det tillvägagångssätt i beslutsprocesser som FN:s barnrättskommitté förordar". Lagrådet anser inte att det utan vidare kan leda till slutsatsen att myndigheternas tillämpning av barnkonventionen brister.

Man tvivlar också på att "lagefterlevnaden blir bättre om det införs ytterligare ett lager av bestämmelser" som till exempel handlar om barns rätt att komma till tals.

En inkorporering av barnkonventionen kommer inte att "avhjälpa de brister i tillämpningen av konventionen som må föreligga", konstaterar Lagrådets jurister. 

"Bakvänd ordning"
Lagrådet skriver också att "det är en bakvänd ordning att först inkorporera konventionen och därefter låta en utredning kartlägga hur konventionen behandlas i svensk lagstiftning och rättstillämpning samt analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållanden".

Regeringen står dock, enligt uppgifter till TT, fast vid att konventionen ska bli svensk lag.

Skydd i domstol
Sverige ratificerade konventionen år 1990 och förband sig då att nå upp till de rättigheter som formuleras i konventionen.

Den före detta barnombudsmannen Fredrik Malmberg har i Veckans Juridik påtalat att lagstiftning om konventionen skulle göra att man skulle blir noggrannare i annan lagstiftning med att ha ett tydligt barnrättsperspektiv - och att man skulle kunna hävda skyddet för barns mänskliga rättigheter i svensk domstol på ett starkare sätt.

Han har också framhållit att en lagstiftning skulle göra att man blev tvungen att ta in kunskapen om barns rättigheter i olika utbildningar i en betydligt större utsträckning än idag.

"Stora svårigheter"
Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, är däremot en av de jurister som har varit kritisk till att göra konventionen direkt tillämplig som svensk lag.

Hon har varnat för att det "kan leda till stora svårigheter" att tillämpa konventionens skrivelser direkt hos myndigheter och domstolar. Detta bland annat för att lagen ska gälla på alla rättsområden men ingen vet riktigt hur det ska gå till och vid vilka tillfällen den ska tillämpas.

Hon har också sagt att detta många gånger handlar om politiska beslut som inte ska läggas över på domstolarna.

 

Se Veckans Juridik om förslaget att göra Barnkonventionen till svensk lag >>

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Lagrådets slutsats är absurd! Att Basrnkonventionen "Går inte tillämpa på enskilda fall" är naturligtvis logiskt omöjligt att anse samtidigt som dom anser att vi redan uppfyller Barnkonventionens krav i enskilda fall.

Det finns inga logiska problem i de slutsatserna.

En befintlig lag som går att tillämpa på enskilda fall kan innebära uppfyllelse av även barnkonventionens krav utan att barnkonventionen går att tillämpa på enskilda fall.
Uppfyllandet kan vara en följd av lagens tillämpning, praxis och myndigheternas arbetsmetoder utan att man skriver in allting i lagen. Uppfyllandet kan också handla om att Barnkonventionen är för abstrakt och inte tar hänsyn till intern inkonsistens eller handlar mer om samhällsaspekten, dvs totala utfallet snarare än hantering i enskilda fall.

Jag kan tyvärr inte se att barnkonventionen är tillräckligt genomtänkt eller tillför något, så att lagrådet går emot införandet förefaller vara ett bra beslut oavsett möjligheten att tillämpa i enskilda fall. Barnkonventionen liksom konventionen om mänskliga rättigheter är visioner och ideologiska/politiska utopier vars syfte mer handlar om de inblandades statusmässiga positionering, de måste tillföras en praktisk tillämpning och avgränsningar för att ha något värde i en lagstiftning överhuvudtaget och de kan lätt lamslå fungerande lagstiftning i nuvarande form.

Barnkonventionen är en produkt av en katolsk lagtradition, och korresponderar mot en katolsk laguppfyllnad. Katolsk lagtradition och laguppfyllnad lämpar sig dåligt i den nordgermanska rättstradition, som vi har i Sverige.

Helt rätt att inte ta in Barnkonventionen i den nationella lagstiftningen.

Håller med att lagrådets beslut är helt absurd. Barnperspektivet skulle förstärkas med att införa barnkonventionen i svensk lag. Svensk familjerättssystem är på väg att havereras just pga att till exempel hur "barnens bästa" tolkas och missbrukas hursomhelst i både i domstolarna, på socialtjänsten och familjerätten. Det är på tiden att man tänker tillämpa barnkonventionen enligt artikeln för att synliggöra barnperspektivet som i huvidsak saknas pga urholkat svenskt lag.