Skip to content

Får inte åberopa religionsfrihet för vilseledande reklam - bank ska kalla ränta för ränta

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt banken har deras kunder en religiös övertygelse som gör att de inte kan betala ränta eller någonting som kallas för ränta. Patens- och marknadsdomstolen slår dock fast att ett företag inte kan åberopa religionsfriheten för vilseledande marknadsföring och att ränta ska kallas för just ränta.

 

Det var Konsumentombudsmannen KO som stämde JAK medlemsbank vid Patent- och marknadsdomstolen. Enligt KO hade banken vilselett kunder genom sin marknadsföring.

I marknadsföringen hade företaget använt sig av begreppet ”lånekostnad” i stället för ränta och utgett sig för att erbjuda räntefria lån - trots att lånen är kopplade till en löpande kostnad.

Påverkar förmågan till beslut
KO hävdade att bankens marknadsföring var vilseledande och stred mot god marknadsföringssed eftersom den påverkade konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Banken, å sin sida, hävdade att den största delen av dess lånekunder har en religiös övertygelse som gör att de inte kan betala ränta eller någonting som benämns som ränta.

Banken åberopade religionsfriheten i både Europakonventionen och den svenska regeringsformen och hävdade att dessa skulle vara överordnade konsumentkreditlagen.

Ränta ska kallas ränta
Patent- och marknadsdomstolen går dock på KO:s linje och förbjuder företaget att använda sig av ord som "räntefri" och liknande begrepp. Banken åläggs också att använda sig av ordet "ränta" när det är det som avses

Domstolen motiverar beslutet med att juridiska personer endast i undantagsfall kan åberopa Europakonventionen och regeringsformen – vid till exempel stridsåtgärder på arbetsmarknaden och vid expropriation –men inte i fall som avser marknadsföring gentemot en viss religiös kundgrupp.

Den kostnad som banken benämner ”lånekostnad” ska anses utgöra ränta och marknadsföringen där banken anger att den är ”räntefri” ska därmed anses som vilseledande för konsumenten, enligt domstolen.

En miljon i vite
Om banken inte följer domen ska företaget betala ett vite om en miljon kronor för respektive överträdelse.

Banken ska dessutom betala KO:s rättegångskostnader.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt