Skip to content

Dotter som vann i tingsrätten förlorar i hovrätten - talan om arv väcktes för sent

Foto: Emil Langvad/TT

Tingsrätten ansåg att ettårsfristen för att klaga på en bouppteckning började löpa först när proto-kollet var undertecknat. Hovrätten river dock upp beslutet och sätter gränsen till dagen för själva förrättningen. Dottern till en nu avliden kvinna får därför sin talan avvisad.

 

Kvinnan från Skåne stämde mannen inför Blekinge tingsrätt efter det att hennes mamma hade dött.

Kvinnan ansåg att mannen hade fått tre fastigheter i gåva av hennes mamma och att syftet med detta skulle ha varit att hon själv inte skulle få ut sitt rättmätiga arv enligt ärvdabalken.

Begräde laglott på1,3 miljoner
Kvinnan begärde därför att få 1,3 miljoner kronor av mannen - pengar som motsvarade hennes så kallade laglott.

Mannen, å sin sida, begärde att stämningsansökan mot honom skulle avvisas eftersom klagomålet den hade inkommit senare än ett år efter det att bouppteckningen blev klar i samband med bouppteckningsförrättningen den 22 juli 2014.

Enligt mannen hade kvinnan redan då haft tillfälle att bilda sig en uppfattning om att gåvor hade förekommit.

"Ännu inte undertecknad"
Det hade också i bouppteckningen antecknats att dessa frågor behandlades. Ingenting i bouppteckningen ändrades efter detta datum och därefter registrerades den, hävdade mannen.

Kvinnan menade att bouppteckningen inte kan anses ha varit avslutad dagen för förrättningen eftersom den ännu inte hade undertecknats då.

Bouppteckningen i undertecknad form inkom först den 25 september 2014 och samma dag postades den till Skatteverket för registrering, menade en av förrättningsmännen.

Finns undantag från praxis
Kvinnan menar att mannen, i egenskap av så kallad bouppgivare, hade kunnat återkalla eller ändra i bouppteckningen fram till dess och att den därför inte förrän då hade uppfyllt formkraven i ärvdabalken.

Hur mannen ställde sig till de gåvor han hade mottagit avgjordes först vid undertecknandet, menade kvinnan.

Tingsrätten kom fram till att ettårsfristen inte hade överskridits. Normalt räknas förrättningsdagen som dagen då bouppteckningen ska anses som avslutad men praxis visar att det finns undantagsfall.

Fristen inte överskriden
Undantagen kan bestå i att samtliga delägare inte blivit kallade eller att förrättningen genomförts på ett felaktigt vis.

Av praxis framgår att när bouppteckningen, efter det att den förrättats, innehåller formella fel kan den inte anses vara avslutad förrän dessa fel har åtgärdats. Detta gäller oberoende av om bröstarvingar hunnit bilda sig en uppfattning om förskott på arv förekommit, enligt tingsrätten.

Eftersom bouppteckningen inte är godtagbar för registrering före det att den är undertecknad av både förrättningsmän och bouppgivare kan den inte anses avslutad förrän detta datum.

Inga formella fel
I och med detta hade tidsfristen inte överskridits i det aktuella fallet. Mannens yrkande om att kvinnans talan skulle avvisas avslogs därför av tingsrätten.

Mannen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge - som nu går emot tingsrättens dom och slår fast att tidsfristen för klagan visst har överskridits.

Inga formella fel med förrättningen har förekommit och alla delägare har blivit kallade i behörig ordning. Skatteverket har inte heller nekat registrering på grund av fel i bouppteckningen.

Att bouppteckningen ingetts för sent till Skatteverket kan enligt hovrätten inte ensamt påverka ettårsfristen.

Kvinnan fick möjlighet
Avgörande blir om kvinnan fått möjlighet att bilda sig en uppfattning och om gåvor som kan likställas med testamente har förekommit i samband med upprättandet av bouppteckningen.

Denna möjlighet anser hovrätten att kvinnan har fått och ettårsfristen ska därför börja dagen för förrättningen, den 22 juli 2014.

Talan har i och med detta väckts för sent och avvisas därför av hovrätten.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt