Skip to content

"Apropå nazistdemonstrationen - ändra grundlagen så att demokratin ges rätt att försvara sig själv"

DEBATT - av Anna Rogalska Hedlund, jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik, tidigare medarbetare på Centrum för rättvisa, Europadomstolen och EU-kommissionen

 

Det är inte konstigt att folk blir förvirrade av att en organisation som till synes har till syfte att omkullkasta vår demokrati och utplåna våra fri- och rättigheter ska kunna åberopa sina fri- och rättigheter för att kunna uppnå sitt syfte – att utplåna våra fri- och rättigheter.

Det blir en logisk kullerbytta och det blir bakvänt när polisen, som ska skydda individer och upprätthålla ordning, ska lägga ner resurser på att skydda den som försöker skada individer och ordningen.

Vari beror då denna förvirrade situation? Svaret ligger kanske i en avgörande skillnad i rättighetsskyddet i olika delar av vår rättsordning eller snarare vad jag skulle kalla en brist i den svenska grundlagen.

Våra fri- och rättigheter regleras som bekant på flera ställen, i våra grundlagar, i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som utgör svensk lag och i EU-Stadgan som är en integrerad del av den svenska rättsordningen.

Europakonventionen och EU-Stadgan innehåller ett i allt väsentligt likalydande förbud mot missbruk av rättigheter. Bestämmelserna, som är ett uttryck för principen om demokratins förmåga att försvara sig själv, har sitt ursprung i oron att personer eller grupper kan utnyttja fri- och rättighetsskyddet för att undergräva fri- och rättighetsskyddet och i förlängningen förgöra demokratin. Oron bottnar i historiska erfarenheter.

Svensk grundlag saknar en motsvarande bestämmelse. Därför kan vi ha en situation där en grupp inte har rätt att demonstrera enligt Europakonventionen och EU-Stadgan men samtidigt har det enligt vår grundlag.

Den fråga vi och de rättsvårdande myndigheterna bör ställa sig enligt Europakonventionen och EU-Stadgan är om Nordiska motståndsrörelsen genom att demonstrera syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som finns i konventionen respektive stadgan eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts.

Om svaret på frågan om Nordiska motståndsrörelsens ansökan om demonstrationstillstånd utgör ett missbruk av en rättighet blir jakande så har de ingen rätt att demonstrera. Punkt. Det är logiskt och skapar ett sammanhållet system.

Europadomstolens praxis ger vägledning hur bedömningen ska göras. Förbudet att missbruka rättigheter har tillämpats i extrema och exceptionella fall där personer eller grupper har ansetts sträva efter att upprätta en totalitär regim, förespråkar allvarliga krigsbrott eller förnekar förintelsen.

Europadomstolen har också varit noga med att påpeka att bedömningen ska ske utifrån gruppens eller personens aktuella agenda inte enbart på agerande som ligger långt tillbaka i tiden.

Däremot anser inte Europadomstolen att det behöver gå så långt att personen eller gruppen faktiskt har kommit till makten och börjat vidta konkreta åtgärder för att förverkliga sin agenda utan det räcker att det föreligger fara att de gör det.

Det är dessutom viktigt att denna prövning görs av domstol eller i vart fall kan överprövas av domstol.

Det är ingalunda orimligt att komma till slutsatsen att Nordiska motståndsrörelsen missbrukar demonstrationsfriheten.

Vad jag kan se är Nordiska motståndsrörelsens mål att skapa en nationalsocialistisk stat som utgår från en rasbiologisk världsåskådning och de utnyttjar demonstrationsfriheten för att sprida sina idéer och rekrytera nya anhängare. Det är närmast ett skolboksexempel på en situation där principen om demokratins förmåga att försvara sig själv bör träda in.

Ribban för att anse att någon eller några missbrukar sina rättigheter måste dock ställas högt. Om svaret på frågan istället blir nekande så måste vi, även om många av oss inte delar Nordiska motståndsrörelsens åsikter och värderingar, bita i det sura äpplet och samhället måste bistå med sina resurser för att Nordiska motståndsrörelsen ska kunna utöva sin rätt att demonstrera.

Också i det läget ställs vi och de rättsvårdande myndigheterna inför ett antal bedömningsfrågor.

Redan idag medger ordningslagen begränsningar för att säkerhet och ordning ska kunna säkerhetsställas. Brottsbalken, däribland brottet hets mots folkgrupp, sätter också upp gränser för hur enskilda demonstranter får agera.

Polisen har redan villkorat Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd genom att ändra tiden och vilken väg demonstrationen ska följa. Den nya tiden och vägen för demonstrationen visade sig gå i närheten av synagogan under en av de viktigaste judiska högtiderna, Yom Kippur.

Lämpligenheten i den nya tiden och vägen kan på goda grunder ifrågasättas, bland annat ur ett säkerhets- och ordningsperspektiv, och det är därför bra att bland annat Judiska församlingen i Göteborg har överklagat beslutet om demonstrationstillstånd.

Bedömningen i vilken utsträckning en demonstration ska begränsas i det enskilda fallet är också viktig men situationen som har uppstått i Göteborg tydliggör att detta i grund och botten inte är kärnfrågan.

Lösningen på problemet ligger inte heller i att generellt beskära demonstrationsfriheten genom utvidgningar av ordningslagen eller extensiva tolkningar av brottet hets mot folkgrupp. Att behandla symptomen botar inte sjukdomen.

Att det i den svenska grundlagen saknas en regel som möjliggör för demokratin att försvara sig själv är problematiskt. Det är en grundläggande fråga som vi i en demokrati bör ställa oss innan vi bistår med samhällets resurser för att upprätthålla fri- och rättighetsskyddet.

I förlängningen riskerar denna brist att leda till att folks tilltro till systemet urholkas. Det skulle vara en mycket olycklig utveckling.

 

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

56 comments

Låter som vilken AFA eller annan kommunistisk eller islamistisk organisation som helst, LIKSOM nazistska...

Att återinföra "kår och politisk uniformsförbud" utökat till religiöst uniformsförbud, skulle samhället ha mycket att vinna på.

Fundera på vad dessa "uniformer" egentligen har för syfte? Jo att ge en gemenskap "VI mot DOM" och därmed skapa spänningar som sedan ska leda till våld.

Vi ser det i AFA/Nazi- demonstrationer, vis ser det vid "religiösa demonstrationer" (t.ex på Irland, i Turkiet och Nord Korea), vi ser det på fotbollsläktarna.

Den här debatten har tyvärr blivit ett slagträ för medel att stoppa bidragsinvandrarkritiska åsikter, istället för att stoppa de våldsskapande strömningarna oavsett åsikter i övrigt.

Dags för en verklig debatt om våldet och vilka juridiska medel som kan tänkas minska risken för det istället!

Jag har inget till övers för NMR men undrar hur påläst artikelförfattaren är? Vi har och har haft en uppsjö av odemokratiska partier och organisationer i det här landet; VPK, KPML(R), SKP, NRP m fl, som alla har haft som övergripande mål att avskaffa demokratin, införa (proletariatets) diktatur etc. Men nu ska grundlagsskyddade rättigheter skrotas pga en liten skitorganisation som NMR?!

Förbudet mot missbruk av rättigheter handlar inte om att skrota grundlagen - snarare tvärtom. Det är som jag ser det nödvändigt för att på ett sammanhållet sätt kunna upprätthålla våra grundlagsskyddade rättigheter.

Det handlar heller inte om att generellt frånta någon eller några deras rättigheter utan det rör sig om ett principiellt förbud att inte kunna åberopa sina rättigheter i syfte att utplåna just dessa rättigheter.

Det är inte bara rörande nazister som förbudet mot missbruk skulle kunna träda in utan även mot kommunister och islamister. I Europadomstolen har frågan varit upp mot alla dessa ismer...

NMR utgör inte ett så stort hot mot demokratin att vi ska behöva få våra rättigheter inskränkta. Var fanns du när KPML(R) m fl försökte ta sig in i riksdagen i syfte att göra Sverige till en Sovjetrepublik? Läs gärna JKO:s replik nedan. Hen förstår skillnaden mellan demokrati och diktatur.

"Den fråga vi och de rättsvårdande myndigheterna bör ställa sig enligt Europakonventionen och EU-Stadgan är om Nordiska motståndsrörelsen genom att demonstrera syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som finns i konventionen respektive stadgan eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts."

Det är precis det som sker här. Det går inte att tolka din argumentation på annat sätt än att du förespråkar att En grundlagsändring ska syfta till utplåna de fri- och rättigheter som finns EKMR och EU-stadgan.

Det blir ett dubbelriktat svärd som slår mot varje grupp eller individ som överhuvudtaget vill inskränka någons fri- och rättigheter. Det riskerar då att slå tills hela Sverige har tystnat.

Det är långt mycket bättre att tillämpa de lagar som finns, att lagförade som de facto gör sig skyldig till brottslig gärning.

När NMR demonstrerar påminns vi hela tiden om vikten av att värna demokratin och de individuella fri- och rättigheterna. Om vi börjar inskränka dessa rättigheter för den som yttrycker en åsikt vi inte vill höra kommer vi obönhörligen att få en glidning mot just ett sådant totalitärtsamhälle som vi inte vill ha. Detta dels för att vi inte i samma utsträckning påminns om de avarter vi inte vill ha och dels för att sådana åsikter som idag anses vara mainstream helt plötsligt blir extrema ytterligheter.

Det är en omöjlig ekvation att försvara yttrandefriheten genom att just inskränka densamma.

Tänk så olika man kan se på saker och ting. I grunden bottnar tillkomsten av regler trots allt i tyckande.

Jag brukar alltid säga att demokrat är den som tillser antidemokrater deras demokratiska rättigheter. Rogalska Hedlund kallar samma princip för en logisk kullerbytta. Hon menar även att bristen på inskränkningsverktyg riskerar att urholka tron på demokratin. För mig är det tvärtom, demokrati och diktatur är båda två ordnade styrelseskick till skillnad mot ett statslöst tillstånd (frihet). För att demokratin ska åtnjuta existensberättigande fordrar att den skyddar friheten till skillnad mot diktatur. Därav bör frihetsinskränkningar förekomma synnerligen restriktivt eftersom de urholkar demokratin.

Mycket av den debatt som förs just nu är en pseudodebatt. Jag läste om ett par i dag som flyttade sin vigselakt då de menade att Polisen inte kunde garantera deras säkerhet i samband med NMR:s Göteborgsdemonstration. Men så länge motdemonstranterna inte inkräktar på NMR:s område blir det ju inga problem. Förvaltningsrätten i Göteborg kom ju även nyss fram till att NMR:s demonstration ska flyttas då ordning och säkerhet inte kan garanteras eftersom det finns risk att synagoga- och bokmässobesökare stör NMR:s tillståndsgivna demonstration.

"Om svaret på frågan om Nordiska motståndsrörelsens ansökan om demonstrationstillstånd utgör ett missbruk av en rättighet blir jakande så har de ingen rätt att demonstrera. Punkt. Det är logiskt och skapar ett sammanhållet system."

Vem ska svara på den frågan?

Tack Anna Rogalska Hedlund för ditt intressanta och informativa inlägg!
Äntligen en jurist som kan tala om vad som gäller, med förmåga att se de stora linjerna och dra slutsatser kring vad vår lagstiftning kan få för konsekvenser för samhället.
Under senaste Vetenskapsfestivalen i Göteborg lyssnade jag bl. a till Mårten Schultz. Han fick en fråga från publiken varför jurister i allmänhet så sällan deltar i samhällsdebatten. Jag skall inte gå in på hans svar, men det var kanske inte så smickrande för kåren. Det jag har reagerat på under nazisternas demonstration i Göteborg är hur osäker ansvarig polischef varit på den (uppenbarligen ganska flummiga) lagstiftning som reglerar det hela. Han har fått mycket skäll från allmänheten och har förefallit så ensam utan stöd från resten av rättssamhället. Men varför kan inte någon enda jurist träda fram och tala om vad som gäller, har jag undrat. ”Det tjänar de inga pengar på”, var svaret jag fick från den jag talade med.

Hej Åsa,
det är en mycket berättigad fråga du ställer. Jag kan, som jurist, universitetslärare och forskare, ge dig lite av min syn på saken utan att för den delen ta på mig att tala för en hel (mycket heterogen) yrkeskår (jurister).

Det du efterlyser i slutet av ditt inlägg (att någon skall träda fram och tala om vad som gäller) återspeglar en uppfattning om juristers roll som är lika vanligt förekommande som den är besvärlig - för att inte säga problematisk. Uppfattningen om att det finns ett enkelt svar, och att juristen är särskilt utbildad/kvalificerad att förkunna detta, är en grav förenkling av hur juridik fungerar (det påminner i mina ögon mera om hur kyrkor och trossamfund förhåller sig till religionen i frågas förkunnare). Samtidigt är jag väl medveten om att jurister ofta förväntas göra just detta.

Varför denna förväntan är för handen kan man verkligen diskutera. Kort sagt tror jag det handlar om ett antal samverkande orsaker, varav de två tydligaste är 1) att samhället ofta har vad som kan kallas ett "domstolsperspektiv" på rätten, och 2) att många advokater (bl.a.) funnit det gynnsamt att i media normativt förklara vad som är lagligt och vad som är olagligt.

Ett domstolsperspektiv innebär alltid att det finns ett rätt svar på en konkret frågeställning. Det leder till att bilden av juridiken som "svaret på frågan" förstärks. Den andra orsaken kan exemplifieras med att exempelvis försvarsadvokater uppträder i morgonsoffor och förklarar vad som inte är brottsligt, generellt sett (enligt vad de ofta refererar till som "gällande rätt"), även om vi alla vet att det är en linje de oftast företräder i enskilda fall i rätten (där det kanske inte alltid blir samma rättsföljd som de förkunnat vara "gällande rätt").

Juristens roll är inte, åtminstone inte mer än någon annan samhällsmedborgares, att vara förkunnare av vad man får och inte får göra i hypotetiska fall. I konkreta fall kan det mycket väl vara så att en jurist representerar någon annan, och då kommer juristen att berätta hur lagen skall tolkas i förhållande till vad klienten gjort; eller dömer någon annan, och då kommer juristen att besluta hur lagen skulle tolkas i det fallet.

Men, även om jag inte anser att det är juristers roll att berätta "vad som gäller" så delar jag din uppfattning att jurister borde bidra i högre grad i debatten. Det jurister framför allt kan bidra med är å ena sidan ren fakta om rätten, men gärna också olika sätt att se på hur bestämmelserna kan användas/tolkas och hur de har använts/tolkats av olika instanser. Detta är dock det rakt motsatta från att tala om "vad som gäller".

Andreas Morberg. Vi praktiskt verksamma är trötta på att älta, försvara och förklara vår disciplin för människor, som aldrig förstår (eller snarare inte vill förstå). Detta görs på toppen av en krävande arbetssituation, där man får dra samma sak om och om igen och där ingen verkar fatta (eller snarare vill fatta) trots en extrem överpedagogik.

Man får komma ihåg att juridiken för praktiskt verksamma är ett yrke. Precis som alla andra efter sina avslutade inlägg går till sitt jobb så går vi praktiker till vårt jobb. Andra behöver inte förstå de praktiskt verksammas jobb. För det sköter vi bäst.

Artikeln är en politisk artikel och har inget med juridik att göra. Skilj alltså på politik och juridik, vilket är helt olika saker. Sedan kan man tycka som artikelförfattaren, men då är det alltså en politisk uppfattning, som inte har något med juridik att göra.

Mårten Schultz är inte någon auktoritet i mina ögon.

Åsa. Det skulle vara intressant att höra vad som sades varför inte jurister i allmänhet inte deltar i samhällsdebatten och som inte skulle vara så smickrande för kåren. När du säger A så får du säga B. Annars så är det omöjligt att veta vad du menar? Inte minst för att vi ska kunna ta till oss kritiken om det nu har varit någon kritik, vilket vi inte kan veta med hänsyn till ditt vaga inlägg. Jag tycker att det blivit mycket bättre vilket bl.a. DJ är ett exempel på.

Anna, du deltar villigt i arrangemang tillsammans med diktaturkramarna och V(PK) men diskuterar nu demonstrationsförbud för deras åsiktsfränder NMR. Hyckleri. http://centrumforrattvisa.se/nyheter/seminarium-om-riskerna-med-datalagr...

Jag håller in med artikelns premiss. Det är inte alls paradoxalt att en demokrati skyddar dem som protesterar mot demokratins ideologiska grund. Det är snarare demokratiers vanliga funktionssätt. En demokratisk ordning kräver tolerans och ett öppet samhälle där rätten att yttra de minst populära åsikterna syddas starkast. Visst, EKMR tvingar kanske inte Sverige att respektera NMR:s demonstrationsfrihet. Och? Vi har rätt att erbjuda ett starkare rättighetsskydd än EKMR. Personligen är jag stollt över att Sverige är så stark demokrati att även de värsta kräken får demonstrera. Jag undrar dessutom vilka andra grupper artikelns författare kan tänka sig att sätta i karantän? Kommunister? Muslimska fundamentalister? Hur litet skall det demokratiska täcket vara?

Jag instämmer. Det brukar återkommande tjatas om att Sverige, enligt FN:s rasdiskrimineringskonvention, inte förbjudit organisationer som bygger på rasideologisk grund som om det vore fel av Sverige. Enligt mig är det tvärtom FN som har fel och Sverige rätt. Vi ska vara oerhört stolta och slå vakt om starka fri- och rättigheter. I stället för att inskränka dessa bör vi göra det motsatta och se till hur de kan vidgas.

Inte en cell i min kropp delar NMRs åsikter. Jag ser dock NMrs demonstration främst som ett polisiärt problem som inte berör allmänheten. Det större problemet är att så många verkar vara beredda att inskränka våra medborgerliga friheter och rättigheter för några hundra nassars skull! Det väcker för mig den obehagliga misstanken att det inte är ett hundratal nazister som man ser som ett problem utan snarare yttrandefriheten självt. Vilken agenda har Rogalska, vad är hennes mål?

En förutsättning för att ett samhälle skall kunna vara demokratiskt är att befolkningen som helhet är demokratiskt sinnad. Om nu befolkningen som helhet är demokratiskt sinnad kan den utan problem kosta på sig att tillåta antidemokratiska element att utnyttja de demokratisa fri- och rättigheterna (yttrandefrihet, organistionsfrihet, demonstrationsfrihet) inom de demokratiska ramarna. De kommer aldrig att bli en sådan maktfaktor att de kullkastar det demokratiska systemet. Tvärt om kan de faktiskt bidra till att stärka det genom att faktiskt göra det demokratiskt sinnade folket uppmärksammat på att det faktiskt finns antidemokratiska krafter så att det skyddar sig mot yttringar utanför de demokratiska ramarna (läs "våld") av dessa krafter.
Det finns alltså med ett demokratiskt sinnat folk ingen som helst anledning att inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna för antidemokratiska grupper, då sjukan helt enkelt inte kan få fotfäste.
Den enda anledningen att man skulle inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna för antidemokratiska grupper är att folket i sin helhet faktiskt inte är demokratiskt sinnat utan kan förledas av de antidemokratiska krafterna. Om så är fallet har demokratin redan förlorat, eller hur?

Tillika, demokratin måste kunna ifrågasättas precis som allt annat. Jag är själv starkt kritisk till det demokratiska styrelseskick vi har och anser det vara en chimär och fasad. Jag anser hela cirkusen med "demokratiska val" vart fjärde år vara ett enda stort pr-jippo utan verkligt värde. Jag argumenterar därför mot det system vi har, men värnar om individens frihet tillika de demokratiska fri- och rättigheterna. Utifrån synpunkten att den som inte erkänner det rådande systemet inte skall få verka inom dess ramar så skall jag alltså beläggas med munkavel, trots att jag (åminstone enligt min egen åsikt) egentligen argumenterar för ett ur demokratisk synvinkel bättre system än det vi har.

När vi skall börja utestänga vissa åsiktsströmningar för att de anses vara odemokratiska måste vi ställa oss frågan: "Quis custodiet ipsos custodes?"

Nej det räcker inte med att vara demokratiskt sinnad. Det gäller att ha det rätta sinnelaget.

You say potato, I say jordpärer.

Och jag säger pantoffler. Är det svar nock?

... jag var nog lite snabb att svara. Kan du förtydliga vad du menar med "det rätta sinnelaget"?

Känner mig nödgad att påpeka att demokratin inte har några rättigheter och inte kan försvara något. Demokrati är ett abstrakt begrepp. De enda som har rättigheter och kan försvara sig är individer. Att en jurist använder floskelretorik som "demokratins rätt att försvara sig", stärker då rakt inte mitt förtroende för rättsväsendet.

Sverige är inne på en mycket farlig väg. Nationalsocialisterna i det forna Tyskland var demokratiskt valda. En gång valda gjorde man om lagen så att kritik mot dem olagligförklarades. Dessutom drevs kampanjer som porträtterade deras kritiker som otrevliga, farliga, odemokratiska och våldsamma.

Vi ser nästan exakt samma utveckling i Sverige. Man framställer regimkritiska yttringar som just otrevliga, farliga, odemokratiska och våldsamma, och vill ändra lagen för att förhindra deras yttrandefrihet.

Skall ett folk i Sverige tillåtas forma lagarna för privilegiera sig själva i den bemärkelsen att kritik mot dem skall göras olaglig. Det var precis vad Nationalsocialisterna i Tyskland en gång gjorde. Nu upprepas det i Sverige, bara under annat namn.

En uppmaning: Det är inte rimligt att jämföra Sverige med Weimar-republiken, som var en 15-årig parentes mellan två diktaturer. Demokratin hade inte haft chansen att slå rot i Tyskland. Sveriges demokrati är hundraårig och stark.

Den svenska demokratin varade i femtio år inte ett hundra. De senaste femtio åren har det inte existerat någon demokrati i vårt land.

Vad menar du?

Ursäkta men det ligger ett löjets skimmer över det ultraliberala frihetspatos som luftas på detta forum. Som om alla gränser skulle vara av ondo för demokratin.
Vad är vitsen med att ge nassarna och IS tillstånd att lufta sina åsikter om de så fort de öppnar munnen åker fast för hets mot folkgrupp? Och är det rimligt att alla andra pga befarade brott mot ordningslagen får stänga butiker, ställa in bröllop, bygga ut arrestlokaler mm för att gå nassarnas önskemål om att visa upp sig till mötes?
Så varför inte ta steget ända ut och tillåta vapeninnehav som i frihetens USA? Vad är vitsen med med förebyggande lagstiftning när arbetstillfällena för jurister skulle öka lavinartat om man struntade i det?

Du gör en tjock soppa av olika argument som man, i den analytiska klarhetens namn, bör hålla åtskilda. Ingen har sagt att "alla gränser" är av ondo för demokratin. Det är således oärligt att sammanblanda begränsningar av demonstrationsfriheten och yttrandefriheten med regleringen av vapenmarknaden: äpplen och päron. Du verkar förespråka att vi skall begränsa någons demonstrationsfrihet utifrån "befarade brott". Jag menar att grundläggande konstitutionella rättigheter är lite för viktiga för att begränsa dem utifrån en abstrakt spådom om vad som kan gå fel.

Kom då gärna med några konstruktiva förslag om hur du vill lösa demonstrationsrätten så att den fortsättningsvis kan ske utan risk för skador mot individer och egendom och utan att lägga beslag på en orimligt stor del av våra gemensamma skattemedel. Vi har dessutom en hårt belastad poliskår som ibland verkar vara på gränsen att ge upp. Avhoppen från poliskåren är också en fara mot demokratin.
Är det t ex rimligt att förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att ändra nassarnas färdväg samtidigt som nassarna själva tycks vara i sin fulla rätt att själva bestämma när och var de vill demonstrera? Om lagstiftningen låg i linje med samhällsutvecklingen kanske man kan ha kvar demonstrationsrätten. Men den tycks ju vara hopplöst föråldrad liksom sina förespråkare. Anklaga mig gärna för att blanda äpplen med päron. Jag lider i alla fall inte av det tunnelseende som tycks dominera här.

Märkligt resonemang du för. När människor samlas för att demonstrera och andra människor bestämmer sig för att attackera demonstrationen finns det väl alltid risk för incidenter? Ska demonstrationsrätten avskaffas för att en del vill ha lugn och ro 365 dagar om året? Varför ska en grupp som vill demonstrera inte få göra det pga att andra vill störa demonstrationen? När jag ser en demonstration vars budskap jag inte uppskattar så går jag hem och väntar till den är över. Jag uppskattar heller inte Sthlm marathon och dylika arrangemang när man stänger av hela staden men accepterar att andra gör det. Så måste det nog vara om vi ska kunna leva tillsammans i ett demokratiskt samhälle.

Vilken värld lever du i? Det var en märklig jämförelse att ställa Stlm marathon på en likvärdig nivå som en nazistdemonstration!
Och vi kanske måste ha en lagstiftning och en poliskår som är anpassad till verkligheten, inte till en idealiserad bild av hur människor borde uppträda?
Naturligtvis finns det många duktiga och vettiga jurister, men jag tycker att ni ibland sviker poliskåren som får göra grovjobbet och ibland tvingas riskera sina liv medan sådana som du sitter i sitt Eiffeltorn, tycker till om saker och ting och talar om för andra hur det borde fungera. Jag blir skrämd när man tvingas sänka intelligenskraven för blivande poliser till stanine 3, dvs under genomsnittet, för att man numera har så svårt att rekrytera folk till yrket. Om vi riskerar att inte ha en fungerande poliskår framöver så kvittar det vad du tycker. Då kanske vi får just ett sånt samhälle som du vill undvika.
För övrigt sa aldrig Voltaire ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den”.

Så demonstrationsrätten ska inskränkas pga att staten har misslyckats att tillhandahålla ett kapabel poliskår? Ge gärna ett exempel på andra länder som gjort så!

Demokrati får kosta. Att lösa poliskårens problem genom att inskränka medborgarnas grundläggande friheter är helt enkelt orimligt. Problemet får snarare lösas genom att förbättra polisens arbetsvillkor och ledning så att fler väljer den karriären.

Om demokratibegreppet reduceras till att innebära att grupper som kämpar för att avskaffa demokratiska rättigheter har rätt att demonstrera till vilket pris som helst, kanske t.o.m. till priset av att människor, under det tumult som oundvikligen följer, skadas och dör, så tar jag avstånd från den sortens demokrati, vilket jag förmodligen inte är ensam om.
Har svårt att tro att en majoritet av svenska folket skulle offra blod svett och tårar för att kämpa för nazisternas rättigheter att få propagera för avskaffandet av vår demokrati. Dessutom finns det gott om andra forum där nassarna kan göra sig hörda. Men varför inte anordna en folkomröstning i frågan så att vi får den slutgiltigt löst i demokratisk anda. Det är väl ändå det som är äkta demokrati i motsats till den som förespråkas av vissa nördar på detta forum.

Om tumult uppstår får väl de som har gjort sig skyldiga till brott straffas. Demonstrationsfriheten innebär ju inte rätten att utöva våld. Att majoriteten av svenskarna inte är beredda att offra en krona för att säkra en viss grupps rättigheter är väl knappast ett starkt argument. Om vi skulle tillämpa en sådan tanke konsekvent skulle ytterst få grupper i Sverige få demonstrera. Rättigheter finns just för att skydda minoriteter från majoriteten.

Att använda ordet "nörd" som en förolämpning är högst ointelligent. Vi nördar har tagit över världen. Live with it :-)

Jag tycker att ni förenklar en komplicerad verklighet och kommer med anklagelser som inte stämmer. Jag hatar inte nazister. Jag ser dem som djupt störda människor som sannolikt har haft en traumatisk uppväxt som format dem till det de är. Många av dem är brottsdömda och våldsbenägna. Om de tillåts att komma tillsammans i stora grupper på platser där många människor rör sig kan vad som helst hända. Du tycks inte fatta att dessa rörelser numera dessutom är internationella. Det fanns svenska nassar i Charlottesville där en kvinna blev dödad och många blev skadade. Jag förmodar att vi även får hit nassar från andra länder nu på lördag. Den olagliga demonstrationen som ägde rum i Göteborg var förmodligen bara en generalrepetition för det som komma skall. Du verkar inte heller förstå att demonstrationer av det här slaget har en tendens att dra till sig alla galningar som finns och att dessa rörelser förmodligen kommer växa i omfattning och demonstrationsfrekvens om de får fortgå ohämmat med skydd av föråldrade lagar. Jag hoppas innerligt att Göteborg slipper att utsättas för liknande händelser som ägde rum i Charlottesville men säker kan man inte vara. Om jurister saknar den överblicken och inte kan göra konsekvensanalyser av det som sker i samhället och ta initiativ till nödvändiga förändringar, så har ni fått alldeles för mycket makt. Då får vi hoppas att politiker inte lyssnar på er utan återtar initiativet för att skydda samhället och vår demokrati.

"Du tycks inte fatta att dessa rörelser numera dessutom är internationella." Varför tror du att jag inte fattar det? Den viktigare frågan är om individer som tillhör rörelser med internationella kopplingar skall ha mindre rätt att demonstrera än du och jag. Svaret är självklart nej.
Jag är också fullt medveten om att nazistiska demonstrationer kan orsaka problem (som vi kommer att behöva hantera genom rättsväsendet, som alltid). Det du inte verkar fatta är att demokratier inte har råd med utilitaristiska rättighetsteorier. Jag tar rättigheter på allvar, vilket innebär att de måste stå över efemära nyttokalkyler. Ditt panikartade och överdramatiserande sätt att resonera utgör ett mycket farligare hot mot demokratin och rättsstaten än det lilla skitpartiet NMR.

Det beror alldeles på vad du lägger in i begreppet demokrati. Vi har helt olika syn på detta och du kan inte få mig att byta åsikt lika lite som jag kan få dig att göra det. Det finns ingen definition som är evig och gjuten i betong för hur demokratibegreppet skall definieras. Allt är relativt här i livet och det sker förändringar ibland till det sämre, ibland till det bättre. Du skriver: ”Det du inte verkar fatta är att demokratier inte har råd med utilitaristiska rättighetsteorier” Menar du verkligen att svensk demokrati inte har råd med att ens eftersträva största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer? Det ser jag som ett demokratiskt ideal. Då förstår jag varför vi är på kollisionskurs.
Men det är inte gjutet i betong att de resurser vi har för att upprätthålla rättssäkerheten enligt din demokratidefinition kommer räcka till framöver om läget trappas upp, när vår poliskår redan vacklar och går på knäna. Det verkar ganska naivt att tro det. Polisen i Charlottesville räckte uppenbarligen inte till. Med tanke på hur långsamt nya lagar blir till så kanske det finns all anledning att börja tänka till om det skulle visa sig att förestående demonstration spårar ur och polisen inte klarar att kontrollera den. Jag är för utilitarism och tycker inte att man skall behöva räkna med ”ett visst svinn” i form av skadade människor för att upprätthålla din definition av demokrati.
Men nu har jag sagt det jag vill säga i detta ämne. Jag delar definitivt inte dina åsikter men jag respekterar dig för att du skriver under ditt riktiga namn.

"Menar du verkligen att svensk demokrati inte har råd med att ens eftersträva största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer?"
Feltänk. Demokrati eftersträvar ingenting och har ingen egen vilja eller egna ambitioner. Demokrati är ett styrelseskick som i sig kan ha många olika former, men oavsett form bygger på att man respekterar mänskliga fri- och rättigheter och att medborgarna är fria individer med någon form av medbestämmande.
Det är absolut inget fel i att eftersträva största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer. Tvärtom, det är i hög grad ett behjärtansvärt mål och en bra ledstjärna i en demokrati. Men det är inte det som gör en demokrati till en demokrati. En demokrati måste respektera det individuella sjävbestämmandet och grundläggande demokratisk fri- och rättigheter. Att inskränka yttrandefrihet eller demonstrationsfrihet på något som helst sätt utifrån en värdering av personers åsikter, politiska tillhörigheter eller livsåskådningar bryter mot demokratins grundregler och är en självmotsägelse. Att inskränka människors yttrandefrihet med hänvisning till demokrati för att man ogillar deras åsikter är en oxymoron.

Jag anser för övrigt att jag fastlagt grundparametrarna för en demokrati i http://genusdebatten.se/fascism-anonym-fascism-och-svensk-riksdag/#Fascism

Varför inte gå hela vägen och förbjuda människor att drälla ute på stan sena kvällar så slipper vi en del våldsamheter. På internet sker ju också en del hemskheter. För att inte tala om trafikolyckor, rökning, alkohol mm. Nej, dina åsikter är färgade av ditt hat mot nazister. Jag delar det hatet men är inte villig att offra demokratiska rättigheter pga det.

ang. befarade brott mot ordningslagen
Istället för att inskränka demonstrationsrätten vore det inte bättre att ta krafttag mot de som faktiskt bryter mot lagen (och skapar grunden för en hel del av brotten mot ordningslagen), de som kallar sig "motdemonstranter"? Skulle det vara samma ståndpunkt om det var ombytta roller, extremvänster som luftar sina åsikter och "nassar" som motdemonstranter?

'Högerextrem sajt fick annonsera på storbildsskärmar' skriver Aftonbladet.
Det verkar bli en het avslutning på september.

Så argumentet är alltså:
Vi bör avskaffa våra fri- och rättigheter för annars kan sådana som vill avskaffa våra fri- och rättigheter använda våra fri- och rättigheter till att avskaffa våra fri- och rättigheter.
Eller?

Anna Rogalska Hedlund! Jag tycker det var väldigt bra att du hade modet att publicera ditt inlägg på Dagens Juridik. Misstänker att du var medveten om att du gick mot strömmen och utmanade krafter inom din yrkeskår som strävar efter att bevara status quo. Mansdominansen på det här forumet tycks förödande, även om majoriteten döljer sig bakom pseudonymer. Man kan undra varför de inte vågar stå för sina åsikter. Någon insinuerade att ditt engagemang skulle bero på att du var judinna. Som om inte den här frågan skulle beröra oss alla? Men det är synd att inte fler kvinnor deltar i debatten. Då hade vi nog fått lite mer bredd på synpunkterna. Samtidigt tänker jag att de kanske inte vill utsätta sig för de manliga härskartekniker som uppvisas här under skydd av anonymiteten.
Jag bifogar en länk från Expressen/GT som visar hur angelägen den här debatten är.

Du har givetvis rätt när du uttrycker att det är dumt att tillskriva någon en viss åsikt beroende på dennes etniska bakgrund. Det är dock inte mycket smartare att tillskriva någon en åsikt beroende på dennes fortplantningsorgan. När det rationella argumenten tar slut är det alltid lika bekvämt, och alltid lika beklagligt, att dra in oväsentligheter som etnicitet och kön.

Åsa Samsioe gör som många kvinnor på detta forum när argumenten tryter, plockar fram genuskortet. OK, låt oss analysera detta. Vid en snabb, genuskritisk genomgång av kommentarerna kan man väl konstatera att den manliga åsikten går ut på att "demokratiska rättigheter är viktigare än känslomässig avsky för antidemokratiska åsikter" och den kvinnliga ungefär tvärtom. Jag tror dock att åsikterna är betydligt jämnare fördelat mellan könen sett till hela befolkningen. Hur som helst uppstår problem när man vill inskränka demonstrationsrättigheten. Vem ska bestämma vilka åsikter som är för vidriga för att framföras? Om nassarna anpassar sig och säger att "vi är inte längre nazister utan nationalister", ska de då ha fortsatt demonstrationsförbud? Sedan undrar man ju om denna aktuella nazidemonstration verkligen kan befaras bli värre än den "antifascistiska" demonstration som ägde rum I Hamburg i somras och ledde till fullständig ödeläggelse av dess innerstad?

Tack Åsa och Filippo för era bidrag i diskussionen. Jag avstår från att ge mig in i någon polemik på detta forum men ser fram emot ett fortsatt demokratiskt samtal i denna fråga.

Anna. Jag kan konstatera att du har skrivit en rent politisk artikel på ett juridiskt forum. Man får naturligtvis då en massa olika politiska synpunkter. Det blir då märkligt att du då inte inlåter dig i den mer djupare politiska efterdebatten, som en direkt följd av din artikel. Ordet demokrati är ett vagt ord och kan definieras på olika sätt. Att du ser fram emot ett fortsatt demokratiskt samtal blir intetsägande. Vad menar du konkret? Du kan inte förvänta dig en ytlig debatt med vaga klyschor.

Tack själv! Även om tonen tenderar kanske att bli lite väl polemisk (ofta ett resultat av passion för ämnet snarare än personliga motsättningar) uppskattar jag att frågan diskuteras. Jag välkomnar framtida samtal.

Riktiga män röstar på NMR.

Så behändigt det skulle vara om man kunde tysta sina politiska meningsmotståndare med lagens hjälp och där de tyngsta argumenten vore "populistisk"och fel "värdegrund" samt "odemokratisk"

Dagens juridik är inte ett forum för i första hand politiska debatter. Den här sortens propaganda måste anses ha framförts i försöket att ge intryck av, att artikeln till övervägande delen skulle beröra juridiska intressen. Därför vill jag gärna i all vänlighet rekommendera redaktionen att överväga frågan om det lämpliga i, att på ett forum av det här slaget medtaga denna typ av politisk aktivitet. Argument såsom (citat) "Det är logiskt. Punkt." hör inte hemma på ett diskussionsforum som har till syfte att förmedla objektiva synpunkter utifrån profession. De riskerar istället sänka nivån på uppfattad kompetens hos dem som har till uppgift att granska förslag till artiklar.

Dagens juridik borde, som namnet antyder ta upp juridiska frågor. Jag tror att många som surfar in på sidan vill ta tills sig just juridik i olika former och sedan diskutera juridiken. En rent politisk lobbyartikel, som handlar om en organisations politiska aktiviteter och då en lobbying att förbjuda den organistionens aktiviteter har ingenting på det här forumet att göra. Den typen av frågor bör man helt enkelt diskutera någon annanstans, t.ex. på ett politiskt forum. Även jag tycker att DJ bör ta sig en funderare på vad man ska publicera på ett juridiskt forum och inte. Jag tycker att det vore olyckligt om DJ blev ett forum för politiskt käbbel. Kommentarer om juridik kan jag tycka ger mig input, även om det bitvis kan vara taffligt skrivet i en hast. Men det här ger mig som praktiskt verksam precis ingenting. Jag orkar knappt läsa artikeln i en hast och jag orkar definitivt inte läsa kommentarerna.

Jag håller inte helt med. Jag tycker att temat (men tyvärr inte krönikan) bjuder på intressanta rättsteoretiska perspektiv, exempelvis vad gäller vår uppfattning av rättigheter och deras roll i rättsordningen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.