Skip to content

Advokat "saknar kännedom om grundläggande regler" - men kommer undan med varning

Foto: Anders Wiklund/TT

I sex år stod pengarna på advokatens klient-medelskonto utan att hållas avskilda i klientens namn eller redovisas. När klienten väl efterfrågade pengarna drog advokaten av ett belopp för arvode som aldrig hade fakturerats - och som enligt klienten dessutom aldrig hade utförts. Advokaten får nu en varning och 50 000 kronor i straffavgift. 

 

Advokaten anmäldes till samfundet av en klient som under en kortare period år 2009 hade varit anhållen innan förundersökningen mot henne lades ned.

I samband med att klienten anhölls av åklagare hade närmare 300 000 kronor beslagtagits av polisen. Klienten hade uppgivit sin advokats klientmedelskonto när polisen undrade vart pengarna skulle betalas när förundersökningen var nedlagd och beslaget skulle hävas.

Försökte få kontakt med advokaten
Enligt klienten hade hon därefter vid upprepade tillfällen försökt få kontakt med advokaten - dock utan att få något svar.

Klienten trodde att pengarna hade försvunnit hos polisen men fick år 2015 - alltså sex år senare - klart för sig att de verkligen hade betalats ut till klientmedelskontot redan 2009.

Kvinnan lät ett ombud ringa till advokaten och fick besked om att pengarna skulle betalas till kvinnan. Så skedde också men advokaten uppgav att hon hade dragit av 60 000 kronor som arvode.

Aldrig fakturerat arvode
När klienten konfronterade advokaten med detta uppgav hon att arvodet avsåg andra ärenden.

Klienten har dock uppgett att hon aldrig ens hade träffat advokaten innan hon hade förordnats som offentlig försvarare för henne och att hon inte på något sätt har varit klient hos henne heller i övrigt. Arvodet på 60 000 kronor hade dessutom aldrig fakturerats.

Advokaten har uppgett att hon haft inbrott på sitt kontor och fått sin dator stulen – någonting som inneburit att hennes tidsredovisning har försvunnit. Hon säger sig dock ha lämnat råd till klienten i flera frågor som bland annat gällde familje- och skadeståndsrätt.

20 000 och inte 60 000
Enligt advokaten har hon av misstag uppgett för klienten att hon har tagit ett arvode på 60 000 kronor för tidigare tjänster, men i själva verket har det handlat om 20 000 kronor.

Hon har också uppgett att hon vid flera tillfällen - utan framgång - har försökt få tag på klienten för att ombesörja utbetalningen av det beslagtagna beloppet, som dock enligt advokaten bara uppgått till knappt 200 000 kronor.

Grundläggande regler
Advokaten har även tagit emot en postväxel på 29 000 kronor som hon förvarat i sitt kassaskåp fram till 2015.

Disciplinnämnden skriver i sitt beslut:

"Av vad A (advokaten) har uppgett inför nämnden framgår att hon saknar kännedom om vissa grundläggande regler som advokat i sin verksamhet har att iaktta, framför allt när det gäller förvaltning av klientmedel. Nämnden konstaterar att A i flera olika hänseenden har brustit i omsorg, noggrannhet och övriga plikter som advokat i förhållande till K (klienten) och vid hanteringen av de penningmedel och den värdehandling som A mottagit."

Ingen årlig redovisning
Disciplinnämnden konstaterar att det omtvistade beloppet, trots sin storlek, bevisligen inte har avskilts på ett klientkonto i klientens namn utan satts in på ett allmänt klientmedelskonto – någonting som framgår av advokatens egna uppgifter.

Klienten har inte heller fått den årliga redovisning av de innestående medlen eller den mottagna postväxeln som hon borde ha fått. Förvaringen har skett utan att det har funnits särskilda skäl eller samband med något advokatuppdrag.

Det arbete som advokaten säger sig ha utfört har hänfört sig till ett ärende som måste ha varit avslutat i vart fall 2009 –någonting som innebär att advokaten har varit i "väsentligt dröjsmål" med att utfärda slutfaktura. Det framgår också av utredningen att en faktura som advokaten till slut har ställt ut till klienten har haft ett oriktigt innehåll avseende vilket arbete som faktiskt har utförts.

Ingen ränta
Advokaten har också i två skrivelser lämnat fel uppgift om sitt arvode, trots att detta har varit lätt att kontrollera, och felaktigt uppgett för klienten att hon skulle få en betydande ränta på sina bankmedel, när klientmedelskontot i själva verket inte har varit räntebärande.

Att det dröjt ända från sommaren 2009 till hösten 2015 innan klienten fått sina pengar och sin postväxel innebär att advokaten varit i ett ”synnerligen långt dröjsmål med återställandet”, konstaterar disciplinnämnden.

Det finns brister i omsorg, noggrannhet och övriga advokatplikter i flera avseenden och advokaten måste enligt nämnden sägas ha allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Påföljden kan dock stanna vid en varning "som förenas med högsta möjliga straffavgift" - 50 000 kronor. Hon ska även betala 25 000 kronor för sitt försvar i disciplinnämnden.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt