Skip to content

Tingsrätt ska pröva kvarboenderätt - trots att det oklart om domen kan verkställas i utlandet

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Hovrätten återförvisar mål till tingsrätten. Domstolen har ansett att tingsrätten ska meddela dom om kvarboenderätt trots att det är oklart om domen kan verkställas i Frankrike. HD prövar inte fallet.

 

 

En idag 70-årig man ansökte hösten 2016 om äktenskapsskillnad från sin jämngamla hustru.

Hustrun yrkade för sin del kvarboenderätt till parets bostad i Frankrike, underhållsbidrag samt att alla frågorna i målet skulle avgöras efter fransk rätt.

Lagval
Stockholms tingsrätt konstaterade att äktenskapsskillnad och underhållsbidrag är två separata frågor och att frågan om lagval för äktenskapsskillnaden först behövde lösas fristående i en deldom.

Tingsrätten framhöll att Sverige inte är part i den så kallade Rom III-förordningen eller någon annan konvention som reglerar frågan om lagval i dylika situationer. Rätten fann istället att lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap var tillämplig i målet.

Enligt tingsrätten föreskriver denna lag, i fråga om äktenskapsskillnad, att om svensk domstol har domsrätt så ska svensk rätt tillämpas.

Äktenskapsskillnaden avgjordes således efter svensk lag och beviljades därefter av tingsrätten.

Oklart om verkställbarhet
Angående kvarboenderätten till bostaden i Frankrike fann tingsrätten att det var oklart huruvida franska myndigheter skulle erkänna och verkställa en svensk dom om kvarboenderätt.

Med stöd av rättsfallet RH 1996:70 avvisade därför tingsrätten kvinnans yrkande i denna del.

Hovrätten ändrar
Hustrun överklagade deldomen till Svea hovrätt som upphävde tingsrättens dom med avseende på kvarboenderätten till bostaden i Frankrike.

Hovrätten framhöll att frågan om kvarboenderätt hade en stark anknytning till frågan om äktenskapsskillnad - framförallt när tvisten gäller vem som har rätt att bo i en bostad tills dess att bodelningen har slutförts.

Hovrätten ansåg att frågan om verkställbarhet i detta fall inte skulle påverka den svenska rättsprocessen utan var något som fick prövas av franska myndigheter så småningom.

Målet återförvisades därför i denna del av hovrätten till tingsrätten medan det fastställdes att det var svensk lag som skulle tillämpas på själva äktenskapsskillnaden. Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd för målet. Hovrättens dom står därmed fast.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt