Skip to content

Man som vägras svenskt medborgarskap är inte "part" - får inte ta del av Säpos underlag

Foto: Henrik Montgomery/TT och Pontus Lundahl/TT

Mannen fick nej på sin ansökan om svenskt medborgarskap sedan Säpo yttrat sig till Migrationsverket. Mannen begärde att få ta del av det material som låg till grund för yttrandet - men fick avslag. Kammarrätten slår nu fast att mannen inte ens kan anses vara part i ärendet och att uppgifterna därför ska vara hemliga.

 

Mannen vände sig till Säkerhetspolisen och begärde att få ta del av bland annat anteckningar från ett samtal mellan honom och Säpo.

Han begärde också att få ta del av innehållet i allt det material som i övrigt hade lagts till grund för Säpos yttrande om hans ansökan om svenskt medborgarskap - en ansökan som avslogs efter det att Säpo hade lämnat sitt yttrande till Migrationsverket.

Mannen fick ut delar av handlingen men Säpo hade strukit över vissa uppgifter eftersom de bedömdes omfattas av sekretess.

Kan skada verksamheten
Enligt Säpo var uppgifterna hemliga eftersom det inte stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att syftet med "beslutade eller förutsedda åtgärder" motverkades eller den framtida verksamheten hos Säpo skadades. 

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm och hänvisade till rätten till så kallad partsinsyn. Hans uppfattning framgår av kammarrättens dom:

"Han har yttrat sig både skriftligen och muntligen och på så sätt fått ett befogat och skyddsvärt intresse i saken. Han ska vidare anses vara part då han har ett rättsligt intresse i ärendet då handlingarna i Säkerhetspolisens ärende är det som grundar Migrationsverkets avslagsbeslut i ärendet om medborgarskap."

"Han har en rätt att veta vad som ligger honom till last och vad som grundar Migrationsverkets beslut. Han kan inte tillvarata denna rätt och han kan inte heller bemöta de uppgifter som finns angående honom så länge han inte får ta del av dessa."

Rätt till partsinsyn
Kammarrätten instämmer nu i Säkerhetspolisens bedömning när det gäller sekretessen och tar därefter ställning till om mannen ändå kan ha rätt att ta del av handlingarna till följd av partsställning.

Kammarrätten skriver i sin bedömning:

"Sekretessen kan få vika för en rätt till insyn i ett mål eller ärende som en part kan ha och som följer av författningsföreskrifter, praxis eller allmänna rättsgrundsatser. Begreppet ärende har samma betydelse som i förvaltningslagen (1986:223)."

"Den kategori av personer som enligt denna lag tillerkänns partsinsyn är sökande, klagande eller annan part. Med annan part avses en person som intar en ställning som är jämförbar med sökandens eller klagandens, t. ex. en förklarande."

Har inte partsställning
Kammarrätten slår därefter fast att mannen inte kan anses ha en sådan ställning som part i Säpos ärende.

Han har därför inte rätt att få ta del av de hemliga uppgifterna och hans överklagande avslås.

 

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt