Skip to content

Man som vägras svenskt medborgarskap är inte "part" - får inte ta del av Säpos underlag

Foto: Henrik Montgomery/TT och Pontus Lundahl/TT

Mannen fick nej på sin ansökan om svenskt medborgarskap sedan Säpo yttrat sig till Migrationsverket. Mannen begärde att få ta del av det material som låg till grund för yttrandet - men fick avslag. Kammarrätten slår nu fast att mannen inte ens kan anses vara part i ärendet och att uppgifterna därför ska vara hemliga.

 

Mannen vände sig till Säkerhetspolisen och begärde att få ta del av bland annat anteckningar från ett samtal mellan honom och Säpo.

Han begärde också att få ta del av innehållet i allt det material som i övrigt hade lagts till grund för Säpos yttrande om hans ansökan om svenskt medborgarskap - en ansökan som avslogs efter det att Säpo hade lämnat sitt yttrande till Migrationsverket.

Mannen fick ut delar av handlingen men Säpo hade strukit över vissa uppgifter eftersom de bedömdes omfattas av sekretess.

Kan skada verksamheten
Enligt Säpo var uppgifterna hemliga eftersom det inte stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att syftet med "beslutade eller förutsedda åtgärder" motverkades eller den framtida verksamheten hos Säpo skadades. 

Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm och hänvisade till rätten till så kallad partsinsyn. Hans uppfattning framgår av kammarrättens dom:

"Han har yttrat sig både skriftligen och muntligen och på så sätt fått ett befogat och skyddsvärt intresse i saken. Han ska vidare anses vara part då han har ett rättsligt intresse i ärendet då handlingarna i Säkerhetspolisens ärende är det som grundar Migrationsverkets avslagsbeslut i ärendet om medborgarskap."

"Han har en rätt att veta vad som ligger honom till last och vad som grundar Migrationsverkets beslut. Han kan inte tillvarata denna rätt och han kan inte heller bemöta de uppgifter som finns angående honom så länge han inte får ta del av dessa."

Rätt till partsinsyn
Kammarrätten instämmer nu i Säkerhetspolisens bedömning när det gäller sekretessen och tar därefter ställning till om mannen ändå kan ha rätt att ta del av handlingarna till följd av partsställning.

Kammarrätten skriver i sin bedömning:

"Sekretessen kan få vika för en rätt till insyn i ett mål eller ärende som en part kan ha och som följer av författningsföreskrifter, praxis eller allmänna rättsgrundsatser. Begreppet ärende har samma betydelse som i förvaltningslagen (1986:223)."

"Den kategori av personer som enligt denna lag tillerkänns partsinsyn är sökande, klagande eller annan part. Med annan part avses en person som intar en ställning som är jämförbar med sökandens eller klagandens, t. ex. en förklarande."

Har inte partsställning
Kammarrätten slår därefter fast att mannen inte kan anses ha en sådan ställning som part i Säpos ärende.

Han har därför inte rätt att få ta del av de hemliga uppgifterna och hans överklagande avslås.

 

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Det beror då på att det är SÄPO som yttrat sig? Men ha då en lag som säger att handlingar från SÄPO inte omfattas av gällande lagar istället för att sitta och hitta på en massa strunt.

Så om soc yttrar sig i en vårdnadstvist till annan myndighet berör det inte heller part fast yttrandet omfattar part?

SÄPO är rädd för personer som handlar buntband. SÄPO behöver också granskas. Om det sker av en lekman kan väl inte det vara hela världen.

Alla äger rätt att veta vad de anklagas för. Hur kan man åsidosätta sådan grundläggande rättigheter. Man behöver inte säga allt man vet men att inte behöva förklara ett anklagande från samhället låter ju barockt. Vi ska ha ett samhälle som anklagar men aldrig behöver stå till svars för anklagelser mot individer? Skulle det vara ett skydd för medborgarna? Det är väl snarare ett hot mot individen?

Den som skickat in ansökan var inte sökande?

Begriper inte jurister här att denna dom blir vägledande om vilka handlingar som en myndighet måste lämna ifrån sig. Dvs inga som den inte vill, av en eller annan anledning.

Eller rättare sagt, vilka handlingar en enskild part äger rätt att få ta del av, när den ska försvara sina mest grundläggande rättigheter dvs INGA handlingar som myndigheter INTE vill lämna ifrån sig.

Hur ska man (en människa) då kunna försvara sig, om man inte kan bemöta det som hemlighålls för en?

Sitter SÄPO på 100% fakta och sanning så behöver ju inga domstolsresurser läggas på mål SÄPO har åsikter om. Bara låt SÄPO bestämma utgången, men stå då för att SÄPO dömer ALLENARÅDANDE utan stöd av lag.

Accepterar försvarare detta agerande och domslut? Det strider inte mot EKMR, som är gällande EU-RÄTT som därför står över nationell lag?

Tyckande vinner över gällande rätt?

Fegt och lågt. Men nu visst accepterat att gälla även för och av gemene man?
Någon tycker något "om dig" , säger saker "om dig" men vad får du inte veta.
Det "berör" inte dig.

Vad bra att några få vet vad som bäst för alla. Och att ni alla håller med.
Tyst och lugnt när någon förlorar sin rätt att försvara sig

. Nåväl det var väl bara nån jobbig muslim så du orkade inte bry dig för du förstod inte heller att hen var en människa. Men domen blir vägledande för alla myndigheter som tycker saker om individer. Gör individer rättslösa. Inget viktigt alltså. Nähä.

Hjälper det att vara duktig på juridik om juridiken åsidosätts för öppen ridå? Är skydd för människor numer så laddat, så obekvämt att försvara att man gett upp det?