Skip to content

JO: Platsbristen på landets ungdomshem är ”mycket oroväckande”

Statens institutionsstyrelse, SiS, har problem med att anvisa platser till de särskilda ungdoms-hemmen och hemmen för missbrukare. Enligt Justitieombudsmannen är situationen "mycket oroväckande".

 

Justitieombudsmannen, JO, uppmärksammade i januari 2016 att Statens institutionsstyrelse, SiS, haft problem med att utan dröjsmål kunna anvisa platser till de särskilda ungdomshemmen och hemmen för missbrukare, så kallade LVM-hem.

JO har nu genomfört en ny granskning som är en uppföljning av den tidigare granskningen.

Platsbrist
SiS uppger till JO att man har fortsatta problem med platsbrist på ungdomshemmen, men att så inte längre är fallet för missbruksvården. Myndigheten redovisar till JO att den sedan januari 2016 haft att hantera fem procent fler vårddygn totalt per år och 16 procent fler när det kommer till akuttjänsten.

SiS menar att ökningen beror på ensamkommande barn och att behovet av den slutna ungdomsvården ska ha ökat ”mycket kraftigt”.

Ingen minskad efterfrågan
Till detta har tillkommit att myndigheten blivit av med ett hyreskontakt från Kriminalvården och att avdelningar på andra boenden har behövt stängas på grund av brandsäkerhetsskäl samt personalbrist.

SiS uppger vidare att man inte ser några tecken på en minskad efterfrågan de närmsta åren. Man planerar därför att bygga ett antal nya lokaler samt att bygga om befintliga lokaler.

"Mycket oroväckande"
Den här typen av ungdomshem kräver dock omfattande säkerhetsanordningar för att nå upp till de högt ställda säkerhetskraven, vilket begränsar antalet möjliga lokaler. JO konstaterar i sitt beslut att situationen på ungdomshemmen är ”mycket oroväckande”.

JO anser dock att det finns en medvetenhet hos SiS om situationen och ser positivt på att myndigheten arbetar på flera plan för att komma tillrätta med situationen. JO ser därför inga skäl att vidta några särskilda åtgärder, förutom att skicka en kopia av beslutet till Socialdepartementet.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt