Skip to content

Ingen återvinning av arvsskatt trots att faderskap fastställts efter resning

Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Man nekas återvinning av betald arvsskatt på grund av att fordran preskiberats. Två instanser göra samma bedömning trots att fastställelse av faderskap fördröjt mannen från att få tillgång till arvet.

 

Skatteverket, SKV, registrerade den 27 juni 2011 tilläggsbouppteckningen efter en avliden person eftersom det fastställts att en idag 45-årig man var son till den avlidne.

Efterbeskattning respektive återvinning av för mycket erlagd skatt var inte aktuell eftersom preskription hade inträtt och SKV fastställde därför inte någon skatt i samband med registreringen.

Begärde återvinning
45-åringen överklagade och yrkade att han skulle beviljas återvinning av för mycket betald arvsskatt.

Som skäl angavs att fordran inte kunnat göras gällande förrän faderskapet fastställdes och domen om detta vann laga kraft den 15 mars 2011.

45-åringen gjorde vidare gällande att undantag borde gälla eftersom faderskapet först avslogs och sedan fastställdes efter resning. Därför fick han inte tillgång till arvet och kunde inte heller betala skatt förrän 2011.

Skattskyldighet inträtt 1985
Förvaltningsrätten i Växjö konstaterade att tidpunkten för fastställandet av faderskapet skett efter resning och därmed långt senare än 45-åringen önskade. Skattskyldighetens inträde skedde dock den 24 april 1985.

Det förhållandet att arvsrätten inte preskriberas innebär inte att fordran på den inbetalda skatten inte preskriberas.

Med hänsyn till att preskriptionstiden för återvinning av för mycket betald skatt är tio år från det datum då skattebeslutet fattades ansåg förvaltningsrätten att SKV haft fog för beslutet att inte göra någon ny skattläggning. Överklagandet avslogs därför.

Begärt återvinning efter preskription
Kammarrätten i Jönköping konstaterade senare att tingsrätten fastställt skatten genom beslut den 24 april 1985. Återvinningsfordran fick därför anses ha uppkommit i samband med fastställandet av arvsskatten även om den för 45-åringen vid detta tillfälle var att jämställa med en latent fordran.

45-åringen hade först under 2011 begärt återvinning av arvsskatten, det vill säga efter det att fordran preskriberats.

Kammarrätten ansåg därför att SKV haft fog för sitt beslut. Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att inte pröva fallet. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt