Skip to content

Husrannsakan, tillsyn eller utlänningskontroll? - JO sågar lagförslag om nya befogenheter för polisen

Statsminister Stefan Löfven, justitieminister Morgan Johansson och justitieombudsmannen Cecilia Renfors. Foto: Vilhelm Stokstad och KU

Är det tillsyn, husrannsakan eller utlänningskon-troller det handlar om? Den frågan ställer sig JO när hon har granskat regeringens förslag om att polisens ska få göra arbetsplatsinspektioner i jakt på otillåten utländsk arbetskraft.

 

Regeringen vill att Polismyndigheten ska kunna göra arbetplatsinspektioner för att leta efter utländsk arbetskraft som inte får vistas i Sverige.

Men justitieombudsmannen Cecilia Renfors är starkt kritisk till förslaget och avstyrker det. I sitt remissvar till regeringen undrar hon vad man egentligen vill ge Polismyndigheten för befogenheter.

Kan polisen bereda sig tillträde till arbetsplatserna och kräva information med stöd av reglerna om husrannsakan? Eller handlar det om en kontroll och tillsynsverksamhet eller om att göra utlänningskontroller?

Tillhör inte Polisens uppgifter
JO konstaterar att det "inte tillhör Polismyndighetens huvuduppgifter att på detta sätt agera tillsynsmyndighet" och att det är "särskilt viktigt att det är tydligt vad som faller in under tillsynsansvaret och vilka befogenheter som följer med det".

Det ska "inte sammanblandas med det som utgör brottsbekämpande arbete och annat polisarbete", skriver JO. 

Utrymme för tvångsåtgärder
JO pekar också på att det sker en övergång någonstans när en sådan inspektion övergår från tillsyn till att börja handla om att göra inre utlänningskontroller eller inleda förundersökning.

JO skriver:

"Det av största vikt att de poliser som genomför inspektionerna känner till inom vilket regelverk de agerar och vilket utrymme för tvångsåtgärder som finns."

Färre inspektioner
Problemen med otillåten utländsk arbetskraft har diskuterats länge och kopplas ofta samman med en dålig arbetsmiljö, dåliga villkor och sämre löner. Samtidigt gör Arbetsmiljöverket allt färre arbetmiljöinspektioner.

En nordisk rapport från 2016 visar ett kraftigt fall, från 35 000 förrättningar i Sverige år 2000 till 20 000 år 2015.

I till exmepel Danmark har däremot antalet "tillsyner" legat på nästan samma nivå, 27 000 under hela femårsperioden. Detta trots att Danmark har hälften så många invånare som Sverige.

Företagen är problemet
Arbetsmiljöverket har däremot ansett att det verkliga problemet är "de företag som varken vill eller kan skapa en bra arbetsmiljö eller ett bra arbetsliv, den så kallade 'grå sektorn'. Detta oavsett om företagen är utländska eller inte”.

JO konstaterar i sitt remissyttrande att "det finns behov av ett förtydligande i det fortsatta lagstiftningsarbetet" och att hon "inte kan tillstyrka" att förslagen genomförs utan ytterligare bearbetning.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt