Skip to content

Begränsat borgensansvar trots oklarhet om vad förlikning reglerat

LED-ljus. Foto: Eric Kayne/AP

Hovrätten begränsar borgensansvar trots oklarheter om vad förlikningsavtal inneburit. Man har reglerat skuld men inte kunnat fastställa hur stor del av beloppet som rört köpeskilling respektive borgensåtagande. 

 

 

Ett bolag hade under sommaren 2010 ingått två hyresavtal med ett finansbolag avseende nyttjanderätt till två LED-skyltar och till en så kallad eventtrailer.

En 52-årig man gick tillsammans med sin affärspartner, som han ägde bolaget tillsammans med, solidariskt i borgen såsom för egen skuld för fullgörandet av bolagets samtliga förpliktelser mot finansbolaget.

Finansbolaget sade i augusti 2014 upp hyresavtalen eftersom bolaget inte hade betalat förfallna hyresbelopp. Finansbolaget och 52-åringens affärspartner träffade då en förlikning, som stadfästes, med innebörden att partnern skulle betala två miljoner kronor mot att finansbolaget överlät äganderätten till LED-skyltarna och eventtrailern.

Stämde borgensmannen
Finansbolaget stämde därefter 52-åringen och bolaget vid Södertälje tingsrätt och yrkade på att få betalt för förfallna hyresbelopp och skadestånd avseende restvärdet av obetalda hyror.

52-åringen hävdade tillsammans med bolaget att förlikningen inneburit en total reglering av bolaget och borgensmännens ansvar samt att finansbolaget därför inte haft rätt att kräva ytterligare belopp enligt hyreskontrakten.

Ingen jämkning av avtalsvillkoren
Tingsrätten ansåg att det inte var visat att förlikningsöverenskommelsen även omfattat förhållandet mellan finansbolaget och bolaget samt den 52-årige mannen. Det hade heller inte framkommit några omständigheter som motiverade jämkning av avtalsvillkoren eller borgensåtagandet.

Tingsrätten fann därför att bolaget och 52-åringen var betalningsskyldiga på så sätt som finansbolaget gjort gällande.

Däremot ansåg tingsrätten att finansbolagets yrkande om ett förbehåll om en framtida rätt att framställa krav avseende mervärdesskatt saknade laglig grund.

Begränsat borgensansvar
Svea hovrätt finner inga skäl att ändra tingsrättens dom såvitt avser bolaget men däremot att begränsa 52-åringens borgensansvar.

Hovrätten konstaterar att det av förlikningen inte framgår hur stor del av förlikningsbeloppet som avser köpeskilling respektive infriande av borgensåtagande och att denna oklarhet bör falla tillbaka på finansbolaget som har haft bäst möjlighet att säkra bevisning i den delen.

Domstolen anser att 52-åringens ansvar bör bestämmas till hälften av huvudskulden efter avräkning med det belopp på två miljoner kronor som affärspartnern betalat vid förlikningen, sammantaget drygt en och en halv miljon kronor.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt