Skip to content

Barns examensceremoni har inte ansetts vara särskilt ömmande skäl - nekades permission

Foto: Jessica Gow/TT

En man som varit intagen på kriminalvårdsanstalt har nekats permission för att närvara på sin dotters examensceremoni. Ceremonin har inte ansetts utgöra ett särskilt ömmande skäl då dottern är vuxen.

 

En 59-årig man som är intagen på kriminalvårdsanstalten Kolmården ansökte om permission för att kunna närvara när hans dotter fick sin läkarexamen i juni 2017.

Kriminalvården valde att avslå hans ansökan på grunden att en läkarexamen inte utgjorde ett sådant särskilt ömmande skäl som motiverar permission.

Finns stöd i praxis
Förvaltningsrätten i Linköping gjorde senare en annan bedömning och menade att en universitetsexamen är jämförbar med bland annat en konfirmation som enligt praxis kan motivera permission.

Rätten beslutade därför att upphäva Kriminalvårdens beslut och återförvisade målet till myndigheten för ny prövning.

Kriminalvården överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping som gör en annan bedömning än förvaltningsrätten.

Fanns inget barnperspektiv
Kammarrätten menar att möjligheten för en intagen att närvara vid sitt barns födelse respektive konfirmation eller studentexamen visserligen kan utgöra synnerliga skäl för permission eftersom ”barnperspektivet” är påtagligt i dessa situationer.

I målet är den intagnes dotter dock vuxen vilket innebär att nämnda perspektiv inte gör sig gällande på samma sätt. Mot den bakgrunden väljer kammarrätten att bifalla Kriminalvårdens överklagande och 59-åringen nekas permission.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt