Skip to content

Vållandedömd polis frias i hovrätten - trots vådaskjutning efter biljakt

Foto: Johan Nilsson/TT

En polis som dömts för vållande till kroppsskada efter att ha öppnat eld mot en personbil frias helt i Svea hovrätt. Enligt hovrätten har skjutningen varit tillåten med hänsyn till så kallad putativ nödvärnsrätt.

 

Bakgrund
En polispatrull skickades hösten 2015 till Bagarmossens centrum utanför Stockholm, där en person skulle ha hotat andra med pistol. När poliserna närmade sig fattade de misstankar mot en mötande bil som kördes av en person som stämde in på signalementet för pistolmannen. När polisen försökte stoppa bilen ”rivstartade” den och en biljakt inleddes i närliggande villaområden.

Polisen lyckades efter ett tag preja personbilen och skada dess ena bakdäck så att bilen inte längre gick att köra.

En nu 41-årig polis som vid tidpunkten fungerade som yttre befäl klev då ut och närmade sig personbilen tillsammans med sin kollega och avlossade i detta skede tre skott mot bilen.

Ett av skotten gick genom bakdörren på bilen och träffade en man som satt där i vaden. När bilen genomsöktes visade det sig att en av passagerarna var efterlyst för verkställighet av ett fängelsestraff, men några vapen påträffades inte.

Polisen som avlossade skotten har uppgett att hon varit övertygad om att det varit pistolmannen som kört bilen och att han varit farlig eftersom han försökt fly från polisen. Hon har upplevt situationen som ”livsfarlig” och varit mån om att fort ta sig ut ur polisbilen och ”snäva av vinkeln”, för att inte bli en måltavla för någon i personbilen, som hade tonade rutor.

Trots upprepade rop om att personerna i bilen skulle komma ut med händerna i luften hände ingenting och hon avlossade då tre varningsskott ned i marken, har hon berättat i tingsrätten.

Putativ nödvärnsrätt
Tingsrätten anser att omständigheterna har gjort att poliserna med fog uppfattat situationen som riskfylld och stressig. Ingen av poliserna har dock tyckt sig se vapen eller någon som letat efter vapen och någon nödvärnssituation har inte förelegat vid skottlossningen.

Domstolen godtar dock – med hänsyn till de risk- och stressfyllda situationer som poliser i yttre tjänst utsätts för – att polisen upplevt sig stå inför ett överhängande brottsligt angrepp och därför haft så kallat putativ nödvärnsrätt.

Tingsrätten anser dock att det har ”funnits mycket goda skäl för polisen att förhålla sig avvaktande, frysa läget och invänta effekten av att man fått stopp på bilen”.Domstolen betonar här att passagerarna kunnat vara chockade eller omtumlade efter prejningen. Poliserna kunde istället för ”den mer offensiva åtgärden” att röra sig framåt och skjuta varningsskott till exempel ha sökt skydd bakom polisbilen.

Agerat oaktsamt
Att som polisen springa fram och kort tid efter uppmaningen att lämna personbilen skjuta tre varningsskott måste med hänsyn till de stora riskerna också anses uppenbart oförsvarligt, och den putativa nödvärnssituationen gör därför inte agerandet straffritt.

Polisen kan inte heller gå fri med hänsyn till så kallad nödvärnsexcess, konstaterar tingsrätten.

Även om man skulle anse att polisen haft rätt att skjuta varningsskott har utförandet – där skotten bevisligen träffat bilen –ändå varit oaktsamt. När en polis väljer att avlossa sitt tjänstevapen måste det också ske under så säkra former som möjligt. I det aktuella fallet handlar det om skott från ett par meters håll som riktats nedåt, men där risken för att bilen skulle träffas ändå varit ”påtaglig”, menar tingsrätten.

Tingsrätten anser därför att polisen har varit oaktsam när hon utan lagstöd öppnat eld mot bilen. Hon har vid tillfället haft att räkna med att det fanns passagerare i bilen och att en av dessa skadats är en ”adekvat följd” av oaktsamheten.

Eftersom kroppsskadan inte har varit ringa döms hon därför nu för vållande till kroppsskada.

Polisen – som enligt uppgift från Polisens ansvarsnämnd fick behålla jobbet även vid fällande dom – dömdes till 80 dagsböter på sammanlagt 32 000 kronor. Tingsrätten anser dock inte att det finns sådana synnerliga skäl som krävs för att polisen ska bli personligt skadeståndsskyldig för den skada som hon vållat i tjänsten, utan det är något som Polismyndigheten ska svara för.

Den skottskadade mannens krav på drygt 70 000 kronor i skadestånd ogillades därför.

Svea hovrätt river upp den fällande domen
Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning om att polisen när hon öppnat eld inte har stått inför något påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp som berättigat till nödvärn.

Den nödvärnssituation som polisen säger sig ha upplevt har heller inte varit verklig.

Hovrätten godtar dock polisens uppgifter om att hon vid tillfället varit övertygad om att pistolmannen från Bagarmossens centrum befann sig i bilen, att han på alla sätt ville undkomma polisen och att han skulle kunna öppna eld mot polisen efter att bilen stannat.

Hon har också förklarat att hon inte har sett det som ett alternativ att hålla sig avvaktande och ”frysa läget”.

Enligt hovrätten skulle det inte ha varit uppenbart oförsvarligt av kvinnan att öppna eld och skjuta varningsskott om hennes felaktiga uppfattning om läget skulle ha varit korrekt.

Att i en putativ nödvärnssituation bete sig på ett sätt som hade varit tillåtet om nödvärnssituationen varit verklig kan enligt hovrätten inte heller anses oaktsamt.

Det finns också flera omständigheter i målet som gör polisens antaganden mer befogade, bland annat körningen och att förarens signalement stämt in på pistolmannens. Slutsatsen blir att det inte var oaktsamt av polisen att skjuta varningsskott.

Enligt hovrätten var eldgivningen heller inte så dålig att detta i sig varit oaktsamt, även om varningsskotten träffat en person i bilen.

Utredningen i målet visar dels att det inte är mer oaktsamt att rikta varningsskott nedåt i marken än uppåt i luften, dels att handhavandet av vapnet inte har varit oaktsamt.

Polisen har därför inte gjort sig skyldig till vållande av kroppsskada. Missuppfattningen om situationen kan inte heller bedömas som oaktsam och polisen ska inte dömas för tjänstefel, avslutar hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

När någon polis dömts i TR är i HovR favoritordet "inte".

Ibland kan man inte låta bli att förvånas över juristers resonemang. Att i en beskriven situation inte ge sig tid till att först få en överblick och därefter agera är enligt hovrätten inte uppenbart oförsvarligt.
Att omgående skjuta in i en stoppad bil för att man tror något är således helt legalt och de skador man orsakar får den skadade själv ta på sig skulden för. Om jag förstått situationen så var den skadade bara passagerare och inte misstänkt för något. Om vi nu ska prata om inbillade förutsättningar så kan man fråga sig om resultatet blivit detsamma om den skadade varit ett minderårigt barn.
En sista fråga bara. Polisen har enligt hovrätten inte gjort sig skyldig till vållande av kroppsskada. Vem är det då som orsakat skottskadan?

Jag antar att polisen sett såväl förare som passagerare när de mötte bilen och att ett minderårigt barn inte hade stämt in på signalementet. Så om förutsättningarna ändras så mycket hade nog polisen, rätteligen, blivit dömd. Sen är passageraren inte helt utan skuld som sätter sig i en bil med en efterlyst man som gasar iväg från polisen. Med det sagt så var det naturligtvis olyckligt att de sammanblandades med en annan bil.

För att besvara din sista fråga är det naturligtvis polisen som orsakat skottskadan, men hon var inte oaktsam när hon gjorde det. Det måste du väl ändå förstå?

"Sen är passageraren inte helt utan skuld som sätter sig i en bil med en efterlyst man som gasar iväg från polisen"

Vad är det där för slags logik? Eller jo jag vet, den är hämtad från Riksenheten för polismåls handböcker...

1.Begär du alltid utdrag ur Belastningsregistret samt från ASP före det att du åker med någon?
2.Tittar du en i spåkula och gör bedömningen huruvida föraren kan tänkas köra ifrån en polis vid ett eventuellt stopp?

Jag syftade på min egen moraliska uppfattning angående passagerarens skuld - som du naturligtvis inte behöver dela. Däremot är det så klart irrelevant för domstolens bedömning. Vad som är relevant är ju emellertid att bilen gasade därifrån eftersom det stärkte polisens subjektiva (men i efterhand felaktiga) uppfattning. Så visst bär även föraren ett mått av skuld för passagerarens skada.

Det är väl knappast irrelevant för domstolen. Den behandlar ju frågan om vållande till kroppskada.

Att TR anser att det inte är polismannen personligen som är ansvarig när denne avlossar sitt tjänstevapen, det är så befängt att det nästan framstår som om någon på chefsjuristfunktionen hos polismyndigheten författat ordalydelsen.

Bättre upp med HovR som löper linan fullt ut och frikänner polismannen helt och hållet.
För skulle man döma polismannen i det här fallet, då blir det ju svårare att blunda för ihjälskjutningar av 69åriga män i deras hem...

Jag förstår inte vad du menar med din första mening och greppar inte heller referensen med den 69-åriga mannen?

Sen antar jag att tingsrätten menar att polismyndigheten skulle bära delar av det enskilda anspråket. Är det vad som upprör dig eller har du gjort en annan tolkning av domen i den delen? (har inte läst den själv)

Första meningen avhandlar ju din harang om att passageraren hade sig själv att skylla som satte sig i bilen.

Den andra referensen avsåg det faktum att poliser kan skjuta ihjäl en 69årig man medels ett huvudskott i hans eget vardagsrum (i ett läge när han endast utgjorde en fara för sig själv, om ens det) utan att det ens renderar en brottsmisstanke.

Nej, TR vet att polismyndigheten i sådana fall skulle vägra ersättning och i förlängningen skulle Skarhed (som i slutskedet får ärendet när det överklagas), ge uttryck för precis samma inställning som det är tänkt (dvs ge avslag).

Nej, upprörd kan man inte bli (när något är normaliserat, då är man mest trött).

Jag hoppas att fallet avser den händelse som blev filmad. Den visar hur allvarligt poliskvinnan uppfattade situationen. Nu då poliser allt oftare ställs inför brottslingar med skjutvapen som inte drar sig för att skjuta, måste de ha möjlighet att skjuta för att slippa bli offer. Naturligtvis visar facit att det kunnat finnas alternativ hantering men det hjälper inte den polis som inte vill sätta sitt liv i pant ! Framför allt de poliser som nu tvingas till utsatta områden måste tyvärr räkna med att skjuta för att lösa uppgiften och överleva ! Det är smärtsamt att verkligheten blivit så omänsklig !

Menar du på fullt allvar, att man skall skjuta i förebyggande syfte?

Är polisens undergång avhängig dysfunktionell ledning, ministrar och amatördomare i domstolarna?

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/49565-du-ar-ute-pa-gru...
"Jag lyssnade på dig Anders Ygeman när opinion Live sände från Almedalsveckan på Gotland. Jag blev djupt bekymrad när jag hör hur lite du vet om polisen och hur dysfunktionell denna myndighet just nu är!.
Mvh.

För säkerhets skull. Skjut först och fråga sen. Putativt nödvärn. Oaktsamt. Varningsskott. Verkanseld. Jag gissar att polisen har en variant som är båda eldtyperna samtidigt. Man kan skuta både i luften och i marken, men vad säger lagen om en kula siktad en halvmeter från huvudet, så att den utsatte hör vinandet bra. Passar det ena begreppet inte in tar man bara ett annat. För en polis är det alltid detta läge då de skall jaga och kolla upp någon i bil som de tycker kört konstigt eller inte stannat i en kontroll. Att tro att ett hot som inte finns, finns, kallar psykiatrin för paranoia. Här är det en ursäkt som friar. Man hade anledning att tro säger man.

Människor kan fly polisen av tusen orsaker och alla betyder inte att de har skjutvapen i bilen. Kanske hade de snott fyra fälgar från en bil som låg i bagaget eller så kan de haft drogproblem eller narkotika på sig eller kanske så banalt som saknat körkort och druckit två starköl.

Polisen kan inte se allt in i en bil på avstånd i en viss vinkel i ett visst ljus. Bara en liten handrörelse av förare eller passagerare - som aldrig kan bevisas - räcker för ett dödsskott med hålmantlade dumdumkulor förbjudna i krig. 99% sannolikhet att polisen blir friad av den anledningen att varje ord de säger tas som den absoluta objektiva hela sanningen. Vem kan säga emot två eller fyra poliser om du samtidigt är misstänkt eller var det. Polisen vittnar i egen sak i princip ensamma på arenan.

I USA fälls de inte för flera skott i ryggen på en obeväpnad person heller. Åtta bullets kan behövas för att fälla en tonåring, tydligen.
Med dessa domar här kan man alltid komma undan om man vet hur man skall säga och det vet alla poliser. Det är väl spritt och inövat. De kan alla situationer eftersom de har rutin av detta i jobbet och vet vad som brukar förekomma. Allt är inoljat och välslipat.

Vi ska komma ihåg att polisen med liknande agerande om det var riktigt att tro att ett eller flera skjutvapen finns i fordonet, kunde med sitt skjutande sätta igång ett livsfarligt skjutande i självförsvar från de jagade som kanske inte hänt annars. Var det inte något åt det hållet i Malexander? Kanske var det bara polisens uppmaningar eller förföljelse som utlöste händelsen och att de jagade hade mycket eldkraft i sina automatiska vapen.

Ingen har sagt att det är lätt att vara polis. Vi kan tacka dem för mycket. Dock måste vapen med den ammunition de har nu användas med största försiktighet och kyla, eftersom ett enda skott i benet med den nuvarande ammunitionen kan leda till döden. Bilplåt och bilrutor ger inget skydd.
Dessa domar gör att det blir ännu mer fritt fram att tolka situationer som man vill utan påföljder.

Polisen har ju uppenbarligen "missat" med sina "varningsskott" som skall avfyras i säker riktning. Detta borde ju göra att någon form av ansvar kunde utdömas? Nu var det ju bara "tur" att det var en efterlyst i bilen.

Denna "rena tur" är nog en klen tröst för killen som blev skjuten, som inte var efterlyst för någonting.

Tycker att det är rätt uppenbart att det i det här fallet har varit en polis som agerat korrekt (avvaktat bakom bilen med vapnet redo) och en polis som sett för många actionfilmer och som dessutom inte har koll på hur man hanterar sitt tjänstevapen. Om en trygg skytt skjuter varningsskott mot en bil på nära håll ska skotten inte kunna träffa i bilen, utom möjligen efter rikoschett.

Jag undrar om det hade blivit ett annat utfall om den skjutande polismannen varit just man.
Vi människor är ju allt för ofta allt för snabba att bilda oss en uppfattning om människor och hade den här polisen nu varit en man ca 185 - 190 cm och ca 100 kg stor. Och hade han dessutom gett ett starkt och säkert intryck vid HR förhandlingen, hade det då kunnat ha blivit ett annat utfall? Jag vet att det ska inte spela någon roll, men domare och nämndemän är ju faktiskt människor de med.
Av vad man har kunnat läsa i artikeln, tycker jag det är märkligt att kvinnan friades.
Varningsskottet som gick in i bakdörren, var det en rikoschett eller siktade kvinnan mot bilen. I så fall känns det som verkanseld.

Jag blir både förvånad och förbannad.
En polis skjuter in i en bil för hon tror att det finns ett överhängande latent hot mot henne. Ingen i bilen var beväpnad och bara en blev skottskadad i vaden. Polisen frias från alla misstankar.
En annan polis skall lägga omkull en misstänkt på en tjock madrass i en cell. Båda faller och polismannen döms för misshandel och avskedas. Han döms för att han trots risken för fritt fall försökte lägga omkull den handbojade mannen på angivet sätt. Nyköpings tingsrätt fällde och Svea hovrätt fastställde.

Man skulle kanske kunna köpa att situationen var sådan att det kunde motivera att skjuta varningsskott, men att skjuta TRE varningsskott och dessutom missa så grovt med ett av dessa att det inte bara träffar bilen utan även går så högt att det träffar dörren och en person i bilen är något mastigt.
Sannolikheten att det skulle handla om en rikoschett måste vara tämligen liten och även i det läget borde det betraktas som oaktsamt pga antalet varningsskott. Vilket syfte uppfyller tre varningsskott? Det verkar troligare att den misstänkte gärningsmannen i det läget skulle uppfatta det som att polisen ifråga var fullständigt galen och bara väntar på att skjuta honom om han kliver ur bilen.

När statsanställda står åtalade får domstol INTE snacka om "känslor" PUNKT!

Sverige är en katastrof... en bananrepublik.