Skip to content

Uppsopad gatusand har ansetts vara avfall - bolag anmälningspliktig för lagring

Foto: Pontus Stenberg/TT

Ett bolag har ansetts vara anmälningspliktig för lagring av gatusand. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är uppsopad gatusand att likställa med "avfall" i miljöbalkens mening.

 

Bakgrund
I juni 2013 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun att förelägga ett bolag att inkomma med anmälan om anläggningar för mellanlagring av sopsand. Anmälningsplikten gällde endast när den totala avfallsmängden vid något tillfälle översteg tio ton.

Bolaget överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län och hävdade att sanden inte var att betrakta som avfall. Länsstyrelsen avslog överklagandet.

Även Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, MMD, avslog senare överklagandet sedan bolaget överklagat ärendet dit.

MMD menade att sanden måste betraktas som ett avfall, då skälet till att sanden tas bort efter vintermånaderna är att den inte längre är önskvärd utan istället medför olägenheter.

"tillverkning av rena gator" är inte en produkt
Bolaget har också argumenterat för att sanden då den mellanlagras inte är ett avfall, eftersom den kan användas till andra ändamål direkt efter uppsopningen.

Enligt bolaget skulle därför sanden ses som en biprodukt, något som MMD inte höll med om eftersom sanden inte kan anses vara en biprodukt av ”tillverkning av rena gator”.

MMD ansåg inte heller att bolaget har visat att sanden faktiskt ska återanvändas och inte bara deponeras.

Definition av "avfall"
Bolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

MÖD konstaterar att miljöbalkens definition av avfall är att det är ett ämne eller föremål som innehavaren vill göra sig av med.

Ett avfall upphör att vara ett avfall när det har förberetts för återanvändning.

MÖD konstaterar att bolaget på uppdrag av kommunen tar upp sanden när kommunen, som är ägare av sanden, vill göra sig av med den.

Sanden är därför ett avfall när den samlas upp. Sanden fortsätter sedan vara ett avfall när den lagras av bolaget, eftersom den inte kan användas direkt i det skick den har efter uppsamlingen, utan måste siktas först.

Nämnden har därför haft fog för sitt föreläggande och bolagets talan avslås.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt