Skip to content

Tysk lag ska tillämpas på tvist med svenskt bolag - trots att "karakteristisk prestation" skett i Sverige

Foto: Emil Langvad/TT

Trots att ett svenskt bolag utfört sin "karakteristiska prestation" i Sverige ska tysk rätt tillämpas vid tvist. Avtalets utformning vägledande för bedömning.

 

Bakgrund
Ett svenskt bolag verksamt inom träningsbranschen hade lyckats etablera sig på den tyska marknaden.

I samband med etableringen hade det svenska bolaget hamnat i konflikt med ett tyskt bolag med avseende på den tyska marknadsföringslagstiftningen.

För att tillgodose det tyska bolagets krav gick det svenska bolaget med på att i en ”vitessanktionerad utfästelse” avstå från vissa marknadsföringsåtgärder.

Det tyska bolaget ansåg dock senare att det svenska bolaget inte hade levt upp till avtalet och bolaget väckte därför talan i Stockholms tingsrätt för att få ut vitesbeloppen.

Rom 1-förordningen tillämplig
Det svenska bolaget hävdade att svensk rätt skulle vara tillämplig på tvisten medan det tyska bolaget ansåg att tysk rätt skulle vara tillämplig.

Tingsrätten bedömde att denna fråga var så avgörande för målet att den skulle avgöras i en mellandom.

Rätten fann att den så kallade Rom I-förordningen var tillämplig på tvisten. Man fann vidare att inget tydligt lagval hade gjorts mellan parterna och att lagvalet, enligt artikel 4.2 i förordningen, därför skulle bestämmas av var avtalets ”karakteristiska prestation” hade utförts.

Denna ansågs ha utförts i Sverige på grund av att det varit det svenska bolaget som hade förpliktigats att avstå från vissa marknadsföringsåtgärder.

Tyskt avtal
Det tyska bolaget hade dock framfört att avtalet under alla omständigheter skulle anses ha en ”uppenbart närmare anknytning” till Tyskland enligt Rom I-förordningens artikel 4.3, en artikel som har företräde framför ovan nämnda artikel 4.2.

Tingsrätten fann att då avtalet upprättats av tyska jurister på tyska och handlade om tysk rätt hade det en uppenbart närmare anknytning till Tyskland och därför skulle tysk lag också tillämpas i målet.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu fastställer tingsrättens dom. Hovrätten betonar att även om artikel 4.3 i Rom I-förordningen ska tillämpas restriktivt så ska det samtidigt ske en helhetsbedömning av alla omständigheter i fallet - en bedömning som leder till slutsatsen att tysk lag ska tillämpas i det här fallet.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt