Skip to content

"Transportstyrelsens IT-skandal kan vara toppen på ett isberg - detta gäller juridiskt för outsourcing"

ANALYS/DEBATT - av advokaten Conny Larsson, specialiserad på bl. a. IT-rätt och säkerhetsjuridik, Advokatfirman Gärde & Partners

 

Är IT-skandalen hos Transportstyrelsen bara toppen på ett isberg - hur hanterar övriga myndigheter reglerna om sekretess och tystnadsplikt när det blir fråga om outsourcing?

1. Bakgrund

Transportstyrelsens beslut under 2015 att genom outsourcing låta en extern leverantör sköta driften av fordons- och körkortsregistret utan att säkerställa att detta kunnat ske i enlighet med tillämpliga regler har fått en sådan dimension att det till och med kan föranleda en regeringskris.

Jag har i tidigare artiklar i Dagens Juridik uppmärksammat frågan om hur molntjänster och annan outsourcing kan användas utan att reglerna om sekretess eller annan tystnadsplikt åsidosätts. Frågan har dock inte hittills väckt något större intresse i den allmänna debatten och våra myndigheter, företag eller andra organisationer förefaller använda molntjänster eller på annat sätt outsourca sin informationshantering ungefär som vanligt.

Den aktuella IT-skandalen hos Transportstyrelsen är nu ett konkret exempel på den problematik som kan uppstå till följd av det juridiskt problematiska förhållandet mellan intresset av en effektiv informationshantering och reglerna om personuppgiftsbehandling, sekretess och säkerhet.

2. Sekretessfrågan

Transportstyrelsens outsourcing innebär att all information i registren, personuppgifter och uppgifter som omfattas av sekretess eller som särskilt behöver skyddas, har gjorts tillgänglig i de servrar, datahallar och datorer som leverantörerna disponerar. Dessutom är informationen tillgänglig i olika länder.

I och för sig saknas en uttrycklig legaldefinition av vad som ska anses utgöra ett ”utlämnande”, men eftersom leverantörerna och deras personal genom outsourcingen har eller kan få tillgång till själva informationen blir det mycket svårt att hävda att informationen inte har utlämnats.[1]  Därmed har Transportstyrelsen valt en lösning som kan anses innebära ett utlämnande av uppgifterna i registren till de anlitade leverantörerna.

Innan uppgifter får lämnas ut ska myndigheten göra en sekretessprövning och en menbedömning.[2] De olika sekretessformerna, sekretess med rakt skaderekvisit, sekretess med omvänt skaderekvisit och absolut sekretess, innebär olika förutsättningar för ett utlämnande. Hindret är starkare ju starkare skydd sekretessen utgör, så att det ställs högre krav på menbedömningen innan utlämnande får ske av uppgifter som skyddas av ett omvänt skaderekvisit än när det är fråga om ett rakt.[3]

På detta sätt utgör bestämmelserna om sekretess eller tystnadsplikt ett generellt hinder mot användandet av molntjänster eller annan outsourcing. Att det sedan genom olika åtgärder kan åstadkommas att ett utlämnande blir tillåtet eller behörigt är en annan sak, som innebär att hindret har undanröjts i det aktuella fallet.

För uppgifter som omfattas av absolut sekretess är skyddet ännu starkare och där ges inget utrymme för utlämnande efter en menbedömning.[4]

För uppgifter hos Transportstyrelsen gäller generellt sekretess med ett rakt skaderekvisit, vilket betyder att möjligheterna att lämna ut uppgifterna är större.[5] Dock måste en menprövning göras innan uppgifterna får utlämnas, vilket Transportstyrelsen förefaller ha underlåtit i det aktuella fallet. Det torde därtill finnas särskild anledning att ställa krav på Transportstyrelsens menbedömning när det som här varit fråga om ett generellt utlämnande av alla i registren ingående uppgifter och inte enbart ett utlämnande av vissa uppgifter i ett konkret fall.

Det måste vara nära nog omöjligt att kunna göra en generell menbedömning med en så omfattande mängd uppgifter som finns i registren och där det knappast går att ha en uppfattning om vad ett utlämnande eller röjande skulle kunna leda till för var och en av de personer eller andra subjekt som skyddas av sekretessen. Till detta kommer att Transportstyrelsen inte har en aning om vilka som kommer att kunna få tillgång till uppgifterna när registren förs i andra länder. Uppgifterna kan ju komma att utlämnas till myndigheter eller annan i enlighet med dessa länders nationella lagar.

Transportstyrelsen kan inte ha varit omedvetet om detta. När outsourcingen ändå genomförs kan det anses som att uppgifterna har gjorts tillgängliga och utlämnats till andra länders myndigheter, vilket omfattas av särskilda krav för att vara tillåtet.[6]

Således blir det svårt att uppfatta saken på annat sätt än att Transportstyrelsen har åsidosatt sin skyldighet att göra en ordentlig menprövning och att uppgifterna i registren har utlämnats i strid med sekretesslagstiftningen. Agerandet har ansetts utgöra ett straffbart brott mot tystnadsplikt[7] och föranledde att Transportstyrelsens generaldirektör fick och godkände ett strafföreläggande.

3. Något om säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förutom sekretessprövningen och menbedömningen enligt offentlighets- och sekretesslagen skulle även en bedömning ha gjorts om registren kan innehålla uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet. Enligt vad som framkommit innehåller registren till vissa delar sådana uppgifter om olika slags fordon och personal som kan angå rikets säkerhet, vilket innebär att även säkerhetsskyddslagen (1996:627) är tillämplig på outsourcingen med krav på olika åtgärder. Transportstyrelsen skulle bland annat ha ingått ett särskilt säkerhetsskyddsavtal med de olika leverantörerna[8], särskilt ha bedömt och vidtagit åtgärder för informationssäkerheten[9] och säkerhetsprövat den personal som ska ha tillgång till registren.[10]

Enligt vad som framkommit har Transportstyrelsen inte gjort någon sådan bedömning eller vidtagit några sådana åtgärder. Om registren innehåller information som rör rikets säkerhet torde det vara mycket olämpligt att låta sådana uppgifter behandlas utomlands, eller rentav även hos någon utomstående aktör inom Sverige. Transportstyrelsen borde därför ha sållat ut sådana uppgifter och övervägt att fortsätta behandla dem hos myndigheten.

Således torde Transportstyrelsen även ha åsidosatt säkerhetsskyddslagen (1996:627) i samband med outsourcingen.

4. Personuppgiftslagen (1998:204)

När det gäller personuppgifter i registren kan det även strida mot personuppgiftslagen (1998:204) att låta dem behandlas utomlands eller av utomstående leverantörer. Eftersom registren kan innehålla uppgifter som utgör känsliga personuppgifter som exempelvis avslöjar de registrerades hälsoförhållanden[11], men även uppgifter som kan användas för att identifiera och spåra personer som omfattas av vittnesskydd och har hemlig adress.

Dessa aspekter är viktiga inte bara vid menprövningen enligt offentlighets- och sekretesslagen, utan får betydelse även för frågan om vilka säkerhetsåtgärder som krävs.[12] Därtill kommer att viss personal hos olika myndigheter som exempelvis bedriver underrättelseverksamhet kan ha kvalificerad skyddsidentitet och där skadan kan bli särskilt stor om uppgifterna sprids.[13]

Således torde Transportstyrelsen även ha åsidosatt de säkerhetskrav som enligt personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandling av personuppgifter genom att generellt lämna ut alla i registren ingående uppgifter till de olika leverantörerna i samband med outsourcingen.

5. Slutsatser

Att anlita externa aktörer för informationshanteringen är i många fall ett frestande alternativ. De externa leverantörerna har nämligen i de flesta fall en specialkompetens som gör att de sannolikt är mycket bättre än myndigheterna själva på att hantera informationen på ett kompetent, effektivt, billigt eller säkert sätt.

På detta sätt kan myndigheterna inte bara hålla nere sina kostnader för informationshanteringen (de slipper ha en egen infrastruktur, servrar, programvara m.m. och behöver inte heller ha någon IT-personal för ändamålet). De kan härigenom även få tillgång till en informationshantering som är både bättre och säkrare än vad myndigheten själv kan åstadkomma.

Att så är fallet gör dock inte att outsourcingen automatiskt blir laglig eller lämplig. Med andra ord helgar ändamålen inte alltid medlen, vilket tycks ha varit anledningen för Transportstyrelsen att besluta om undantag från reglerna i den aktuella upphandlingen.

Fallet med Transportstyrelsens outsourcing av fordons- och körkortsregistret är under alla förhållanden en viktig väckarklocka som indikerar att vi inte ska lita på att myndigheterna hanterar uppgifterna på ett lagligt och säkert sätt.

Det finns ingen anledning att tro att Transportstyrelsen är unik i sammanhanget. Det kan antas att många fler myndigheter, inte bara statliga utan även kommunala, i sin iver att få till en effektiv och kostnadsbesparande informationshantering väljer att genom molntjänster eller annan outsourcing anlita utomstående leverantörer. Då kan det även antas att myndigheterna i denna iver glömmer bort eller medvetet bortser ifrån sina skyldigheter enligt lag vad gäller sekretess, säkerhet och skydd för personuppgifter.

Risken är uppenbar att myndigheterna prioriterar effektivitets- och kostnadshänsyn och att de har outsourcat sin informationshantering i en utsträckning som är mycket tveksam ur ett laglighets-, säkerhets- och lämplighetsperspektiv. Ju känsligare uppgifterna är, desto starkare är skälen för att inte outsourca informationshanteringen.

Om uppgifterna samtidigt omfattas av sekretess enligt lag torde detta innebära ett förbud mot att låta någon utomstående sköta informationshanteringen, särskilt när det är fråga om uppgifter som omfattas av absolut sekretess eller omvänt skaderekvisit. Regler om personuppgifter, sekretess och säkerhet gäller naturligtvis inte bara när makthavarna tycker det är lämpligt.

Ett naturligt nästa steg är därför att göra en genomgripande undersökning av hur andra myndigheter skött sig. Det finns all anledning för oss att känna verklig oro för hur myndigheterna egentligen hanterar våra uppgifter och resultatet av en sådan undersökning kommer nog inte att lugna oss - snarare tvärtom.

Därför kan Transportstyrelsens IT-skandal skrämmande nog rentav vara toppen på ett stort isberg.[1] Jfr 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (1949:105)

[2] Se 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 6 kap. 2 och 4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

[3] Jfr. t.ex. 25 kap. 1-4 §§ § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

[4] Se t.ex. 19 kap. 3 § st. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

[5] Se 29 kap. 9, 10 och 11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

[6] Se 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se även NJA 1991 s. 103

[7] 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)

[8] 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627)

[9] 9 § säkerhetsskyddslagen (1996:627)

[10] 11-19 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627)

[11] 13 § personuppgiftslagen (1998:204)

[12] 31 § personuppgiftslagen (1998:204)

[13] Lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

29 comments

Mycket bra inlägg. Undertecknad har i flera sammanhang hävdat samma uppfattning beträffande utlämnande som framgår under punkten två, med ett begränsat gehör.

Så bra skrivet! Tack för det!

Helt klart kan man inte lägga ut saker som innehåller sekretess på privata
aktörer.

Sociala som nu anlitar konsulter skall så klart förbjudas att göra detta.

Ett närliggande område blir då bemanningsföretag inom sjukvården.

NÄR DET GÄLLER MILITÄRA HEMLIGHETER FINNS ETT ANNAT PROBLEM

Handlingar är oftast stämplade HEMLIG - när sådana kommer till främmande makt
blir de Mums-Mums - om de nu inte råkar vara skapade för fake.

Lösningen på problemet är oralt - dvs allt hemligt skall ske via mun-mot-mun.
När främmande makt då får sådan information kan de inte med säkerhet veta
om den är sann eller hemlig.

Det är ju smaart som faan - muntlig information kan vara - öppen, hemlig eller
rykten - endast de väääl insatta veet - o främmande makt har enormt svårt att
göra denna värdering.

Så ALLT hemligt o säkerhetspolitiskt skall m a o aldrig dokumenteras och sättas
på pränt.

Underbart klart och koncist. Detta borde vara obligatorisk läsning för samtliga berörda myndighetspersoner.

Intressent sammanfattning men den innehåller ett sakfel. Strafföreläggandet baserades på vårdslöshet med hemlig uppgift (Brottsbalken 19:9) och inte brott mot tystnadsplikten. Därmed får det väl anses klarlagt att i alla fall åklagaren ansåg att uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet kan ha röjts. I brist på domstolsprövning lär vi tyvärr inte få reda på om så verkligen var fallet.

Bra skrivet, tack för det ! Åklagarens hantering av Ågren-fallet ifrågasätts av många även inom rättsväsendet och kritiserar handläggningen av ärendet, det gör bland annat : SvD:s juridiske expert Mårten Schultz är inte övertygad att ett strafföreläggande är det bästa sättet att hantera brott av det här slaget. Min åsikt är att principiellt borde åtal väckas vid den här typen av fall. Strafföreläggande bör inte användas vid brottsmisstankar som har stort allmänintresse, säger han. Men det är inte för sent tjänstefelen innehåller flera brott och flera personer och åtal kan väckas ur allmänt synpunkt, av samhällsintresse.

Var strafföreläggandet ett sätt att förebygga en prövning i domstol? Handläggningen tycks ha skett bakom 'lyckta dörrar' Är det rättssäkert? Mårten Schultz har jag inte mycket till övers för. Han uppträder i många olika kostymer. SvD-kepsen är bara en av dem. Men vad vet jag en obildad pensionär.

Transportstyrelsens benämnda IT-skandal kom till våran kännedom år 2012 och ignorerats av kontaktade i riksdag, regering, departement och sedernera av både benämnda, etablerade och sociala medier.

Obestridlig fakta av undertecknad med team redovisat avseende så ock i Transportstyrelsens grova oegentligheter har skett ett antal gånger i Dagens Juridik, och per automatik anmälts olämpligt och raderats.

Transportstyrelsens benämnda IT-skandal har de facto oöverskådliga konsekvenser som inte ens försökt att stävjas, ty dess anstiftare ägnar den oersättliga tiden till att hämnas med i ord obeskrivlig détournement de pouvoir mot dem som år 2012 avslöjat oegentligheterna,.

De facto är så ock komprimerat redovisat i Dagens Juridik och per automatik anmält olämpligt och raderats, trotts att undertecknad och team påtalar att samtligt styrks med osedvanligt starkt bevismaterial inkluderande ljudupptagningar också avseende Transportstyrelsen.

Dagens Juridik bör kräva kontrollerbara namn och e-mail uppgifter av de politiska debunkers som under flera olika alias konstant anmäler all fakta olämplig och möjligen kommer så ock DJ redaktion att bli förvånade över vem som döljer sig bakom aliaserna med allehanda för dagen valda titlar som de Googlat fram!
Mvh, Thérèse Angélique med Pro Bono Team.

Hmm. Varför klassades inte informationsmängderna var för sig? ALL information kan per definition inte vara sekretessbelagd. Den information som anses vara sekretessbelagd ska enbart hanterad av SUA-klassad personal (och företag) i tre olika klasser. Varför nämns outsourcing i detta fall? Slipper de anställda alltså SUA-klassning enbart just för att de är statligt anställda? Är inte det exakt samma problem? D v s outsourcingen i sig är inte problemet?

Hanteringen inom en myndighet innebär inte samma problematik eftersom uppgifterna inte lämnas ut till någon extern part. Outsorcingen är problemet. Sen kan det förstås vara så inom en myndighet att inte alla har tillgång till alla typer av handlingar som finns där.

De som hanterar informationen ska genomgått relevant prövning oavsett var de är anställda.
Vid outsourcing till utlandet är prövning svår att genomföra (eller omöjlig) och det tillkommer risker relaterade till andra länders lagar som inte finns inom landet. Outsourcing inom landet kräver relevant prövning av personal, men lagarna är de samma.

Informationsmängderna bör rimligen vara klassade var för sig, men ur IT-administrationshänseende så kanske man hanterade hela databasen såsom högsta säkerhetsklass även om de anställda som hanterade enskilda uppgifter var klassade efter de uppgifter de skulle hantera.

Bra skrivet!
Maria Ågren och Transportstyrelsen var 2015 uppenbarligen medvetna om att utsorkningsavtalet till det amerikanska datorföretaget IBM var förknippat med ett avsteg från gällande lagstiftning. Detta blev Näringsdepartementet informerat om, utan synbar reaktion.

"Isberget" torde också inbegripa att, avsteget från gällande lagstiftning blev de facto sanktionerat av tjänstemännen på Näringsdepartementet. Kan det ha att göra med Sveriges relativt täta säkerhetspolitiska förbindelser med USA?

Är inte även Säkerhetsskyddsförordning 1996:633 (bla. 10a) relevant för att utröna om fel begåtts?

"Historiskt arbetsolycksfall regeringskansliet öppnade dörren EU lagstiftning" Dagens juridik: Härligt underbart öppenhet och transparens möjlighet debattera sakfrågor. Jag såg idag Sveriges ledande IT säkerhet expert Robert Malmgren beklagade sig hur vi inte lärt från tidigare misstag händelser Logica incident 2012. Detsamma gäller vården som lider fullt utvecklad demens lite märkligt eftersom Sverige delar ut vetenskapens finaste utmärkelse Nobelpriset i Medicin. För några år sedan outsourcade sjukvården delar av patientjournaler och var oerhört kritisk redan då för vården läcker som ett såll är det inte käften som går så sladdras det på högsta nivå. Obehagskänslan är än värre idag för de som ser väldigt allvarligt på att körkort hamnat i händerna på ett öststatsland men är regeringens ansvar trygga säkerheten för utsatta medborgare. Ja händelsen vid Transportstyrelsen gav EU skrämselhicka och garanterat öppnat dörren kommande EU lagstiftning meddelar/visselblåsarskydd är bara en tidsfråga. Är avsevärd skillnad på "visselblåsare" dvs anställda/arbetstagare som larmar om oegentligheter/lagbrott på sin arbetsplats jämförelsevis Assange eller än värre Snowden. Arbetstagare har en insyn och specialkunskap som ingen journalist kan tillgå utöver är digitala medier nya möjligheter för arbetstagare/visselblåsare att sprida nyheter på några sekunder över världen. Sverige har aldrig förstått den kopplingen som lika viktigt för demokratin som när tryckfrihetslagstiftning infördes det är min omvärldsanalys och vad som är att vänta i framtiden.. Regering, riksdag och arbetsmarknadens parter har därmed misslyckades i sin omvärldsanalys från visselblåsarfrågans internationella tyngd samband införandet förstärkt meddelarskydd 1 jan 2017. Lagen skulle kompletterats med någon form statliga garantier, juridiskt och ekonomisk beskydd för arbetstagare som larmar i säkerhetsfrågor av betydelse för Sverige. Ytterligare pinsamt för UD som gav FN största visselblåsare Anders Kompass nytt jobb och beskydd där Danmarks UD ställer sig som beskyddare och initiativtagare världens största anti- korruptions konferens i Köpenhamn oktober 2018, pinsamt usch ja...Nyligen belönades två visselblåsande bankanställda i USA med rekordstor belöning $61 million. Jag sitter här och funderar hur en hel nation och medföljande maktelit kan skrämma vårdpersonal till tystnad? Det är en motsvarande historisk händelse som den IT skandal som skämt ut Sverige inför omvärlden. Ps. Alla kan begå fel och är beredd att förlåta men krävs då snabba besked där vissa hänger väldigt löst. Våra politiker synes vara lika usla kålsupare och därmed ökar missnöjet för etablerade partier där förtroendet för politiken är rekordlågt men Universitet, sjukvård och Kungahus står sig väl.Vissa hävdar historien saknar betydelse men 2012 är inte så länge sedan enligt Sverige ledande IT-och säkerhetsexpert Robert Malmgren ;)

Märklig grammatik ;)

Skadegöraren skall stå för skadan. Först när skadeverkningarna av statens hantering av alla de uppgifter som avtvingas oss medborgare blir kända bör de medborgare som känner starkt obehag av detta överväga lämpliga åtgärder mot staten och/eller dess representanter.

Fattar inte varför ankdammsregeringen INTE sålde dessa hemliga säkerhetsuppgifter till Främmande Makt istället för att Beeetaaalaaa För att Ge Uuut Uppgifterna.

Har någon hört uttrycket Die Dummen Schweden tidigare??????

Svensken är inte dum, tvärtom och det kan handla om en motsatt situation. Man kan inte utesluta att någon eller/och några fått betalning alt. någon typ av förmåner som mutor, dylikt för att uppdragen lämnades till fienden.

Vill anmäla avvikande uppfattning i frågan om "svensken" är dum eller inte. Anser att ett folk som tillåter politiker ha total kontroll över lagstiftningen utan reella möjligheter att stoppa lagar som inte borde ha införts inte kan anses ha alla hästar hemma. Lagrådsprövningen är inte nog. Även om det är bra att det tycks få mer uppmärksamhet med tiden. Intresset för att få en förändring till stånd verkar även svalt om man t ex ser till antalet "kommentarer" här när t ex konstitutionsdomstol varit på tapeten. Jag skulle vilja säga att "svensken" är mer upptagen av frågan om pengar. En mindre del med att skaffa mer trots att de har tillräckligt betydligt fler tillräckligt för att kunna existera. Det påstås ju även att "svensken" röstar med plånboken.
Men demokratins utveckling har "svensken" inte lagt tillräcklig energi på. Den har alltmer överlåtits till politiker och deras påhejare. Varför nationen nu befinner sig i den situation den gör.
Med lite för mkt som uppenbarligen inte fungerar så bra. Och hur smart var det?
Så när makten trummar ut att Sverige "går bra". Så är det ju bra. Men inte tillfyllest. Pengar löser inte allt. Dessutom är det ju tämligen svårt att kalla utfallet "jämlikt". Även om politiker älskar det ordet. Inte undra på att "svensken" deppar. Merparten är iaf inte dummare än att de ser vad som sker. Även om inter tillräckligt många kan göra en någorlunda korrekt analys. Så det blir depp och piller eller annat. För alldeles för många.

Lite dagsaktuellt händelser. I Stockholm är 4 av 10 vårdplatser stängda. Antalet stulna båtmotorer överstiger vida förra året. Över 400 stulna redan i år. Till ett värde av 200 miljoner. I Göteborg brinner polisens lokaler i ett industriområde!!.Från Malmö, vilka uppges ha dubbelt så många häktade som både Göteborg och Stockholm, rapporteras om antisemitiska demonstrationer lätt maskerade som Israelkritiska.
I rapport meddelar justitieminister Morgan J att samhället bör ta "större ansvar" för de 150 återvändande IS-krigare som tydligen redan har återvänt.! Skall dessa omskolas kanske?
Ja det var bara några få av dagens alla nyheter. Jag skulle kunnat få ihop en ganska lång lista. En typ av nyheter man fått vänja sig vid och med stor sannolikhet kommer att få se betydligt mer av.
Det är ju inte utan att man undrar varför och till vilken nytta.

Jag vet inte hur det är med er andra men jag tycker inte vår representativa demokrati är något vidare. Den blir alltmer dysfunktionell och odemokratisk som jag ser saken.
För när "Alla syrier får PUT" kablades ut över världen undrade jag vem/vilka som ansåg sig kunna fatta ett sådant beslut med de vittgående konsekvenser det kunde medföra. Jag kan inte heller se att det var det enda möjliga handlingsalternativet.
När det gäller "de afghanska flyktingbarnen" och utvecklingen där så kan jag ju inte förstå hur de kunde bli en fråga för svenska skattebetalare i den omfattning det blivit. Vilket jag försynt frågade en kvinna i bekantskapskretsen som ägnade sig åt att ta emot några av dessa. Svaret blev "jag hör att vi inte kan prata om detta"". Och så var det med den 40åriga vänskapen...
Jag menar att beslut som skapar så vittgående konsekvenser i samhället och berör så många inte ska få fattas av små kluster av människor. Det måste finnas dokumenterat brett stöd. Annars blir det problemen.
Men det verkar inte vara så mycket bevänt med demokratikänsklan hos de folkvalda. Vilket tydligt åskådliggjordes i Göteborg angående trängselskatten. Där besluten väl var fattade och kontrakt skrivna innan den framtvingade folkomröstningen som upprörda politiker försökte stoppa.
Iaf som jag minns saken.
Till sist. Hur har media skött sin "roll"? Inget vidare anser då jag och skulle kunna lätt kunna kvalificera delar av senaste decenniers skriverier som sanktionerad vuxenmobbning.
Snarlikt hur narkotikafrågan hanteras. Där all konstruktiv kritik tystats på liknande sätt.

Ja det var några valda noteringar inom "heta" områden. Med min uppfattning. Krossa mig nu gärna med fina beskrivningar av att vår demokrati är den bästa och mest livaktiga och att min uppfattning att vi blir närmast utklassade av Schweiz och ifrånsprungna av andra bara är en massa trams. Eller anmäl. Det verkar ju populärt om man ej gillar det man läser. Det hände t ex Olle Ekstedt. Här på DJ. När han skrev uppriktigt om hur han ansåg att svensk lagstiftning gick till. Det blev väl för magstarkt för ngn. Det är känsligt i Sverige.
Ha en bra helg bästa medresenärer i livsresan!

Avsaknaden av kommentarer talar sitt tydliga språk. Noterar med ett leende att det inte tog lång tid innan hemlighetsstämpeln var framme i den skandal som föranledde mina obesvarade kommentarer. Så låt oss då tysta se utvecklingen an. Det ska bli mkt spännande. :)

Strålande bra artikel!

"Nationalsocialistiska maktapparaten historiskt omdömeslöst misstag återinträde statssekreterare Agneta Karlsson" Regeringsduglighet, beredskap, planering kontra säkerhetsanalys: Att denna regering skulle klara krigsbrott tar för osannolikt och från dagens IT skandal och annat skit regeringen mörkat påminner motsvarande handfallenhet Tsunami katastrofen.

Det är något i partiets maktstruktur och maktapparat som inte lyckats omvandlas modern parti är "skumpigt" och går inte att överleva på gamla bedrifter eller ett specialområde arbetsmarknadspolitik eller skylla på hastigt påkommen flyktingskris när mellan östern brinner och flyktingströmmar leder genom Europa fanns noll beredskap där föreningsverksamhet fick rädda regeringen och Sverige ur skiten. Samhället håller på att faller sönder och trots höga skatter och ca 500.000 tecknat privat sjukvårdsförsäkringar och dubbelbeskattas ja har noll förtroende för sjukvård, polis, pensionssystem som inte håller måttet är genomgående låg prestationsförmåga bland etablerade partier där luftslott byggs av nya lagar som sällan används eller bryts regelbundet där statsapparat och maktelit upprätta vattentäta skott där obehöriga ej äga tillträde.

Som ledande expertis aldrig upplevt mig så "otrygg" under alliansen ( s) är toppstyrt, skakigt påvisat allvarliga brister systemkontroll eller så kantas partiet av fackskandaler som duggar tätt är sällan skådat uselt politiskt omdöme nästintill dekadens där pengar som inte intjänade egen kraft se på Kommunal dekadens och Anneli Nordström som fick smita ut köksvägen eller Mina Sahlin 100.000 tals kronor i skulder hos kronofogden där någon påstod "Det är sexigt att betala skatt" är något "fel" i partiets maktstruktur dessutom falskskyltat "arbetarpartiet" ja den svenska arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut idag domineras av serviceyrken, småföretag där industriproduktion outsourcat .

Ja några liknande excesser återfinns inte i den omfattningen bland allianspartier. Utöver är socialdemokrater och kommunister historiskt belastade sällan skådat HÖGMOD där regeringen idag mörklägger historiska nazistbrott och rasbiologiska undersökningar som genomfördes i nazismens namn i vården. ca 100.000 medborgare, samer, romer, judar, finländare, afrikaner och landsortsbor utsattes för de mest groteska medicinska undersökningar för de inte ansågs vara den renrasiga ariska rasen. Jag har sett fotografierna på 1000 tals nakna kroppar med blottade könsdelar där Sverige först i världen att inrätta rasbiologiskt institut. Byggnaden för rasbioligoska Institutet i Uppsala "dekanhuset" står fortsatt kvar och i statens ägo inte ett spår går att finna från sanna historien om Sveriges Dr Jekyl och Mr Hyde som begick grova övergrepp mot mina samiska förfäder, ja var det inte samiska gravar skändades där skelettdelar grävdes upp i rasbiologiskt syfte och hamnade på hyllorna på de finaste vetenskapliga institutionerna i Sverige, ja bara gud vet vilka övergrepp som skedde i Dekanhuset Uppsala för samtliga är döda idag men tursamt för denna regering som har som strategi låta medborgare att låta medborgare dö i tystnad så ingen kan berätta. Men trots jag vet mer än flesta inom många områden och född i Sverige med samisk bakgrund har ingen berättat, aldrig läst i skolan eller efterföljande utbildningar i folkhälsovetenskapens namn. ja fruktansvärda sanningen nationalsocialistiska statsapparaten som kidnappade samernas historia fick reda på förra året dvs. hur nazisterna i Tyskland anammade den svenska rasbiologin främsta företrädare nationalsocialistisk nazistläkare Herman Lundborg som begick historiska brott som inte skett i den omfattningen något annan nordiskt land .

Tyskland avstod riva koncentrationslägren för ansågs av historisk betydelse inte glömma sin historia medans nuvarande regeringen vägrar lyssna står tyst som alla andra. (s) och fackföreningar har verkat i symbios sedan tidernas begynnelse och är obehagligt för de som sett deras svarta hjärtan och blottlagt deras politiska lögner .Från samisk bakgrund och ursprungsbefolkning innebär konkret särskilt beskydd FN och Europakonventionen utöver historisk legitimitet sätta etikett på svenska rasister jag anser välförtjänt som Samerasisterna vid DO och samerasisten (s)tatssekreterare Agneta Karlsson lämnade ena dagen men togs in i värmen av samerasisten Annika Strandhäll tidigare ordförande facket Vision. ja var ska sleven vara om inte i grytan? Denna regering har åter uppvisat uselt omdöme beslutet återinföra Agneta karlsson i tjänst en historisk repris som legitimerat rasbiologer och nationalsocialistiska statsapparaten som begått grova brott mot samisk ursprungsbefolkning. Amnesty Sverige stödjer samernas upprättelse och sanningskommission liksom Biskop Antje Jacklen.
Ja om himlen ramlar ner eller när krisen knackar på dörren reagerar regering är som vissa neurologiska sjukdomar med nedsatt reaktionsförmåga, kanske dags skicka akutremiss för regeringskansliet till neurologen?

Från samisk folkhälsoperspektiv förstår idag varför samerna drabbats hårt av psykisk ohälsa för det jag vet idag och ingen berättat, och ingen gör något åt gör ont i själen det skaver men säger samtidigt väldigt mycket om Sverige är mycket förnissa men tomt, iskallt bakom glättade ytan. Det var den nya tidens egoism , rasism som byggde utanförskapets förorter lika mycket som samiska utanförskapsbygget Norra Sverige. Stockholmselit är så avtrubbad idag att de inte kan höra historiens vingslag om så pågår här och nu..

Jag ser högmodets högborg före fall där medborgarna ska tvätta sin smutsiga historia för att renas som nation om inte ser ond bråd död och stort framtida mänskligt lidande för Sverige.
Ja har burit mer på mina axlar än någon annan i folkhälsovetenskapens tjänst och förstod först sent att livets gåtor inte går att förklara vetenskapliga modeller. Har accepterat livsöde och martyrskap som ondskans axelmakter men skrivit historia kommande generationer som ingen annan. Sverige ska skämmas idag för eftervärldens dom kommer falla hårt mot samtliga från er tystnad och undfallenhet!

Avslut: Den s.k. "arbetarregeringen" och dess facksvans visade sällan skådad flathet och frånvaro sakkunskap historisk tid-och vändpunkt internationell legitimitet arbetstagare som larmar om lagbrott och oegentligheter här finns stora samhällsvinster att hämta men regering synes tro folket består av dumma valboskap. Visselblåsare utstår betydande risker, hot , trakasserier, sjukdom, vållande ekonomisk skada, ökad risk för självmord ja vem minns Socialsekreteraren Lars Persson, 53, som tog sitt liv sedan han upplevt sig mobbad av sin chef i Krokoms kommun där målet gick till domstol men om ej missminner mig frikändes arbetsgivaren samtidigt belönas två banktjänstemän vid JP morgan med 61 miljoner dollar i USA. Eftersom Sverige är så "pengakåt" och regering gör gemensam sak med facket om det kniper finns ingen anledning för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor känna förtroende för regering och rättsstaten om så vården vållar din eller någon av dina anhörigas död av misstag för när det väl kommer till kritan håller vi ihop lika mycket som alla andra yrkesgrupper, polis, fack. En kvalificerad analys är att visselblåsarfrågans legitimitet för arbetstagare är i stora delar en återvändsgränd för Sverige under lång tid. Ett litet land där maktelit samlats i kluster och unkna politiska och fackliga traditioner råder sedan decennier är lång väg till öppenhet och (s) parti . Regering och dess facksvans går över lik om så krävs där Alliansen synes mer lämpad att plocka upp den skit (s) och (v) inte torkat upp efter sig om inte missminner hanterade alliansen tvångsterilieringsfrågan drog igång upprättelsen för narkolepsidrabbade som fått sina liv förstörda. har full förståelse Annika Strandhäll återanställde statsekretare Agnta Karlsson som har en bakgrund inom läkemedelsindustrin. Ja var ska sleven var om inte i grytan. Uppskattar inte politiker som ljuger och är rasister. Notera är få som med historisk och juridisk legitimitet kan utdela välförtjänt etikett "rasism" på höga svenska politiker ja t.om. utrikesministern Margot Wallström sopade inte bakgården vid arvfurstens palats och förtjänade etiketten socialistisk samerasist! För samerna i Sverige är vi överlevande socialistisk och kommunistisk nekrokrati . Hade tveklöst varit mördad eller fängslad i Ryssland eller hur bästa herrgårdsägare Göran Persson?

Tack för en bra artikel. Jag tycker dock att kommentaren att den som outsourcar "inte behöver ha någon egen IT-personal" behöver en kommentar: För att kunna förvalta en outsourcad infrastruktur så krävs en väl fungerande beställarorganisation som så att säga sitter mitt emellan organisationen och outsourcaren. En korrekt sammansatt beställarorganisation skall kunna säkerställa att inte fallissemang som det nu aktuella inte inträffar och att leverantören lever upp till sina åtaganden i övrigt. Man behöver sannolikt avsätta 5-10% av kontraktsvärdet för beställarorganisationen.

Advokat Conny Larsson, specialiserad på bl. a. IT-rätt och säkerhetsjuridik, Advokatfirman Gärde & Partners fråga om IT
skandalen hos Transportstyrelsen ”bara är toppen på ett isberg och hur övriga myndigheter hanterar reglerna om sekretess och tystnadsplikt när det blir fråga om outsourcing", har många svar varav ett är.

Politiskt styrda oegentligheter har försatt Konungariket Sverige säkerhet i fara och politiskt korrekta ställda frågor nära sex år försent uppfattas märkligt, tillika finns viss förståelse ty rykte renommé och yrkeskarriär är för så ock advokater all när statsmakten så bestämt, ty avslöjade oegentligheter bemöts per automatik av släktkorrumperade inkompetenta rikspolitiker med av dem premierade tjänstemäns besinningslös hämnd och i staten Sverige avsaknad av självförsörjande granskande medier karaktärsmördas visselblåsare och deras liv och yrkeskarriärer slås i spillror.
De facto är utrett och fastställt av Transpareny Intenational är fastställt citat: Den person som anmäler tjänsteman i Sverige är rättslös utan lagskydd i Sverige.

I Sverige tystnadskultur utgör mörkläggning av att tjänstemän i Transportstyrelsen med civilkurage har flera gånger sedan år 2013 anmält misstanke korruption, vilket förvisso redovisats på myndighetens hemsida inkluderande att åklagare startat förundersökning men inte redovisat är att åklagaren som säger sig fått uppdraget var vid tidpunkt anmäld för synnerligen grova oegentligheter som de facto har enda straffskala fängelse och denne avskrev omedelbart av i Transportstyrelsens tjänstemän korruptionsanmälan och mörkläggning skedde.
År 2017 renderar ännu en åklagares märkliga beslut ut i att ett antal politiker med i dåvarande och nuvarande riksdag regering och uppsatta kommunpolitiker som samtidigt är tjänstemän i Transportstyrelsen, går fria!

Av DJ debattör: Enligt grundlag är politiker förbjudna att idka ministerstyre, kan inte påverka sina myndigheter hur som helst” är fel uppfattat, ty i dåvarande och nuvarande regim finns de som utan en enda kunskap maktfullkomliga utövar ministerstyre och dessutom uppsåtligt trotsat i lagar stiftat och ignorerat Säkerhetspolisen med gedigna kunskaper flertalet varningar.
Några rikspolitiker i dv och nv riksdag, regering har utan straffpåföljder om och om igen försatt staten Sverige och befolkningen i fara genom att överlämna ett synnerligen stort antal myndigheters skyddsvärda information till andra stater.
Redovisade i inlägg http://www.dagensjuridik.se/2017/07/sa-ska-regeringen-undvika-outsourcin...

DJ artikel: Så ska regeringen undvika outsoursing av känskig IT verksamhet i framtiden, är inte verklighetsbaserad ty det är försent att undvika det som redan skett och trovärdighet contra motsatts myndigheterna som "utsetts att beivra utlokaliseringsskadorna" tillskriver sig själva, är fritt att beakta eller förakta, tillika avser benämnd KU minister-utfrågning ty enligt samtliga Jävs lagar får "KU utfrågarna" inte bestå av vare sig inblandade politiska partier, inte bestå av kollegor, inte bestå av politiska familjemedlemmar eller andra släktingar, vilket nuvarande KU konstellation gör.

Transportstyrelsens beslut om utlokalisering togs av förra regeringen och eskalerade år 2012 och innefattar således år 2016 betydligt mer än körkortsregistret, vilket redovisats i Dagens Juridik av undertecknad med team med början år 2012, vilket varje gång anmälts olämpligt och raderats!
Av vårt team DJ publicering år 2016 av i Transportstyrelsen grova oegentligheter blev också raderat och en par veckor senare beslöt media helt plötsligt att publicera en som synes alldeles egen politiskt korrekt version.
I Dagens Juridik under flera år redovisade oegentligheter i så ock Transportstyrelsen har gärningsmännen själva a' la karriäristpsykopater anmält olämpligt med följd att allmänheten undanhålls att i det omfattande antalet utlokaliserade myndigheternas tjänstemän som samtidigt är jurister, således har juridisk insikt och samtidigt är de högt uppsatta kommunpolitiker i släktled och i skydd av tjänste- och politisk ställning som med fasansfullt grova oegentligheter inkuderande urkundsförfalskningar åsamkar de som avslöjat deras oegentligheter, i ord obeskrivligt lidande.

År 2017 religionskrig och inbördeskrigs raserade omvärlds stater utplåning och förödelse kan drabba så ock Sverige för att inkompetenta maktmissbrukande politiker utlokaliserat Rikets Säkerhet till av dem själva kallade av inbördeskrig raserade stater, vars överlevande befolkning lever svältande i kvarvarande ruiner eller i andra staters flyktingläger och några har lyckats fly till Sverige!
Både invandrare, flyktingar och svenska medborgare med av säkerhetsskäl sekretesskydd, kvarskrivning etcetera, bör inse att enda säkerhet de nu har är av dem själva skapat.
Vilket också avser flyktingar och i Sverige av staten skyddade författare, militärer, etcetera vars personuppgifter nu är i händerna på de statsmakter de med staten Sverige hjälp flytt ifrån!
Mvh, Thérèse Angélique med ProBono Team.

Apropå MinisterStyre - intressant att se hur det går för ex-minister Anders Borg
han har med all sannolikhet begått ett flertal brott - sexuella ofredanden -
förolämpning/förtal - olaga hot - ofredanden o kanske t o m misshandel.

O det har t o m varit på gång att det inte skulle bli någonting alls-

Svårt att se framför mig att t ex Carl Bildt skulle beté sig på samma sätt.

Hade det varit en vanlig människa hade det med all sannolikhet redan varit
någon form av gripande o förhör

Mycket bra sammanfattning! Har arbetat på flera olika myndigheter och hanterat den här typen av frågor. Att ta upp de problem som det redogörs för här möts ofta som ett bakåtsträvande - alla myndigheter måste naturligtvis använda sig av alla typer av molntjänster!