Skip to content

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag - remiss till lagrådet

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Regeringen tar nästa steg för att göra FN:s barnkonvention till lag genom att lämna en remiss till lagrådet. Tanken är att barnets bästa ska genomsyra beslutsprocesser som rör barn.

 

Under det senaste året har diskussionerna om FN:s barnkonvention och huruvida den borde vara svensk lag eller inte duggat tätt. Trots att de flesta remissinstanser varit positivt inställda till att göra barnkonventionen till lag har flera tunga juridiska instanser uttryckt att det vore olämpligt.

JK och JO är kritiska
Det är bland annat Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO) som har uttryckt kritik mot att göra konventionen till lag då konventionsartiklarna i många fall är otydligt formulerade och alltför generella.

Både JK och JO ser en risk med att det kommer att uppstå frågor kring hur artiklarna ska tolkas i praktiken, något som i förlängningen kan leda till en dålig förutsägbarhet i rättstillämpningen.

Ska få större genomslag
Regeringen delar inte den uppfattningen och istället hänvisar man till Barnrättighetssutredningen, som har visat att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen trots att Sverige i övrigt har en lagstiftning som är konform med barnkonventionen.

Nu har regeringen tagit nästa steg för att implementera konventionen genom att lämna en remiss till lagrådet. 

Förhoppningen från regeringens håll är att en inkorporering av barnkonventionen kommer att samla de mänskliga rättigheter som rör barn i en lag.

Fördelen med detta tror regeringen är att  man får en ”helhetssyn” på barnens rättigheter vilket kan ”tydliggöra att konventionens artiklar ska tolkas i relation till varandra”.

Ska träda i kraft 2020
I praktiken innebär en inkorporering att det i beslutsprocesser som rör barn tydliggörs ett krav på att principen om barnets bästa ska fungera som ett tillvägagångssätt och att barnets bästa ska bedömas utifrån det individuella barnet och dess situation.

Förhoppningen från regeringens sida är att barn i större utsträckning kommer att involveras i beslut som rör barnet självt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt