Skip to content

MSB ska undersöka islamistisk informationspåverkan - avsätter 10 miljoner

Foto: Drago Prvulovic/TT

MSB avsätter 10 miljoner kronor för forskning kring islamistisk informationspåverkan. I två nya projekt ska man undersöka etableringen av Muslimska brödraskapet och salafistiska jihadistmiljöer i Sverige.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsätter sitt arbete mot islamistisk informationspåverkan.

Med två forskningsprojekt om Muslimska brödraskapet och om jihadistmiljöer vill man undersöka om och hur rörelserna sprider sina budskap i Sverige.

MSB vill även undersöka vilka metoder rörelserna använder för att sprida sina budskap.

Genom att genomföra forskning om islamistmiljöerna hoppas MSB att samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan förbättras.På så sätt kan man stödja och utarbeta både operativa och förebyggande insatser.

Anledningen till att just Muslimska brödraskapet valts som studieobjekt är för att annan europeisk forskning visar att rörelsen är väl etablerad i Europa. Det saknas däremot information om Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och i vilken mån de bedriver informationspåverkan här.

Det andra projektet ska undersöka salafistiska jihadistmiljöer, hur deras budskap sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Detta är relativt ny forskning då lite uppmärksamhet har riktats mot salafistiska jihadistmiljöer i den svenska kontexten.

Båda projekten kommer särskilt att rikta in sig på de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i.

Man kommer även att undersöka likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan.

Forskningen kommer att pågå under tre till fyra år och budget för arbetet beräknas till cirka tio miljoner kronor.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Jag hoppas att Magnus Norell får fortsätta sina fördjupade studier om det muslimska brödraskapet. Ingen i den vänsterintellektuella akademiska bubblan kring den genuscertifierade Mattias Gardell är någon lämplig författare till kommande rapporter i detta viktiga ämne, eftersom den tycks drivas av ett förlamande, politiskt korrekt, kulturmarxistiskt bias.

Så länge som muslimer tillämpar rituell könsstympning eller s.k. omskärelse på småpojkar, så finns det heller inga goda muslimer i Sverige, bara onda muslimer. Rituell könsstympning är respektlöst mot individens helgd, och bryter mot de mänskliga rättigheterna. Denna mänsklig rättighet borde också ingå i allmänbildningen i det svenska politiska etablissemanget. Men då det svenska politiska etablissemanget är de facto det mest inkompetenta i Västvärlden så subventioneras och prioriteras rituell könsstympning inom den svenska skattefinansierade sjukvården.

Vad anser du om judar då? är alla judar också onda?..
i.e även de omskär sina pojkar.

@judas 08:59

Mitt perspektiv är i det här fallet individens perspektiv, och respekten för individens helgd. Medicinsk omotiverat, rituellt vanemässigt, könsstympande ingrepp i ett människokroppens nervtätaste och känsligaste områden på oskyldiga, värnlösa, svarslösa småpojkar kan inte vara en akt av godhet. Tillfogad extrem smärta hos barnet kan heller inte uteslutas vid ingreppet.

En kränkning av individen betraktas ju i normala fall som en ondskefull handling. Omskärelse enligt ovan är individkränkande. Då borde den också betraktas som en ondskefull handling.

I min tidigare kommentar polemiserade jag inte direkt mot MSB eller mot judar i Sverige, utan främst mot godtrogna, föga historiemedvetna svenskar som anser att det finns två typer av muslimer på svensk botten, nämligen goda/icke våldsbejakande muslimer och onda/våldsbejakande muslimer. Det jag hävdar är att de s.k. goda/icke våldsbejakande muslimerna och/eller deras ungar kan radikaliseras på svensk botten och bli våldsbejakande och hatiskt inställda mot allt svenskt och alla ”otrogna”, då Sverige håller på att smygislamiseras och balkaniseras. Då kan avsaknaden av förhuden bli ett viktigt, stigmatiserande, sammanhållande, antisvenskt kännetecken (i likhet med gängspecifika tatueringar hos kriminella gäng) för dessa våldsbejakande ondskefulla grupper i det svenska samhället.

Till skillnad från den relativt långvariga, något mer assimilerade judiska minoriteten upplever jag på goda grunder den starkt växande muslimska minoriteten som mycket mer hotfull och ondskefull i det svenska samhället. Där du har ett delsvar på din fråga. Men det går att vara religiös utan att tillämpa rituell könsstympning på småpojkar, tro mig!

Sedan för att problematisera det hela ännu mer så kan man utifrån den politiska korrekta mittfårans perspektiv blanda in könsdiskrimineringsproblematiken samt genusperspektivet. Varför ska man praktisera rituell könsstympning (omskärelse) på småpojkar men inte på småflickor?

Omskärelse, både manlig och kvinnlig, kommer ursprungligen från Främre Orientens beduinkulturer, och syftade till att maximera födelsetalet hos familjen/klanen. Många barn blev liktydigt med familjens/klanens maktbas, rikedom och fortlevnad. Därför var barnalstring högprioriterat. Då den starka mänskliga driften – sexuell njutning kunde nås både vid barnalstring och onani, så ville man försäkra sig om att den sexuella njutningen, om möjligt, endast fick förekomma vid barnalstring. Omskärelse infördes således för att försvåra individens möjligheter att få sexuell njutning på egen hand – onani, ty den betraktades nämligen som ett hot mot barnalstringen och i förlängningen mot familjens/klanens maktbas, rikedom och fortlevnad.. För att omskärelsen skulle bli allmänt accepterad och genomförd införde man den sedermera som en religiös ritual i sedvänjan. Både Judendomen och Islam har många av sina rötter i beduinkulturerna och har därifrån införlivat och kodifierat omskärelsen i sina respektive religioner.