Skip to content

MSB får nyckelroll i regeringens nya strategi för informations- och cybersäkerhet

Foto: John Minchillo/AP

Regeringen har antagit en ny nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får en nyckelroll i arbetet som ska stärka sveriges informationssäkerhet på sex strategiska områden.

 

Regeringen har antagit en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas.

Det är framförallt sex områden som regeringen har identifierat och som ska prioriteras genom att olika myndigheter får specifika uppdrag.

De sex strategiska prioriteringarna som görs i strategin är att:

  • säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet,
  • öka säkerheten i nätverk, produkter och system,
  • stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter,
  • öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet,
  • öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen, och
  • stärka det internationella samarbetet.

För att genomföra strategin har regeringen beslutat om fyra olika myndighetsuppdrag där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ges en ledande roll. 

Bland annat ska MSB i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen analysera informationssäkerheten i samtliga bevakningsansvariga myndigheters verksamhet.

MSB ska dessutom samverka med Sveriges kommuner och landsting, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att kartlägga informationssäkerhetsarbetet inom landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Läs mer om de specifika regeringsuppdragen på regeringens hemsida.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Punkten 'Sluta lämna ut Transportstyrelsens data om samtliga anställda inom underrättelsetjänsten' saknas. Men det kanske är för mycket begärt att staten ska ha koll på sådant. Så nu måste dårarna tvångsmässigt försöka få rätt att hacka vanliga svenskars kommunkation, samla in enorma mängder information, för att sedan råka läcka allt till främmande makt och random hackare... Det vore säkrare att avskaffa alla ovan nämnda myndigheter.

Den nationella strategin för informations- och cybersäkerhet kommer vara verkningslös så länge som den svenska statsapparaten tillåts genomsyras av en nyliberal ideologi*. Det är tack vare nyliberalismen som allt utom den svårdefinierade kärnverksamheten ska utsättas för korruptionsbejakande och fördyrande upphandlingsprocesser samt utsorkning till låglöneländer.

Det är således i strid med nyliberalismen om man "har allt i huset", dvs. att allt kunnande finns internt. Därför har t.ex. IT-kompetensen utsorkats. Detta har även gjorts i Transportstyrelsens fall och till Kontinentaleuropa, vilket i praktiken inte var så lyckat men ideologiskt riktigt. Ett annat mycket känt exempel är när NSA blev ”nyliberalt” på 1980-talet och utsorkade en del av sin kompetens och underrättelseunderlag på det privata säkerhetsföretaget Booz Allen. Där jobbade sedermera Edward Snowden, som har ställt NSA i dålig dager tack vare nyliberalismen.

*) Nyliberalism innebär, dels avreglering, utförsäljning, privatisering av viktiga samhällsfunktioner så att dessa kan drivas av vinstmaximerande, kartellskapande, suboptimerande, utlandsägda oligopol, dels fritt flöde av människor, kapital, varor och kriminalitet över nationsgränsen. Nyliberalismen inom statsapparaten infördes på bred front i och med Bildtregimen 1991-94.

Kärnpunkten i alla dessa sammanhang är bristen på kompetens och ansvarstagande, inte nyliberalism. Det går alldeles utmärkt att outsourca delar av verksamheten så länge man själv besitter kompetensen att förstå vad som är lämpligt att outsourca och kan säkerställa att den privata lösningen uppfyller nödvändiga krav och kvalitet.

Tyvärr leder bristen på kompetens till att jämförelserna mellan drift i egen regi och privata alternativ sker på helt olika villkor, man klarar helt enkelt inte av att kravställa det som ska upphandlas på ett korrekt sätt eller kontrollera efterlevnad. Man tror eller intalar sig att det blivit billigare är man egentligen slängt en kvalitetsprodukt och ersatt med billig skit.

På samma sätt kan den interna driften också skjutas i sank när chefer inte förstår vad som behövs eller inte klarar av att värdera att verksamheten gör det som behövs utan bara ser vad den kostar.