Skip to content

MÖD beviljar bygglov trots grannes protester - viss insyn får förväntas på grund av områdets karaktär

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

En granne som överklagat ett bygglov förlorar i Mark- och miljööverdomstolen. Enligt domstolen får grannen ha överseende med omfattande insyn på sin fastighet då bygglovet hållit sig inom ramarna för områdets karaktär.

 

Bakgrund
Byggnadsnämnden i Landskrona kommun beslutade i december 2009 att bevilja bygglov för tillbyggnad och ändringar av enbostadshus på en fastighet.

En granne överklagade till Länsstyrelsen i Skåne län och hävdade att tillbyggnadernas storlek och placering skulle medföra en betydande olägenhet för henne i form av ohämmad insyn.

Grannen menade också att bygglovsbeslutet byggt på en felaktigt delegering.

Länsstyrelsen ändrade endast en liten del
Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut men endast för en mindre del av tillbyggnaden eftersom man ansåg att denna utgjorde en större avvikelse från detaljplanen. I övrigt avslog man överklagandet.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, MMD, ändrade senare länsstyrelsens beslut och beviljade det ansökta bygglovet i dess helhet.

MMD menade att tillbyggnaden till övervägande del ligger på korsprickad mark och inte avviker från en i kvarteret traditionellt utformad komplementbebyggelse.

Därför rörde det sig om planenliga åtgärder och byggnationen kunde inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Man får förvänta sig viss insyn
Grannen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som också valde att avslå överklagandet.

MÖD konstaterar i likhet med underinstanserna att bygglovet inte kan anses vara av principiell natur eller annars av större vikt och att det inte förelegat hinder för nämnden att delegera beslutanderätten till en tjänsteman.

Eftersom byggnationen anses utgöra en sådan mindre avvikelse som inte strider mot detaljplanens syfte ska den alltså tillåtas.

Vidare menar domstolen att den ökade insyn hos grannen som byggnationen kan leda till inte innebär någon betydande olägenhet –då området har en sådan karaktär och exploateringsgrad att man får förvänta sig viss insyn.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt