Skip to content

Man från Irak beviljas medborgarskap - dispens från krav på styrkt identitet

Iraks ambassad i Stockholm. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

En man från Irak beviljas dispens från kravet att styrka sin identitet vid ansökan om medborgarskap. Ska ha gjort vad som "skäligen kan förväntas av honom" i hans försök att styrka sin identitet.

 

Bakgrund
Migrationsverket avslog i maj 2016 en mans ansökan om svenskt medborgarskap.

Som skäl angavs att mannen inte hade styrkt sin identitet och inte heller hade gjort tillräckligt för att få ett hemlandspass.

Migrationsverket ansåg inte heller att dispens från kravet på styrkt identitet skulle medges, då det enligt Migrationsverkets kännedom är möjligt för den som har ett identitetskort och ett medborgarskapsbevis att få ett irakiskt pass.

Kunde inte resa till Irak
Mannen överklagade till migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö, MigD, och anförde att den rådande situationen i Irak hindrar honom från att resa dit för att skaffa de handlingar som den irakiska ambassaden i Stockholm kräver för att utfärda ett pass.

MigD delade i allt väsentligt Migrationsverkets uppfattning och avslog överklagandet.

Dispens ska medges
Migrationsöverdomstolen, MiÖD, ändrar nu MigD:s dom.

MiÖD poängterar inledningsvis att försiktighet måste iakttas innan en skyddsbehövande i ett medborgarskapsärende uppmanas att besöka sitt hemlands ambassad för att skaffa passhandling.

Vidare anser MiÖD att när Migrationsverket hänvisar till att man har vetskap om hur en person kan få ett irakiskt pass, bör det framgå vad denna kunskap grundar sig på.

MiÖD instämmer i och för sig i Migrationsverkets bedömning att mannen inte har styrkt sin identitet. MiÖD anser dock att dispens ska medges från detta krav.

Med hänsyn till situationen i Irak kan det inte krävas att mannen reser till Irak för att där ansöka om identitetshandlingarna som ska ligga till grund för utfärdande av pass, vilket Migrationsverket också har medgett i MiÖD.

Gjort vad som skäligen kan förväntas
Mannen har därför gjort vad som skäligen kan förväntas av honom för att styrka sin identitet. MiÖD anser också att mannen har gjort sin identitet sannolik. Även om handlingarna som ingivits är av enkel beskaffenhet ger de visst stöd för hans uppgifter om identiteten.

Till detta kommer att mannen har haft sin hemvist i Sverige i nästan tio år och att han bor tillsammans med sin hustru och barn som alla är svenska medborgare.

MiÖD anser att mannen gjort sin identitet sannolik och att han även uppfyller övriga villkor för att beviljas svenskt medborgarskap.

Överklagandet ska därför bifallas.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt