Skip to content

Mäklare varnas - utelämnade besiktningsprotokoll som uppvisade mögelskador från köpekontrakt

Foto: ANNA ERIKSSON / TT / TT

Fastighetsmäklare bifogade inte besiktningsprotokoll till köpekontraktet. Trots att mäklaren inte ansågs ha brustit i sin upplysningsskyldighet medförde utelämnandet risk för tvist. Kammarrätten fastställer varning.

 

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslutade i november 2015 att meddela en fastighetsmäklare en varning på grund av att denna inte uppfyllt sin rådgivnings- och upplysningsskyldighet enligt fastighetsmäklarlagen.

Bakgrunden till varningen var att mäklaren i samband med ett fastighetsköp inte upplyst köparen om att det gjorts en andra besiktning av fastigheten där det uppdagats stora fukt- och mögelskador.

Mäklaren hade inte heller bifogat protokollet från denna besiktning till köpekontraktet.

Ingen brist i upplysningsskyldighet
Mäklaren överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som ansåg att det på grund av motstridiga uppgifter inte kunde anses klarlagt att mäklaren brustit i sin upplysningsskyldighet.

En av säljarna tillsammans med mäklaren hävdade nämligen att det andra besiktningsprotokollet uppvisats innan köpekontraktet undertecknats.

Trots detta ansåg Förvaltningsrätten att mäklaren brutit mot fastighetsmäklarlagen då denne inte tagit in det andra besiktningsprotokollet i köpekontraktet eller bifogat det.

Trots brottet mot fastighetsmäklarlagen ansåg inte Förvaltningsrätten att förseelsen varit så allvarlig att den skulle medföra en varning. Mäklaren skulle istället meddelas en erinran.

Bör ändå varnas
FMI överklagade till Kammarrätten i Stockholm som instämde i förvaltningsrättens bedömning avseende att det inte kan anses klarlagt att mäklaren brustit i sin upplysningsskyldighet.

Däremot ansåg kammarrätten att mäklarens utelämnande av det andra besiktningsprotokollet vid utformningen av köpekontraktet lett till att detta blivit otydligt utformat och medfört risk för att en tvist skulle uppstå mellan parterna.

Kammarrätten konstaterade att det framgår av förarbetena till fastighetsmäklarlagen att varningar bör reserveras för särskilt klandervärda ageranden som vid upprepning kan leda till återkallelse av registreringen.

Enligt Kammarrätten bör en erinran meddelas när en mäklare agerat olämpligt men på ett sätt som ändå inte är alltför klandervärt.

Då Kammarrätten anser att den överträdelse som nu varit på fråga medfört stora risker för tvist var denna överträdelse att bedömas som klandervärd. Enligt Kammarrätten var det därför riktigt att mäklaren meddelades en varning.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt