Skip to content

Leverans av bergvärmepump inget köprättsligt avtalsförhållande - förlorar rätt till skadestånd

Energimätare. Foto: Drago Prvulovic / TT

Fastighetsägare förlorar rätt till skadestånd efter att en bergvärmepump dragit mer energi än vad fastighetsägaren räknat med. Enligt hovrätten var köp, leverans och installation av bergvärme-pumpen ett avtal om tjänst varför det inte rört sig om en vara behäftad med fel.

 

En fastighetsägare i Karlskoga hade i maj 2008 begärt in offerter från flera bolag som levererade bergvärmepumpar.

Ett av bolagen hade skickat över en offert med en bilaga som specificerade vilken energiförbrukning som bolaget beräknade att fastigheten i fråga skulle ha om dess pump installerades.

Fastighetsägaren slöt avtal med bolaget och bergvärmepumpen sattes i bruk.

Yrkade skadestånd
Efter att energiförbrukningen visat sig bli avsevärt högre än vad bolaget hade specificerat väckte fastighetsägaren talan mot bolaget vid Värmlands tingsrätt.

Där begärde han skadestånd om cirka 110 000 kronor för utgifter med anledning av att bergvärmepumpen inte lett till den energiförbrukning som han hade förväntat sig.

Bolaget bestred talan och hävdade att den bifogade kalkylen endast var en uppskattning som kunde komma att ändras samt att fastighetsägaren borde ha vidtagit energisparande åtgärder.

Köprättsligt förhållande
Värmlands tingsrätt ansåg att förhållandet mellan parterna var köprättsligt eftersom leveransen av bergvärmepumpen i första hand avsett en vara och inte en tjänst.

Eftersom bolaget hade besiktigat fastigheten och begärt in uppgifter från fastighetsägaren samt i övrigt hade tillräckligt kompetens för att uppskatta energiförbrukningen hade fastighetsägaren anledning att lita på att kalkylen var riktig.

Dessutom hade bolaget inte lämnat något utrymme i avtalet för att specifikationen var preliminär. Den avvikande energiförbrukningen innebar därför att varan var behäftad med fel och fastighetsägaren hade rätt till skadestånd enligt det yrkade beloppet.

Tjänst väsentlig del av avtalet
Hovrätten för Västra Sverige gjorde istället bedömningen att det rörde sig om ett avtal om tjänst, eftersom bolagets arbetsåtagande i samband med leveransen hade utgjort en väsentlig del av avtalet.

Hovrätten bedömde därför tvisten utifrån allmänna kontraktsrättsliga principer.

Vid en granskning av avtalets ordalydelse ansåg hovrätten att det saknades uttryckligt stöd för en viss energiförbrukning och att rubriken ”beräkningsresultat” snarare talade i motsatt riktning.

Hovrätten ansåg därför att bolagets insats inte avviker från parternas avtal och fastighetsägarens talan ogillades.

Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet och hovrättens dom står därmed fast.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt