Skip to content

Kommuninvånare förlorar i kammarrätten - Nobel Center-beslut stred inte mot lag

Protest-pin mot bygget. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Enligt Kammarrätten i Stockholm bröt Kommunfullmäktige i Stockholms stad inte mot lagen i samband med exploateringsärendet kring nya Nobel Center. Domstolen avslår överklagan från kommuninvånare som motsatt sig bygget.

 

 

Ifrågasattes av 200 kommuninvånare
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i april 2016 att ge exploateringsnämnden rätt att exploatera en tomt på Blasieholmen för det uppmärksammade bygget av Nobel Center, som i framtiden ska husera verksamheten kring utdelandet av Nobelpriset.

Fullmäktiges beslut har ifrågasatts av närmare 200 kommunmedlemmar som alla anser att handläggningen stridit mot lag på något sätt.

Bland invändningarna finns påståenden om att fullmäktige överskridit sin befogenhet, att Nobelhuset AB blivit föremål för ett otillbörligt gynnande i strid med kommunallagen och EU:s statsstödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet och i den politiska processen.

Kan inte pröva lämplighet eller skälighet
Förvaltningsrätten i Stockholm betonade i sitt avgörande att den laglighetsprövning som en kommunmedlem kan kräva enligt kommunallagen inte innefattar någon prövning av beslutets lämplighet eller skälighet.

Detta innebär att frågor som rör byggnadens utformning eller konsekvenser för den kollektiva sjötrafiken inte kan prövas.

Bevisbördan ligger också i princip på klaganden, som måste bevisa att beslutet inte tillkommit i laga ordning, att beslutet inte hänför sig till en angelägenhet för kommunen, att det beslutande organet överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten konstaterade att Nobel Center delvis kommer att vara en öppen offentlig plats och att centret även kan antas få betydelse för turism- och besöksnäringen i Stockholm med hänsyn till att nobelpriset är internationellt välkänt.

Stadens förväntade nytta stod här i proportion till tomträttsupplåtelsen och utgifterna och kommunfullmäktige hade därför inte överskridit sin befogenhet, menade förvaltningsrätten.

Otillåtet stöd eller jäv inte bevisat
Det var samtidigt varken bevisat att staden har planerat att lämna, eller faktiskt har lämnat, ett otillåtet stöd till Nobelhuset AB.

Förvaltningsrätten ansåg inte heller att någon av ledamöterna i fullmäktige hade haft ett sådant personligt intresse i frågan att de ska anses ha varit jäviga, även om två ledamöter medverkat i filmer om projektet som spelats in av exploatören före samrådsförfarande i ärendet.

Förvaltningsrätten avfärdade i sin dom även påståenden om att beslutet inte skulle ha beretts på rätt sätt, att det skulle strida mot bestämmelserna om hushållning med kommunala medel och att det skulle strida mot den så kallade likställighetsprincipen.

Kammarrättens bedömning
Kammarrätten anser att de frågor som primärt aktualiseras i målet är om beslutet rör en kommunal angelägenhet samt om beslutet strider mot bestämmelserna om stöd till enskilda näringsidkare eller mot EU:s statsstödsregler.

Att exploatera en fastighet och upplåta tomträtt för museiverksamhet är något som omfattas av den kommunala kompetensen. Kammarrätten instämmer därför här i att Nobel Center kan antas medföra konkret nytta för kommunen som står i proportion till kostnaderna.

Det handlar också om utgifter som i huvudsak syftar till att iordningställa en fastighet för verksamhet som ligger inom kommunens område. Kammarrättens slutsats är att beslutet måste anses omfattas av den kommunala kompetensen.

Kommunen har i och för sig tagit på sig att stå för halva planavgiften, men de ekonomiska konsekvenserna är enligt kammarrätten här inte så stora att detta kan anses utgöra ett otillåtet stöd.

Marknadsmässigt motiverat
Domstolen godtar också kommunens uppgifter om att det har varit marknadsmässigt motiverat att ta kostnaderna, bland annat eftersom exploateringen på längre sikt förväntas bidra positivt till stadens ekonomiska utveckling.

Att kommunen valt att ta ut tomträttsavgäld för museidelen på en nivå som motsvarar avgälden för bostäder har heller inte inneburit att något stöd lämnats, menar kammarrätten.

Beslutet strider därför inte mot bestämmelserna om stöd till enskilda näringsidkare eller mot EU:s statsstödsregler.

Kammarrätten avslår nu därför överklaganden från 13 personer som drivit målet vidare efter förvaltningsrättens prövning.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt